kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DÖRDÜNCÜ DAİRE 1988 2151 1986 2676 30/05/1988
 
MAHKEMECE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILMASINA KARAR VERİLDİKTEN SONRA,
SADECE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ İÇİN GEREKLİ ÜCRETİN YATIRILMADIĞINDAN BA-
HİSLE DAVANIN ESASI İNCELENMEKSİZİN REDDİNİN YASAYA UYGUN BULUNMADIĞI
HK.<
Ortalama kar haddi uygulaması sonucu yapılan tarhiyata karşı açılan
davayı, ara kararıyla istenilen bilirkişi ücretinin verilen süreye
rağmen yatırılmadığı gerekçesiyle reddeden Vergi Mahkemesi kararının
bozulması istemi temyizin konusunu oluşturmaktadır.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20.maddesiyle, mahkemelere
her çeşit incelemeleri kendiliklerinden yapma ve lüzum görülen her tür
lü evrak ve belgeleri taraflardan ve ilgili diğer yerlerden isteme yet
kisi tanınmış, 31.maddesiyle de bu kanunda hüküm bulunmayan ve bilirki
şi incelemesi dahil madde metninde yazılı diğer hususlarda Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanunu hükümlerinin uygulanacağı yolundaki kurallar hükme
bağlanmıştır. Nitekim, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun re'sen icra-
sı emrolunan muamelenin gerektirdiği masrafı iki taraftan birinin veya
her ikisinin tediye etmesine karar verileceği, bunun için takdir olu-
nacak meblağın tayin olunan müddet içinde tediye olunmaması halinde
ileride icap edenlerden alınmak şartiyle Devlet Hazinesinden ödenmesi-
ne karar verilebileceğine ilişkin kuralların yer aldığı 415.maddesi de
bu hükümlerdendir.
Mahkemece, uyuşmazlığın çözümünün bilirkişi incelemesi yapılarak elde
edilecek bilgilerden yararlanılmasını zorunlu kıldığı sonucuna varıla-
rak bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verildikten sonra, sade-
ce bilirkişi incelemesi için gerekli ücretin yatırılmadığından bahsile
davanın esasının incelenmeksizin reddedilmesi yukarıda değinilen kanun
hükümlerine, özellikle 2577 sayılı Yasanın 29.maddesinde yer alan il-
keye uygun bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, uyuşmazlık hakkında yukarıda yazılı hükümler
çerçevesinde inceleme ve araştırma yapılarak yeniden bir karar veril-
mek üzere Vergi Mahkemesi kararının bozulmasına karar verildi.

(DAN-DER SAYI:72-73)

BŞ/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA