kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1987 814 1986 1506 21/05/1987
 
SINAV AÇILMASIYLA BİRLİKTE İDARELERİN MEVZUATA UYGUN OLARAK YAPILAN SI
NAV SONUÇLARINA GÖRE, ATAMA KONUSUNDA BAĞLI YETKİ İÇİNE GİRMİŞ OLDUKLA
RI; EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİVLERİNDE KAYDI BULUNMAYAN VE İSTİHBARİ
NİTELİKTE OLUP HUKUK DELİL OLARAK KULLANILAMAYAN BİR BELGEDE NURCU GÖ-
RÜŞÜ BENİMSEDİĞİ İLERİ SÜRÜLEN VE SINAVI KAZANAN İLGİLİNİN, BU BELGE
İLERİ SÜRÜLEREK ATANMASINDAN VAZGEÇİLEMİYECEĞİ HK.<
Dava, davacının iş müfettişi yardımcılığı sınavını kazanmasına rağmen
atanmamasına ilişkin işlemin iptali isteği ile açılmıştır.
İdare Mahkemesinin kararı ile, Devlet Memurluğuna atanacaklarda aranan
genel ve özel niteliklerin 657 sayılı kanunun 48.maddesinde gösteril-
miş olduğu, bu şartları taşıyanlar arasından idarenin hizmet yararına
uygun olarak atama konusunda takdir hakkına sahip olduğu, dava dosya-
sındaki belgelerle ara kararıyla getirtilen belgelerin incelenmesin-
den davacının belli bir görüş doğrultusunda faaliyette bulunduğunun
anlaşıldığı, hizmete en uygun olanları seçme konusunda idarenin takdir
yetkisini kullanmasında mevzuata aykırılık görülmediği gerekçeleri ile
dava reddedilmiştir.
İncelenen olayda, davalı idarenin iş müfettiş yardımcılığı sınavını aç
ması ile birlikte, bu göreve atama konusunda kendiliğinden harekete
geçmiş olması, açıktan atama konusundaki takdir yetkisini kendi irade-
si ile sınırladığını, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen usul ve esas-
lara uygun olarak yapılan sınav sonuçlarına göre, atama konusunda bağ-
lı yetki içine girmiş olduğunu göstermektedir.
T.C.Anayasasının 70.maddesinde, Her Türk'ün kamu hizmetlerine girme
hakkına sahip olduğu, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir
ayırım gözetilemiyeceği hükme bağlanmıştır.
Davacının, iş müfettiş yardımcılığına atanmamasına ilişkin davalı ida-
re işleminde, işlemin nedeninin adı geçen hakkında yaptırılan güvenlik
soruşturması olduğu açıkca belirtilmiştir.
Dava konusu işlemin nedeni olarak gösterilen belgelerin incelenmesin-
den, davacının İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü arşivlerine
intikal etmiş kaydının bulunmadığı, istihbari nitelikte olduğu, hukuki
bir delil olarak kullanılamıyacağı açıkca belirtilen belgede ise, nur-
cu görüşü benimsediği, nur toplantısına katıldığı, nur dersanesi so-
rumlusu olduğunun istihbar edildiği bildirilmektedir.
Bu durumda, Anayasanın anılan hükmü karşısında 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 48.maddesi ve iş müfettişliğine atama yönetmeliğinde be
lirtilen diğer nitelikleri taşımadığı öne sürülmeyen ve iş müfettiş
yardımcılığına giriş sınavını kazanan davacının, kapsamı yukarıda açık
lanan belgeler esas alınarak atanmaması yolunda tesis edilen işlemde
hukuka uyarlık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, temyizen incelenmesi istenilen İdare Mahkemesi
kararının 2577 sayılı kanunun 49.maddesinin 1/b bendi uyarınca bozulma
sına, uyuşmazlık sadece hukuki noktalara ilişkin bulunduğundan ve dos-
yadaki belgeler karar verilmesi için yeterli olduğundan aynı maddenin
2.fıkrası uyarınca dava konusu işlemin iptaline karar verildi.

BŞ/SE

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA