kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1994 4835 1993 5338 13/10/1994
 
İLGİLİLERİN İDARİ İŞLEMİ ÖĞRENDİKLERİ TARİHTEN İTİBAREN BAŞLAYAN İDARİ
DAVA AÇMA SÜRESİNİN, HER YENİ HUKUKA AYKIRILIK NEDENİNİN ÖGRENİLMESİY-
LE YENİDEN BAŞLATILAMAYACAĞI HK.<
Davacı şirket, Be-Teks Tekstil San. ve Dış Tic. A.Ş. adına tescil edi-
len "Peppy" makinasının iptali yolundaki başvurusunun reddine ilişkin
davalı idare işleminin iptali istemiyle açtığı davayı süre aşımı yö-
nünden reddeden Ankara 9.İdare Mahkemesinin 24.12.1992 gün ve E:1991/-
190, K:1992/2340 sayılı kararının, temyizen incelenerek bozulmasını
istemektedir.
"Pepe" markasını, giyim eşyalarında kullanılmak üzere 6.8.1984
tarihinde adına tescil ettiren davacı şirket; yine giyim eşyalarında
da kullanılacak olan "Peppy" markası 14.9.1989 tarihinde adına tescil
edilen Be-teks Tekstil San. ve Dış tic. A.Ş.'ne 11.3.1991 tarihinde
bir mektup yazarak "Peppy" markasının kendi markalarına benzediğinden
bahisle rızaen tescil kayıtlarının iptalinin sağlanmasını istemiş; is-
teği kabul edilmeyince 2.5.1991 tarihinde Ticaret Mahkemesinde haksız
rekabet yarattığı iddiasıyla "Peppy" markasının iptali istemiyle dava
açmıştır. Bu davadaki yargılama sırasında davalı şirketin 28.6.1991
tarihinde tebellüğ ettiği cevap dilekçesinde "Peppy" nin ingilizce bir
kelime olduğunun belirtilmesi üzerine 4.7.1991 tarihinde Sanayi ve Ti-
caret Bakanlığına; "Peppy" markasının kullanıldığı ürünün yurtdışında
üretildiği izlenimi verdiğinden Markalar Kanunu'nun 5.maddesine aykırı
olduğu ve sicil kayıtlarının re'sen iptal edilmesi gerektiği yolunda
başvurmuş, başvurusunun idarece reddi üzerine de, "Peppy" markasının
tescilinin iptali istemiyle idari yargı yerinde 6.9.1991 tarihinde
dava açmıştır.
Ankara 9.İdare Mahkemesi; "Peppy" markasının tescilinin, en geç
markanın adına tescil edildiği şirkete yazılan mektup tarihinde, dava-
cı şirkete tebliğ edildiğinin kabulünün zorunlu olduğu, bu durumda
11.3.1991 tarihinden itibaren 2577 sayılı Yasayla belirlenen 60 günlük
süre içinde idareye itiraz edilmesi veya dava açılması gerekirken, bu
süre geçirildikten sonra 4.7.1991 tarihinde yapılan ve yeni bir idari
dava süresi başlatmayacak olan başvurunun reddi üzerine açılan davada
süre aşımı bulunduğu gerekçesiyle davayı süre aşımı yönünden reddet-
miştir.
Davacı; "Peppy" kelimesinin İngilizce diline ait olduğunu öğ-
rendikleri 28.6.1991 tarihi itibariyle süresi içinde idareye başvur-
dukları savıyla, anılan mahkeme kararının temyizen incelenerek bozul-
masını istemektedir.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7.maddesinde; Da-
nıştay ve İdare Mahkemelerinde idari dava açma süresi, özel kanunla-
rında ayrı süre gösterilmeyen hallerde, altmış gün olarak belirlenmiş,
11.maddesinde; ilgililerin idari dava açmadan önce, idari işlemin kal-
dırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yani bir işlem yapılma-
sını üst makam, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari da-
va açma süresi içinde isteyebileceği; bu başvuru ile duran dava açma
süresinin başvurunun reddi veya zımnen reddi üzerine yeniden ve kaldı-
ğı yerden işlemeye devam edeceği hükmü getirilmiştir.
2577 sayılı Yasa ve aktarılan hükümleri uyarınca, ilgililer;
kamu yararını yakından ilgilendiren veya kişisel haklarını ihlal eden
bir idari işlemi öğrendikleri tarihten itibaren altmış gün içinde dava
açabilecekleri gibi, aynı süre içinde idareye 11.madde kapsamından i-
tiraz başvurusunda bulunabilecekler, bu başvuruyla duran ve başvurunun
reddi veya zımnen reddi halinde kaldığı yerden işlemeye devam eden sü-
resi içinde de idari dava açabileceklerdir.
Dosyada bulunan, Ticaret Mahkemesinde "Peppy" markasının iptali
istemiyle açılan davadaki 2.5.1991 tarihli dava dilekçesinde, davacı
şirket; "Peppy" markasının 113442 sayı ile marka olarak tescil edildi-
ğini öğrendikten sonra Be- teks Tekstil San. ve Dış. Tic. A.Ş.'ne
markalar arasındaki benzerlik nedeniyle "Peppy" markasını rızaen sicil
kayıtlarından terkin etmesi yolunda 11.3.1991 tarihinde bir mektup
gönderdiğini beyan etmektedir.
İlgililerin idari işlemi öğrendikleri tarihten itibaren başla-
yan idari dava açma süresinin, her yeni hukuka aykırılık nedeninin öğ-
renilmesiyle yeniden başlatılamayacağı açık bulunmaktadır.
Bu durumda, "Peppy" markasının tescilini en geç 11.3.1991 tari-
hinde öğrendiği açık olan davacı şirketin; bu tarih itibariyle işleme-
ye başlayan altmış günlük idari dava açma süresi içinde dava açması
veya idareye başvurması gerekirken; yeni bir dava açma süresi yarata-
cak nitelikte olmayan "Peppy"nin ingilizce bir kelime olduğunu öğrenme
tarihi itibariyle süresi içinde dava açıldığı savı yerinde bulunmamak-
tadır.
Açıklanan nedenlerle davacının temyiz isteminin reddine, usul
ve hukuka uygun bulunan Ankara 9.İdare Mahkemesinin 1992/2340 sayılı
kararının onanmasına karar verildi.
AZLIK OYU X : Hukuk devletinde idarenin bütün eylem ve işlemle-
ri-nin hukuka uygunluğu esas olup, hukuka uygunluk denetimine ilişkin
İdari Yargılama Usulü 2577 sayılı Yasayla belirlenmiştir.
Bir idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi
veya yeni bir işlem yapılması yolundaki başvurulara ilişkin olarak
2577 sayılı Yasanın 11.maddesiyle getirilen düzenleme, içeriği itiba-
riyle ilgililere, hukuka aykırı işlemin, bütün eylem ve işlemlerinin
hukuka uygunluğu zorunlu olan idarece, hukuka uygun hale getirilmesi
yolunda başvuru hakkı tanımaktadır. Bu haliyle 11.maddenin uygulama-
sında, ilgililerin bir idari işlemin varlığından haberdar oldukları
tarihten değil, bu işlemin hukuka aykırılığını öğrendikleri tarihten
itibaren idari dava açma süresi içinde idareye itiraz başvurusunda bu-
lunmaları gerekmektedir.
Dava konusu uyuşmazlıkta, davacı şirket kendi adına kayıtlı o-
lan "Pepe" markasıyla aynı ürünlerde kullanılacak "Peppy" markasının
tescilinden 11.3.1991 tarihinde haberdar olmakla birlikte, markalar a-
rası benzerlik dolayısıyla haksız rekabete dayalı marka iptali dava-
sındaki yargılama devam ederken, bu defa 28.6.1991 tarihde "Peppy"nin
İngilizce diline ait bir kelime olduğunu öğrenmesi üzerine 2577 sayılı
Yasanın 11.maddesinde öngörülen süre içinde itiraz başvurusunda bulun-
muş ve başvurusunun reddi üzerine süresi içinde idari dava açmıştır.
Açıklanan nedenlerle, davayı süre aşımı yönünden reddeden mah-
keme kararının bozulması gerekeceği oyu ile aksi yöndeki çoğunluk ka-
rarına katılmıyorum.
(DAN-DER; SAYI:90) (MT/ES)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA