kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1986 532 1984 1394 20/02/1986
 
ŞEKER FABRİKASINA AİT KANTAR, GÜBRE ANBARI, HANGAR VE GARAJ BINALARI-
NIN EMLAK VERGİSİNDEN MUAF TUTULMASI GEREKECEĞİ HK.<
Uyuşmazlık; Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğüne ait kantar, gübre
ambarı, hangar ve garaj binaları nedeniyle 1977 yılı için salınan Bina
Vergisinin terkini istemiyle açılan davayı; 1319 sayılı Emlak Vergisi
Kanununun daimi muaflıkla ilgili 4.maddesinin (h) bendinde, zirai is-
tihsalde kullanılmak şartıyla makina alet ve depoları, Zahire ambarla-
rı, samanlıklar, arabalıklar, ağıllar, ahırlar, kümesler, kurutma ma-
halleri, böcekhaneler, serler (seralar) ve benzeri binalarla, işçi ve
bekçi bina, kulübe ve barakaların daimi olarak emlak vergisinden muaf
olduklarının hükme bağlandığı, maddede sayılan yerlerin muafiyet hük-
münden yararlanabilmesi için zirai istihsalde kullanılması ve kiraya
verilmemesi gerektiği, pancar ürününün tartılması, ilaçlanması, gübre-
lenmesi gibi işler için kullanılan, maddede belirtilen binaların ben-
zerleri olan kantar, gübre, ambarı, hangar ve garaj binalarının emlak
vergisinden daimi olarak muaf tutulmamasında yasaya uyarlık bulunmadı-
ğı, Danıştay'ın bu konuda vermiş olduğu değişik tarihli kararlarda da
muafiyetin kabul edildiği gerekçesiyle kabul ederek tarhiyatı terkin
eden Vergi Mahkemesi kararının bozulması isteminden ibarettir.
Temyiz edilen Vergi Mahkemesince verilen kararda 2577 sayılı İdari
Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma ne-
denlerinden hiç birisinin bulunmadığı anlaşıldığından temyiz isteminin
reddine, anılan mahkeme kararının onanmasına karar verildi.(MS/YÖ)


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA