kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1999 2132 1998 1613 25/05/1999
 
YÜKÜMLÜ BİRLİK KENDİSİNE BAĞLI 14 ADET İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİNİN UYUM
İÇİNDE ÇALIŞMALARINI SAĞLAMAK İHTİYAÇLARININ TEMİNİNDE ARACI OLUNAN
BÜROKRATİK İŞLEMLERDE YARDIM EDİLMESİ GİBİ BİR AMAÇLA KURULDUĞUNDAN VE
KATMA DEĞER VERGİSİNE KONU OLABİLECEK BİR FAALİYETİ BULUNMADIĞINDAN A-
DINA KESİLEN CEZALARDA İSABET BULUNMADIĞI HK.<
1996/Nisan-Aralık dönemlerine ilişkin katma değer vergisi beyannamele-
rinin verilmemesi nedeniyle yükümlü Birlik adına kesilen usulsüzlük ve
tekerrür cezalarına karşı açılan davayı; 3065 sayılı Katma Değer Ver-
gisi Kanununun 1. maddesinin 1. bendinde, ticari, sınai, zirai faali-
yet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmet-
lerin, 2. bendinde, her türlü mal ve hizmet ithalatının, 3. bendinde
de diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetlerin katma değer vergi-
sinin konusunu teşkil eden işlemler olduğunun belirtildiği, aynı Kanu-
nun mükellef ve vergi sorumlusu ile ilgili 8. maddesinde de katma de-
ğer vergisi mükellefiyetini gerektiren koşulların sayıldığı, mal tes-
lim ve hizmet ifası hallerinde bu işlemi yapanların vergi mükellefi
oldukları hükmüne yer verildiği, olayda ondört adet işyeri yapı koope-
ratifinin bağlı olduğu yükümlü Birliğin, bu kooperatiflerin uyum için-
de çalışmalarını sağlaması, ihtiyaçlarının temininde aracı olunması,
bürokratik işlemlerde yardım edilmesi gibi bir amaçla kurulduğu, katma
değer vergisine konu olabilecek bir işlem ve faaliyeti bulunmadığının
anlaşıldığı, davalı idare tarafından; Birlik ana sözleşmesinde, kendi-
ne bağlı kooperatifler adına yüklenici firma ya da kefil olmak, işyeri
üretimini yüklenmek, tesis ve makina satın almak ya da yaptırmak şart-
larının mevcut olduğu, birliğin ortaklar için arsa alıp parselleyerek
sattığının tespit edildiği ve bu faaliyetlerin katma değer vergisinin
konusunu teşkil ettiği iddia edilmekte ise de davacı kooperatif Birli-
ğin katma değer vergisine tabi böyle bir teslim veya hizmette bulundu-
ğu hususunda yapılmış bir tespiti kanıt olarak sunamadığından, bu id-
diasına itibar edilemeyeceği, bu durumda davacı Birliğin katma değer
vergisi beyannamesi verme mecburiyeti bulunmadığından, usulsüzlük ve
tekerrür cezaları kesilmesinde yasal isabet görülmediği gerekçesiyle
kabul ederek kesilen usulsüzlük ve tekerrür cezalarını terkin eden ...
Vergi Mahkemesinin ... tarih ve ... sayılı kararının; davacı koopera-
tifin kuruluş amacının ortakları olan kooperatiflere işyeri alanı ve
arsa temin etmek olduğu, ... tarihli yoklama fişi ile birliğin, üye
kooperatiflerin muhasebe ve idari işlerini yaptığının tespit edildiği,
dolayısıyla 3065 sayılı Kanunun 1. maddesi kapsamında serbest meslek
faaliyeti çerçevesinde hizmet verildiğinden, katma değer vergisi be-
yannamesi verme zorunluluğu bulunduğu ileri sürülerek bozulması iste-
nilmektedir.
Temyiz edilen ... Vergi Mahkemesinin ... tarih ve ... sayılı
kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin
1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisinin bulunmadığı an-
laşıldığından temyiz isteminin reddine, anılan Mahkeme kararının onan-
masına karar verildi. (MT/ES) 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA