kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1991 3818 1989 2618 18/12/1991
 
1-) GELİR DÜZEYİ DÜŞÜK VE BAŞKA BİR KREŞ BULMA OLANAĞI OLMAYAN AİLELE-
RİN ÇOCUKLARINA ÖNCELİK TANINMASI AMACIYLA YAPILDIĞI ANLAŞILAN YÖNETME
LİK DEĞİŞİKLİĞİNDE KAMU YARARI VE HİZMET GEREKLERİNE AYKIRILIK BULUNMA
DIĞI;
2-) YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİYLE GETİRİLEN HÜKMÜN YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜK
TARİHİNDEN SONRA YAPILACAK KAYITLAR İÇİN UYGULANABİLECEĞİ HK.<
Dava; 31.8.1989 tarih ve 20268 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kreş
ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi-
ne ilişkin yönetmeliğin 25.maddesi ile çocuğunun kreş kaydının silinme
sine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
Dava konusu edilen Yönetmeliğin 25.maddesinde, davalı kuruma ait Kreş
ve Gündüz Bakımevlerine hangi şartlara sahip çocukların kabul edilece-
ği gösterilerek, sırasız kabul edilecek çocuklar sayılmış, sıra dahi-
linde kabul edilecek çocukların aileleri için belirtilen kıstaslara gö
re puanlama sistemi getirilmiştir. Maddenin son cümlesinde de; kamu ku
rum ve kuruluşlarında çalışanların kendi bünyelerinde Kreş ve Gündüz
Bakımevi olduğu takdirde, çocuklarının kaydının kesinlikle yapılamaya-
cağı hükmü getirilmiştir.
Yayım tarihinde yürürlüğe giren bu değişiklikle daha önceki kreş ve
gündüz bakımevleri yönetmeliği uygulanmasında ortaya çıkan haksızlık-
lar giderilerek, gelir düzeyi düşük ve başka bir kreş bulma olanağı ol
mayan ailelerin çocuklarına öncelik tanınmıştır. Bu haliyle, anılan yö
netmelik değişikliğiyle 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kanunuyla davalı idareye verilen görev yetki ve sorumluluklar ve aynı
Kanunun 4.maddesinde sayılan, sosyal hizmetlere ilişkin genel esaslar
çerçevesinde kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak bir düzen-
lemeye gidildiği anlaşılmakta olup; iptali istenilen Yönetmelik hükmün
de mevzuata aykırılık görülmemiştir.
Davacının çocuğunun kreşten kaydının silinmesine ilişkin işleme gelin-
ce;
Dava dilekçesi ve eki belgelerin incelenmesinden, ilişik kesme işlemi-
nin, yukarıda belirtilen yönetmelik değişikliği gözönünde tutularak da
vacının çalıştığı kurum bünyesinde kreş ve gündüz bakımevi bulunduğu
gerekçesiyle tesis edildiği anlaşılmaktadır.
3.12.1983 tarih ve 18240 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Kreş ve
Gündüz Bakımevleri Yönetmeliğinin kuruluştan ayrılma başlıklı 28.madde
sinin, (a) bendinde; kabule esas olan bilgi ve belgelerde yanlışlık ol
duğu anlaşıldığında, (b) bendinde; çocukların ve ailelerin kuruluş iş-
leyiş ve düzenine aykırı hareketleri sabit olduğundan, (c) bendinde
ise, çocuklar ilkokula başladıklarında kuruluşla ilişkilerinin doğru-
dan kurum müdürlüğünce kesileceği, aynı yönetmeliğin kuruluşa kabul ko
şullarını düzenleyen 25.maddesinin (e) bendinde, çalıştığı işyerinde
kreş ve gündüz bakımevi olmayan yada olupta ulaşım zorlukları nedeniy-
le kreşten yararlanamayan velilerin çocuklarınında kuruluşa kabul edi-
leceği hükme bağlanmış olup, öte yandan 31.8.1989 gün ve 20268 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği'nin
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Bir Madde İlavesi ve Bir Madde Kaldı-
rılmasına Dair Yönetmeliğin 1.maddesiyle değiştirilen 25.maddesinin
son fıkrasında; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların kendi bünye-
lerinde kreş ve gündüz bakımevi olduğu takdirde çocuklarının kaydının
kesinlikle yapılamıyacağı kabul edilmiş bulunmaktadır.
Dava konusu olayda, davacının çocuğunun kaydının yapıldığı, tarihte yü
rürlükte bulunan yönetmelik hükümlerine aykırı bir durum görülmediğin-
den kaydının yapıldığı, yine yönetmeliğin 28.maddesinde sayılan ilişik
kesme koşullarının hiçbirisinin oluşmadığı gibi, idarece aksi de ileri
sürülmediğinden davacının çocuğunun kreş ve gündüz bakımevi ile ilişki
sinin kesilmesinde mevzuata uyarlık görülmemiştir.
Yukarda belirtilen yönetmeliğin kreş ve gündüz bakımevlerine kabul ko-
şullarını düzenleyen 25.maddesi, 31.8.1989 gün ve 20268 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin birinci maddesiyle değiştirilerek ka
mu kurum ve kuruluşlarda çalışanların kendi bünyelerinde kreş ve gün-
düz bakımevi olduğu takdirde çocuklarının kaydı yapılmıyacağı kabul
edilmiş isede, bu hükümle getirilen koşul yönetmelik değişikliğinin yü
rürlüğe girdiği 31.8.1989 gününden sonra yapılacak kayıtlar için arana
cak bir koşul olup, bu tür bir koşulun öngörülmediği dönemde, o tarih-
te aranan koşulları taşıyarak kaydını yaptırmış olan davacının çocuğu-
na uygulanmasına ve ilişik kesme nedeni olarak kabul edilmesinde huku-
ka uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, yönetmeliğin değişik 25.maddesinin iptali istemi
ne yönelik davanın reddine; hukuka aykırı bulunan dava konusu kreşten
kayıt silinmesi işleminin iptaline karar verildi.
(DAN-DER, SAYI:84-85)
BŞ/SE


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA