kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1996 7705 1995 149 21/11/1996
 
SAĞLIK KURULU RAPORUYLA AKTİF SİLAHLI POLİSLİK GÖREVİ YAPAMAYACAĞINA,
BÜRO HİZMETİ YAPABİLECEĞİNE KARAR VERİLEN DAVACININ, 3201 SAYILI YASA-
NIN 63.MADDESİ GEREĞİ GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFINDA BİR GÖREVE A-
TANMASI GEREKİRKEN, ADİ MALÜL OLARAK EMEKLİYE SEVKİNE HUKUKA UYARLIK
BULUNMADIĞI HK.<
Dava; davacının polis memuru olarak çalışmaktayken sağlık nede-
niyle adi malül olarak emekliye sevkedilmesine ilişkin davalı idareler
işlemlerinin iptali istemiyle açılmıştır.
Ankara 3. İdare Mahkemesince, 5434 sayılı Yasa'nın 46. madde-
sinde, 44. maddede yazılı malüllüğe, 45. maddede gösterilen sebep ve
hallerin dışında doğması halinde adi malüllük, bunlara uğrayanlara da
adi malül denileceğinin, aynı Yasa'nın 47. maddesinde de tedavisi im-
kansız olduğu raporla belirtilen hastalıklara uğrayanların hastalıkla-
rının mahiyet ve doğuş sebeplerine göre yasada belirtilen sürelerin
bitmesi beklenmeksizin rapor tarihinden itibaren adi malül veya vazife
malülü sayılacaklarının hükme bağlandığı, dava dosyasının incelenme-
sinden davacının Ankara Numune Hastanesince verilen Sağlık Kurulu ra-
poruyla adi malüliyetine karar verildiğinin ve emekliye sevkedildiği-
nin anlaşıldığı, bu durumda Yasanın amir hükümleri uyarınca tesis edi-
len işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine
karar verilmiştir.
Davacı, sağlık raporlarıyla büro hizmetinde çalıştırılabileceği
belirlenmişken, emekliye sevkedilmesinin hukuka aykırı olduğu iddia-
sıyla anılan Mahkeme kararının temyizen incelenip bozulmasını istemek-
tedir.
5434 sayılı Yasa'nın 47. maddesinde, tedavisi imkansız olduğu
raporla belirtilen hastalıklara uğrayanların, yasada öngörülen sürele-
rin bitmesi beklenmeksizin malül sayılacaklarının hükme bağlanmasına
karşın, anılan yasal düzenlemeden sonra 3201 sayılı Yasa'nın 63. mad-
desi 26.8.1988 tarihli 341 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 3. mad-
desiyle değiştirilerek, sağlık nedeniyle izinli veya raporlu personel
hakkında genel hükümler uygulanacağı, ancak her ne suretle olursa ol-
sun atandıkları yerde kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu kimsele-
rin sağlığı nedeniyle görevini yapamayacak duruma gelenlerin, Bakan-
lıkta Genel İdare Hizmetleri sınıfında bir göreve atanacakları hükmü
getirilmiştir.
Dava dosyasının İncelenmesinden, Numune Hastanesinin 27.9.1990
tarihli raporuyla davacıya "Paranoid obsesif kişilik bozukluğu" tanısı
konulması üzerine, silahının alınarak 3 ay istirahatine karar verildi-
ği, bu sürenin bitimi üzerine yeniden yapılan muayene ve gözlem sonucu
18.1.1991 tarihli raporla "aktif silahlı polislik görevi yapamayacağı-
na, ancak büro hizmeti yapabileceğine" karar verildiği, anılan raporu-
nun sandığa gönderilerek, incelenmesinin istenilmesi üzerine de Sandık
Sağlık Kurulunun 3.5.1991 tarih ve 1468 sayılı raporuyla "adi malüli-
yetine, büro görevi yapabileceğine" karar verilerek durumun İçişleri
Bakanlığına bildirildiği, Bakanlıkça da 15.8.1991 tarihinde adi malül
olarak emekliye sevk onayının alınarak, gerekli işlemlerin yapılması
için Sandığa gönderilmesi sonucunda emeklilik tahsisinin yapıldığı an-
laşılmaktadır.
Bu durumda davacının Emniyet Hizmetleri sınıfında polislik yap-
masına olanak olmamakla birlikte sağlık raporlarıyla büro hizmet yapa-
bileceği belirlendiğinden 3201 sayılı Yasa'nın 63. maddesi uyarınca
Genel İdare Hizmetleri sınıfında bir göreve atanması gerekirken, adi
malül olarak emekliye sevkedilmesinde ve bu işlemin iptali istemiyle
açılan davanın reddedilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı Yasa'nın 49. maddesi uyarınca
davacının temyiz isteminin kabulüyle Ankara 3. İdare Mahkemesi'nin
31.8.1994 tarih ve 1994/1253 sayılı kararının bozulmasına dava dosya-
sının yeniden bir karar verilmek üzere anılan Mahkemeye gönderilmesine
karar verildi. (MT/ES)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA