kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1999 5318 1997 662 26/10/1999
 
3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNUNUN 1. MADDESİNDE BELİRTİLEN TERÖR
EYLEMLERİ NEDENİ VE ETKİSİYLE ŞEHİT OLAN VE ÇALIŞAMAYACAK DERECEDE MA-
LÜL OLAN KAMU GÖREVLİLERİ İLE ER VE ERBAŞLARIN YAKINLARININ MALÜL OLUP
DA ÇALIŞABİLİR DURUMDA OLANLARIN İSTİHDAMINI SAĞLAMAK İÇİN SOSYAL
AMAÇLI OLARAK ÇIKARILAN YÖNETMELİĞİN 2.MADDESİNDE DAYANAĞI YASA HÜKMÜ-
NE AYKIRILIK BULUNMADIĞI HK.<
29.3.1996 tarih ve 22595 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Terör Eylem-
leri Nedeniyle Şehit Olan veya Çalışamayacak Derecede Malül Kalan Kamu
Görevlileri ile Er ve Erbaşların Yakınlarının Malül Olup da Çalışabi-
lir Durumda Olanların İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 2.maddesindeki;
" ... dışındaki 50 veya daha fazla daimi işçi çalıştıran işyerleri..."
ibaresinin, davacı tarafından, şirketin Türk Ticaret Kanunu hükümleri-
ne göre kurulmuş bir anonim şirket olduğu dolayısıyla Yönetmeliğin 2.
maddesi kapsamına alınamayacağı, 3713 sayılı Yasanın Ek.1.maddesinde
kapsama yalnızca kamu kurumlarının alındığı, bu haliyle Yasayla düzen-
lenmesi gereken bir hususun yönetmelikle düzenlenmesinin hukuka uygun
olmadığı öne sürülerek iptali istenilmektedir.
Dava, 29.3.1996 tarih ve 22595 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
"Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit Olan veya Çalışamayacak Derecede Ma-
lül Kalan Kamu Görevlileri ile Er ve Erbaşların Yakınlarının Malül
Olup da Çalışabilir Durumda Olanların İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin"
2.maddesindeki "... dışındaki 50 veya daha fazla daimi işçi çalıştıran
işyerleri ... " ibaresinin iptali istemiyle açılmıştır.
Davalı idarenin, davanın süresinde açılmadığı iddiası yerinde
görülmeyerek esasa geçildi.
Dava konusu Yönetmelik; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun
Ek.1. maddesi (B) bendi dayanak alınmak suretiyle çıkarılmış olup,
anılan Yasanın Ek.1.maddesinin (B) bendinde, Bu Kanunun 1 inci madde-
sinde yazılı terör eylemleri nedeni ve etkisiyle şehit olan veya çalı-
şamayacak derecede malül olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların
varsa eşlerini, yoksa çocuklarından birisini, çocukları da yoksa kar-
deşlerinden birisini veya malül olup da çalışabilir durumda olanları,
talep halinde işverenlerin, 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları
işyerlerinde % 2 oranında, daimi işçi statüsünde, istihdam ile yükümlü
oldukları belirtilmiş olup aynı bend hükmünün 6.fıkrasında, şehit ya-
kınları ile çalışabilir durumda olan malüllerin işverenlerce istihda-
mında takip edilecek usul ve esasların, Milli Savunma ve İçişleri Ba-
kanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığınca üç ay içerisinde çıkarılacak bir yönetmelikle belirlene-
ceği öngörülmüştür.
Yukarıda aktarılan 3713 sayılı Yasanın Ek.1.maddesine dayanıla-
rak çıkarılan dava konusu Yönetmeliğin kapsamının belirlendiği 2.mad-
desinde, Genel, katma ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlar ile mahalli
idareler ve sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan her nevi
teşebbüs veya bağlı ortaklıklar dışındaki 50 veya daha fazla daimi iş-
çi çalıştıran işyerlerinin bu Yönetmelik hükümlerine tabi olduğu hük-
müne yer verilmiştir.
Davacı şirket tarafından, Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre
şirketin anonim şirket olarak kurulduğu, Yönetmeliğin 2.maddesi kapsa-
mına girmediği 3713 sayılı Yasanın Ek.1.maddesi kapsamına yalnızca ka-
mu kurumlarının girdiği iddiasıyla Yönetmeliğin 2.maddesinde yer alan
"... dışındaki 50 veya daha fazla daimi işçi çalıştıran işyerleri... "
ibaresinin iptali istenilmektedir.
3713 sayılı Yasanın Ek.1.maddesinin (B) bendinde işverenlere,
50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde % 2 oranında dai-
mi işçi statüsünde yönetmeliğin 1.maddesinde belirtilenleri istihdam
zorunluluğu getirilmiş olup dava konusu yönetmeliğin kapsamının belir-
lendiği ve iptali istenilen 2.maddesinde ise Yasanın belirtilen bu
hükmüne uygun olarak 50 veya daha fazla işçi çalıştıran işyerleri yö-
netmelik kapsamına alınmıştır. Bu haliyle dayanağı yasa hükmünde be-
lirlenen amaç ve doğrultuda hüküm ifade eden yönetmeliğin hukuka aykı-
rılığından sözedilemez.
Diğer yandan davacı tarafından, 3713 sayılı Yasanın Ek.1.madde-
si kapsamına kamu kurumlarının girdiği iddia edilmekte ise de kamu ku-
rumları ile ilgili istihdam zorunluluğuna ilişkin düzenleme anılan
maddenin (A) bendinde belirlenmiştir. Özel hukuk hükümlerine tabi ola-
rak faaliyet gösteren işverenler yönünden ise aynı konu Yasanın (B)
bendinde düzenlendiğinden bu konudaki iddiası hukuki değildir.
Bu durumda, terör eylemleri nedeniyle şehit olan veya çalışama-
yacak derecede malül kalan kamu görevlileri ile er ve erbaşların ya-
kınlarının, malül olup da çalışabilir durumda olanların istihdamını
sağlamak için sosyal amaçlı olarak 3713 sayılı Yasanın Ek.1.maddesinin
(B) bendinde öngörülen usule uygun olarak çıkartılıp yürürlüğe konulan
ve 50 veya daha fazla daimi işçi çalıştıran işyerlerine de istihdam
yükümlülüğünü zorunlu kılan dava konusu yönetmeliğin 2.maddesinde, da-
yanağı Yasa maddesine ve hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle yasal dayanaktan yoksun bulunan davanın
reddine, karar verildi. BŞ/ES

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA