kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1993 3947 1990 5286 05/10/1993
 
İTİRAZINA GÜMRÜK İDARESİNCE 3 AY SONRA CEVAP VERİLMESİ, DAVA HAKKINI
ETKİLEMİYECEĞİ, GİRİŞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ YERİNE GÜMRÜKLER BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE
BAŞVURULMASI VE CEVABIN BU MERCİ TARAFINDAN VERİLMESİ, İDARENİN BÜTÜN-
LÜĞÜ İLKESİ UYARINCA SONUCA ETKİLİ OLMADIĞI HK.<
Yükümlü adına İstanbul Başmüdürlüğünün 5.4.2989 gün ve 6338 sayılı iş-
lemiyle salınan gümrük vergi ve resimlerine karşı açılan davayı; 2577
sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun olay tarihinde yürürlükteki 11.
maddesinde, ilgililer tarafından idari dava açılmadan önce idari işle-
min kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem ya
pılmasının üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan,
idari dava açma süresi içinde istenebileceği, bu başvurunun işlemeye
başlamış olan idari dava açma süresini durduracağı, altmış gün içinde
cevap verilmezse isteğin reddedilmiş sayılacağının hükme bağlandığı,
olayda yükümlünün anılan işleme karşı 11.4.1989 günü İstanbul Gümrükle
ri Başmüdürlüğüne itirazda bulunduğu, bu safhada beş gün işlemiş olan
dava açma süresinin durduğu, bu isteme altmış gün içinde (10.6.1989 gü
nüne kadar) cevap verilmediğinin kalan yirmibeş günlük dava açma süre-
sinin işlemeye başlayacağı, yükümlünün de en geç 5.7.1989 günü dava aç
ması gerekirken, 10.7.1989 günü açılan davanın süresinde olmadığı, öte
yandan dava konusu işlemle istenilen vergi ve resimler Ağır Ceza Mahke
mesi kararı uyarınca tahakkuk ettirildiğinden, niteliği itibariyle
1615 sayılı Gümrük Kanununun 78.ve izleyen maddelerinde yeralan itiraz
usulleri içinde incelenemeyeceği gerekçesiyle süre aşımından reddeden
İstanbul 6.Vergi Mahkemesinin 11.7.1990 gün ve 1990/962 sayılı kararı-
nın; anılan işlemler istenilen gümrük vergi ve resimlerinin itiraz
usulleri içinde değerlendirilmesi gerektiği, bu açıdan davanın süresin
de açıldığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
1615 sayılı Gümrük Kanununun 78.maddesinde gümrük vergisi tahakkukları
na karşı bu maddede yazılı sebeplerle itiraz edilebileceği hükme bağ-
lanmış 79.maddesinde itiraz süresi, 80.maddesinde itiraz mercileri gös
terilmiştir.
Aynı kanunun itirazın incelenmesi başlıklı 81.maddesinde de; itirazlar
bir dilekçe ile tahukkuku yapan idare kanalı ile bağlı bulunduğu güm-
rük müdürlüğüne yapılın ve müdürlükçe bir ay içinde incelenerek karara
bağlanır. Müdürlükçe, itiraz yerinde görülmezse mütalaası ile birlikte
belge ve numuneler, beyan olunan normal fiyat ile vergi miktarı Bakan-
lıkça tespit edilecek değere kadar olan anlaşmazlıklar için, bağlı bu-
lundukları Gümrükler Başmüdürlüklerine, bu miktardan fazla olan kıymet
ve vergiler için de Gümrükler Genel Müdürlüğüne gönderilir. Bu itiraz-
lar Başmüdürlüklerce iki ay, Genel Müdürlükçe üç ay içinde incelenir
ve bir karara bağlanır" hükmüne yer verilmiş, 84.maddesinde ise idari
itiraz yolları açıklanmıştır.
Görüleceği üzere, gümrük kanununda itiraz yolları ve süreleri yukarıda
açıklanan maddelerle düzenlenmiş bulunmaktadır.
Diğer taraftan Başmüdürlük ve Genel Müdürlük kararlarına karşı yükümlü
lerin idari yargı yoluna başvurabilecekleri Gümrük Yönetmeliğinin 424.
maddesinde belirtilmiştir.
Yine 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 11.maddesinin olay ta
rihindeki yürürlükte bulunan son fıkrasında, Vergi Usul Kanununda yer
alan vergi hatalarının düzeltilmesi istemleri dışında bu madde hükümle
rinin vergi uyuşmazlıklarında uygulanmayacağı, 213 sayılı Vergi Usul
Kanununun 2.maddesinde de gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve
resimlerin bu kanuna tabi olmadığı belirtilmiştir.
Bu hükümler karşısında vergi mahkemesince açılan davanın 2577 Sayılı
Kanunun 11.maddesine dayanılarak mahkemece süreden reddinde isabet bu-
lunmadığı gibi, yükümlünün itirazına idarece üç ay sonra cevap verilme
si dava hakkını etkilemeyeceğinden yükümlünün itiraz merciinin cevabı-
nı 5.7.1989 tarihinde tebliğinden itibaren 30 gün içinde (7.7.1989'da)
dava açtığı anlaşıldığından davada bu yönden süre aşımı yoktur.
Olayda, yükümlünün giriş gümrük müdürlüğü yerine Gümrükler Başmüdürlü-
ğüne başvurması ve cevabın bu merci tarafından verilmesi idarenin bü-
tünlüğü ilkesi uyarınca sonuca etkili görülmemiştir.
Vergi Mahkemesi kararında diğer davanın reddi nedeni, dava konusu iş-
lemle istenilen vergi ve resimlerin Ağır Ceza Mahkemesi kararı uyarın-
ca tahakkuk ettirildiği, bu nedenle bu tahakkukta 1615 sayılı Kanunun
78 ve izleyen maddelerinde yer alan itiraz usulleri içinde inceleneme-
yeceği hususudur.
Dosyanın incelenmesinden, Ağır Ceza Mahkemesinde açılan kamu davasının
mahkemece zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırılmasına, kaçakçılık konu
su eşyanın gümrük mevzuatı dahilinde sahibine iadesine karar verildi-
ği, bu kararın temyizi üzerine Yargıtay 7.Ceza Dairesince ağır ceza
mahkemesi kararının, suça konu eşyaların gümrük vergi ve resimleri
alınmak ve gümrük mevzuatı gözetilmek kaydıyla düzeltilerek onandığı
anlaşılmaktadır.
Bu karar, sözü edilen eşyanın, gümrük vergi ve resimlerinin gümrük mev
zuatı çerçevesinde alınarak, iadesine ilişkin olup bu nedenle yapıla-
cak tahakkukta itiraz yollarına gidilmesini engelleyici nitelik taşıma
dığından mahkemenin yukarıda açıklanan gerekçesi de yerinde değildir.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 14.maddesinde dilekçelerin
a) görev ve yetki, b) İdari merci tecavüzü, c) ehliyet, d) İdari dava-
ya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olup olmadığı,
e) süre aşımı yönlerinden sırasıyla inceleneceği, aynı kanunun 15.mad-
desinin 1.fıkrasının e bendinde 14.maddenin 3/b bendinde yazılı halde
dilekçelerin görevli idare merciine tevdiine karar verileceği hüküm al
tına alınmıştır.
Vergi Mahkemesince, dava dosyasının Gümrük Kanununun yukarıda açıkla-
nan ve itirazı düzenleyen maddeleri uyarınca ve vergi ve resimlerin
miktarı da gözönüne alınarak, merci tecavüzü nedeniyle Gümrükler Genel
Müdürlüğüne tevdiine karar verilmesi gerekirken kararda yazılı gerek-
çeyle davanın reddine karar verilmesinde yasal isabet bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, mahkeme kararının bozulmasına karar verildi.

ŞT/ES


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA