kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1987 1790 1986 2318 09/11/1987
 
DAVACILARIN SAHİP OLDUĞU ARACA TOPLU KAÇAKÇILIK YAPTIKLARI NEDENİYLE
EL KONULMASI VE BU KONUDA AÇILAN CEZA DAVASINDA ARACIN İADESİNE KARAR
VERİLMESİ ÜZERİNE ARACIN İDAREDE KALDIĞI SÜRE İÇİNDE UĞRANILAN ZARARIN
TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVA, DAVALI İDARENİN 1918 SAYILI YASA DAYA-
NAK ALINARAK YAPTIĞI DENETİM İŞLEMİ NEDENİYLE AÇILMIŞ BİR TAZMİNAT DA-
VASI NİTELİĞİNDE OLDUĞUNDAN, DAVA KONUSU OLAYDAKİ ZARARIN, İDARİ EYLEM
DEN DOĞDUĞU, BU NEDENLE 2577 SAYILI YASANIN 13.MADDESİ UYARINCA İDARE-
YE BAŞVURU ŞARTININ YERİNE GETİRİLMEDİĞİ GEREKÇESİYLE VERİLEN GÖNDERME
KARARINDA HUKUKİ İSABET BULUNMADIĞI HK. <
Davacılar hakkında toplu kaçakçılık yaptıkları nedeniyle sahibi olduk-
ları treylere idarece el konulmuş ancak ceza davası sonucunda beraat
etmişler ve aracın iadesine karar verilmiştir.
Aracın el konduğu tarihten ceza mahkemesinin beraat kararının onandığı
tarih meydana gelen zararın tazmini istemiyle açılan dava sonunda İda-
re Mahkemesince, olayın idarenin eyleminden doğduğu, bu nedenle 2577
sayılı Yasanın 13.maddesi uyarınca idareye başvuru şartının yerine ge-
tirilmediği gerekçesiyle dava dilekçesi ile eklerinin Maliye ve Gümrük
Bakanlığına gönderilmesine karar verilmiştir.
Anılan İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması iste-
nilmektedir.
Davacıların uğradığı zararın nedeni olarak gösterilen, aracın idarece
tutulması halini, doğrudan doğruya tam yargı davasına konu olabilecek
bir idari eylem olarak nitelendirmeye olanak görülmemektedir. İdarece
el konulan araç idarenin, temelinde idari bir karar veya işlem olmayan
idari eylemi nedeniyle değil, 1918 sayılı Yasa dayanak alınarak yapı-
len denetim işlemleri nedeniyle bekletilmiştir.
Bu itibarla davacıların uğradığı iddia edilen zarara neden olarak gös-
terilen, aracın idarece bekletme olayının maddi bir tasarruf niteli-
ğindeki bir eylemden kaynaklanmayıp 1918 sayılı yasa dayanak alınarak
davalı idarece yapılan denetim işleminden doğduğu açık bulunmaktadır.
Dolayısıyla, davacıların uğradığını iddia ettiği zararın tazmini iste-
miyle açılan davada, davalı idarenin anılan işlemi nedeniyle açılmış
bir tazminat davası niteliğindedir.
Açıklanan nedenlerele, yerinde olmayan idare mahkemesi kararının 2577
sayılı yasanın 49.maddesi uyarınca bozulmasına, yeniden karar verilmek
üzere dosyanın mahkemeye iadesine karar verildi.

(DAN-DER, SAYI: 70-71)

RD/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA