kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1982 5102 1982 2268 08/12/1982
 
İTHALAT TALEP HARCI BİR HİZMET KARŞILIĞI ALINDIĞINA GÖRE,İTHALAT TALE-
BİNİN İNCELENEREK REDDEDİLMESİ HALİNDE DE BU HARCIN ALINMASI GEREKE-
CEĞİ HK. <
Dava, Demir ve Çelikten haddelenmiş saç ithali için 492 sayılı kanuna
ekli 8 sayılı tarifeye 2345 sayılı kanunla eklenen 2.fıkranın (e) ben-
di gereğince davacıdan alınan ithalat talep harcının, talebin kabul e-
dilmemesi üzerine iade edilmesi isteğinin reddine ilişkin işlemin ipta
li isteğiyle açılmıştır.
492 sayılı Harçlar Kanununun 108.maddesinde imtiyazname, ruhsatname ve
diplomaların bu kanuna bağlı 8 sayılı tarifede yazılı oranlarda harca
tabi olduğu, 113.maddesinde de bu harçların peşin olarak alınacağı be-
lirtilmiş olup maddede sözü edilen 8 sayılı tarifeye 2345 sayılı kanun
la eklenen 2.fıkrada ithalatla ilgili belgeler gösterilmiş ve (e) ben-
dinde ithalat taleplerinden her talep için kıymet yekunu üzerinden %01
oranında harç alınacağı hükmü getirilmiştir.
Harç, Kamu idarelerinin fertler için yaptıkları hizmetler karşılığında
aldıkları bedeldir. Davacının ithalat talebinde bulunması karşısında
kamu idaresi taleb belgesinin uygunluğunu incelemekle bir hizmet ver-
mektedir. Olayda alınan talep harcı bu hizmetin karşılığı olup talebin
kabul edilip edilmemesi sonucuna bağlanmamıştır. Talep kabul edildiğin
de talepte bulunan kişiye ithalatçı belgesi verilmekte ve bu belge i-
çinde ayrıca harç alınmaktadır. Dolayısıyla talep anında yatırılan
harç talebin kabulü halinde verilecek belge için harç yatırmamayı ge-
rektirmediğine göre talep harcının sadece talebin uygunluğunun incelen
mesi anında verilen kamu hizmeti karşılığı olduğu açıktır.
492 sayılı kanunun 115.maddesi ilgililerin kusuru olmaksızın Devlet ta
rafından görülen luzum sebebiyle iptal edilen belgeler için evvelce a-
lınmış harçların iki yıl içinde ve istek üzerine geri verileceğini hük
me bağlamış ise de madde metninden de açıkça anlaşılacağı gibi belgele
rin iptali halinde harçların geri verilmesi söz konusudur.
Olayda davacıya verilip sonradan kusuru olmaksızın iptal edilen bir it
halatçı belgesi olmadığı, belge alma aşamasına gelmeden talep safhasın
da incelenerek talebinin reddedildiği anlaşıldığından açıklanan madde
uyarınca geri verilmesi gereken bir harçta mevcut değildir.
Açıklanan nedenlerle davacının ithal talebi üzerinden alınan ve talebi
nin uygunluğunun incelenmesi nedeniyle verilen kamu hizmeti karşılığı
olan talep harcının, geri verilmesi isteğinin reddine ilişkin dava ko-
nusu işlemde açıklanan kanun hükümlerine aykırılık bulunmadığından da-
vanın reddine karar verildi.
(DAN-DER, SAYI:50-51) RD/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA