kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1985 324 1985 105 27/03/1985
 
KAYDININ SİLİNMESİ İŞLEMİNE KARŞI ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULUNA DAVACI-
NIN İTİRAZINI YAPTIĞI SIRADA HENÜZ VASİ BELİRLENMESİ YAPILMADIĞI CİHET
LE İTİRAZIN İNCELENMESİ GEREKTİĞİ HK.<
Davacının kaydının silinmesine ilişkin fakülte yönetim kurulu kararına
karşı yapılan itirazı, hacir altına alınmış olan davacının vasisi tara
fından itiraz edilmesi gerektiği görüşüyle reddeden Üniversite Yönetim
Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davada, davacının üniversite
yönetim kuruluna itirazı sırasında henüz vasi belirlenmesinin yapılma-
dığı gerekçesiyle işlemi iptal eden İdare Mahkemesi kararının bozulma-
sı isteminden ibarettir.
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu
ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
nun 49.maddesinin 1.fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır.
İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı gerekçe usul ve yasaya uy
gun olup bozulmasını gerektiren başka bir neden de bulunmadığından tem
yiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına karar verildi.

(DAN-DER; SAYI:60-61)
BŞ/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA