kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1994 487 1992 3643 07/02/1994
 
BELEDİYE MÜLKİYETİNDE OLAN TAŞINMAZLARIN SATIŞINA İLİŞKİN BELEDİYE MEC
LİSİ KARARLARINA KARŞI, 1580 SAYILI YASANIN 73.MADDESİ UYARINCA İDARİ
İTİRAZ YOLUNA BAŞVURULMADAN İDARİ YARGIDA DAVA AÇILABİLECEĞİ HK.<
Çamlıdere İlçesi Yayla mevkiinde bulunan arsaların davacının da arala-
rında bulunduğu bazı kişilere Belediye Meclisi kararı uyarınca satışın
dan sonra, yapılan ihale ve satış işlemlerinin geri alınmasına ilişkin
Belediye Meclisi kararının iptali istemiyle açılan dava sonunda İdare
Mahkemesince, iptali istenilen Belediye Meclisi kararının 1580 sayılı
Yasanın Belediye Meclisinin görevlerini düzenleyen 70.maddesi uyarınca
verildiği kesin olduğu, belediye meclislerinin kesin kararlarına karşı
anılan yasanın 73.maddesi uyarınca Valiliğe itiraz edilerek İl İdare
Kurulunca bir Karar verilmesinden sonra dava açılması gerekirken bu
mercilere başvurulmaksızın doğrudan doğruya mahkemede açılan davada
idari merci tecavüzü bulunduğu gerekçesiyle, dilekçenin ve eklerinin
2577 sayılı yasanın 15.maddesinin 1/e bendi uyarınca Ankara Valiliğine
gönderilmesine karar verilmiştir.
1580 sayılı Belediye Kanununun 73.maddesi "Belediye Meclisleri tarafın
dan itiraz edilen mukarrerattan 71.ve 72.maddelerinde yazılı olan hu-
sustan gayri mevadda müteallik meclis mukarreratı kesindir. Ancak bu
kabil mukarrerata usulen ilan tarihinden itibaren on gün zarfında vila
yet merkezi olmayan belediye reisi veya alakadarlar tarafından vilaye-
te, vilayet merkezi olan belediyelerde belediye reisi veya alakadarlar
tarafından Dahiliye Vekaletine müracaatla itiraz olunabilir. Vilayete
işar olunan itirazlar kaymakamın mütalaası alındıktan sonra vilayet
idare heyetince nihayet onbeşgün zarfında, vilayet merkezi olan belde-
lerde vekalete yapılan itirazlar valinin mütaalası alındıktan sonra ni
hayet bir ay zarfında Danıştay'ca tetkik ve bir karara raptolunur" hük
münü taşımaktadır.
Anayasanın 125.maddesinde; İdarenin hertürlü eylem ve işlemlerine kar-
şı yargı yolunun açık olduğu hükme bağlanmıştır.
1580 sayılı yasanın anılan 73.maddesinde ise Belediye meclisi tarafın-
dan alınan kararlardan 71 ve 72.maddelerde yazılı olanların dışındaki
hususlarla ilgili kararların kesin olduğu hükme bağlandıktan sonra, ve
sayet yoluyla bu kararların denetim usulü de gösterilmiştir. Madde de
sözkonusu olan itiraz yolu ile ilgililere İdari bir başvuru imkanı ta-
nınmış olup; bu husus; Üçüncü kişilerin menfaatini ihlal etmesi halin-
de Belediye Meclisi kararlarına karşı ilgilinin idari itiraz yoluna
gitmeyip iptal davası açmasına engel oluşturmamaktadır.
Diğer taraftan Belediye Meclislerinin Belediye Özel mülkünün satışına
ilişkin olarak aldığı kararların il İdare Kurulunca incelenme kabiliye
tinin bulunmadığı yolunda, verilmiş Danıştay kararıda bulunmaktadır.
Bu durumda İdare Mahkemesince davada idare merci tecavüzü bulunduğu yo
lunda verilen kararda hukuki isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle davacının temyiz isteminin kabulü ile Ankara 4.
İdare Mahkemesince verilen 1.7.1992 günlü ve 1992/786 sayılı kararın
bozulmasına karar verildi.

(DAN-DER; SAYI:90) ŞT/SE

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA