kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
VERGİ DAVA DAİRELERİ 1998 16 1996 341 16/11/1998
 
1- SEVK TARİHİNİN GÖSTERİLMEMESİNİN SEVK İRSALİYESİNİN DÜZENLENMEMİŞ
SAYILMASINI GEREKTİRMEYECEĞİ,
2- AYNI KİŞİYE AYNI GÜN YAPILAN VE HER BİRİNİN TUTARI AYRI AYRI YASAL
HADDİ AŞMAYAN ÜC SATIŞ İÇİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ FİŞİ VERİLMESİNDE
HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI,
3- BU TESPİTLERİN İŞYERİ KAPATMA CEZASINA DAYANAK ALINAMAYACAĞI HK.<
Çeşitli tarihlerde yapılan denetimlerde belge düzenine uymadığı üç kez
saptanan davacıya ait işyerinin, işlemin tebliğ tarihinden başlayarak
üç gün kapatılacağı duyurulmuştur. Vergi Mahkemesinde dava açan yüküm-
lü, işyeri kapatma cezasına ilişkin işlemin iptalini istemiştir.
Davayı inceleyen ... Vergi Mahkemesi, sevk irsaliyesinin tarih-
siz olmasının irsaliyenin düzenlenmemiş sayılmasına yeterli kabul edi-
lemeyeceği ve ... liralık satış için fatura yerine ödeme kaydedici ci-
haz fişi düzenlenmiş olmasının usulsüzlük fiili oluşturduğu, işyeri
kapatma cezası için geçerli tüm unsurların oluşmadığı gerekçesiyle iş-
lemi iptal etmiştir.
Vergi dairesi müdürlüğünün temyiz başvurusunu inceleyen Danış-
tay Üçüncü Dairesi, ... günlü ve 1995/1151 sayılı kararıyla; 213 sayı-
lı Vergi Usul Kanununun mükerrer 354 üncü maddesinde, 353 üncü madde-
nin 1 inci ve 2 nci bentlerinde yazılı belgelerin düzenlenmediği veya
kullanılmadığının üç kez tespitinin arandığı, olayda işyeri kapatma
cezası uygulanmasına neden olan üç ayrı tarihte yapılan tespitler üze-
rine özel usulsüzlük cezaları kesildiği anlaşıldığından, bu cezalara
karşı dava açılıp açılmadığı, açılmışsa sonuçları araştırılmadan, tes-
pitlerden birinin usulüne uygun bulunmadığına dayanılarak işlemin ip-
tali yolunda verilen kararı hukuka aykırı görmüş ve kararı bozmuştur.
Bozma kararına uymayan ... Vergi Mahkemesi ... günlü ve
1996/603 sayılı kararıyla; işyeri kapatma cezası için yasada öngörülen
belgelerin düzenlenip kullanılmadığının tespiti esas olmakla birlikte,
bu tespitlerin yasaya uygun olması gerektiği, özel usulsüzlük cezala-
rının kesinleşmesinin aranmadığı, tespitler üzerine kesilen özel usul-
süzlük cezalarına karşı dava açılmamış olmasının, bu tespitlerin huku-
ka uygunluğunun işyeri kapatma cezasına karşı açılan davada incelenme-
sine engel teşkil etmeyeceği ve tespitlerin işyeri kapatma cezası yö-
nünden de kesinleştiğinin kabulünü gerektirmeyeceği, Danıştay Vergi
Dava Daireleri Genel Kurulunun ... günlü ve ... sayılı kararlarının,
aynı doğrultuda olduğu gerekçesiyle ilk kararında direnmiştir.
Direnme kararı, vergi dairesi müdürlüğü tarafından temyiz edil-
miş, işyeri kapatma cezasının kaldırılması yolundaki kararın, yasaya
aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenmiştir.
Alıcıya teslim edilmek üzere davacı tarafından taşınan emtialar
için taşıma aracında bulundurulan sevk irsaliyelerinin tarihsiz olduğu
ve ... liralık satış için fatura yerine ödeme kaydedici cihaz fişi dü-
zenlediği saptanan davacıya ait işyerinin, üç gün süre ile kapatılma-
sına ilişkin işlemin iptali yolundaki vergi mahkemesi ısrar kararı
temyiz edilmiştir.
213 sayılı Vergi Usul Kanununa 3239 sayılı Yasanın 27 nci mad-
desiyle eklenen mükerrer 354 üncü maddenin 1 inci fıkrasında; yetkili-
lerce, 353 üncü maddenin 1 ve 2 numaralı bentlerinde yazılı belgelerin
kullanılmadığı veya bulundurulmadığının bir takvim yılı içinde üç
ayrı kez tespiti halinde mükelleflerin işyerlerinin, Maliye Bakanlığı
kararı ile bir haftaya kadar kapatılabileceği kabul edilmiş, üçüncü
fıkrasında ise, işyeri kapatma cezasının uygulanabilmesi için birinci
fıkrada belirtilen belgelerin kullanılmadığı veya bulundurulmadığının
ikinci kez tespiti üzerine yükümlülerin bir yazı ile uyarılması ve te-
kerrürü halinde işyeri kapatma cezası uygulanacağının duyurulmuş olma-
sı önkoşuluna yer verilmiştir.
Belirtilen kuralda, belge kullanmamak veya bulundurmamak yolun-
daki eylemin üç kez tespit edilmesi, işyeri kapatma cezası uygulanma-
sına yeterli görülmüştür. ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün dosyada bulu-
nan ... günlü ve ... sayılı yazısında, davacı adına kesilen özel usul-
süzlük cezalarının dava konusu yapılmadığı ve ödendiği belirtilmiştir.
Bu durumda işyeri kapatma cezasına karşı açılan bu davanın, eylemler
ve tutanakların dava konusu cezaya neden olabilecek nitelikte olup ol-
madığı incelendikten sonra sonuçlandırılması zorunludur.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin ilk fıkra-
sında, birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla defter tutmak mecburiyetin-
de olan çiftçilerin; birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, serbest mes-
lek erbabına, kazançları götürü usulde tespit olunan tüccarlara, def-
ter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere, vergiden muaf esnafa sat-
tıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunların da
fatura istemek ve almak mecburiyetinde oldukları belirtilmiş, 92/3894
sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile değişik ikinci fıkrada ise yukarıda-
kiler dışında kalanların birinci ve ikinci sınıf tüccarlardan ve def-
ter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya
onlara yaptırdıkları iş bedelinin ... lirayı geçmesi veya bedeli ...
liradan az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya iş yapa-
nın fatura vermesinin mecburi olduğu kurala bağlanmıştır.
Bu durumda, ... günlü tutanakla, yükümlünün ... gününde aynı
şahsa yapmış olduğu üç ayrı yedek parça satışına ilişkin tutarın ...
liranın altında kalması ve alıcının da fatura talebi bulunmaması kar-
şısında verilen ödeme kaydedici cihaz fişi yeterli görülmeyerek, fatu-
ra verme zorunluluğundan söz edilemeyeceğinden yapılan bu tespitin iş-
yeri kapatma cezasına dayanak olabilecek bir saptama kabulüne de imkan
yoktur.
Diğer yönden, sevk irsaliyesinde diğer tüm bilgiler bulunmasına
karşın sadece sevk tarihinin yazılmamış olmasının, irsaliyenin esasına
etkili olmayan işyeri kapatma cezasına dayanak alınmayacak şekli bir
eksiklik olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
İşyeri kapatma cezasının kaldırılması yolundaki ısrar kararında
bu nedenlerle hukuka aykırılık görülmediğinden, temyiz isteminin red-
dine, karar verildi. (MT/ES) 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA