kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1984 2105 1984 2173 13/12/1984
 
GÖREVİ TERK SUÇUNU, CEZALARIN SİCİLDEN SİLİNMESİNE İLİŞKİN SÜRE DOLMA-
DAN YİNELEYEN POLİS MEMURUNUN, TERFİİN BİR DEVRE GECİKTİRİLMESİ CEZASI
YERİNE BİR DERECE AĞIR OLAN MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASIYLA CEZALANDIRILA-
CAĞI HK.<
Polis memuru olan davacının meslekten çıkarılmasına ilişkin Yüksek Di-
siplin Kurulu kararının iptali istemiyle İdare Mahkemesinde açılan da-
va sonucunda verilen ve dava konusu işlemin iptaline ilişkin bulunan
kararın temyizen bozulması istenilmektedir.
Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünün 11.maddesi "Amirin izni olmaksızın
görev yerinden ayrılan memura terfiin bir devre geciktirilmesi cezası
verilir." 14.maddesi de "Disiplin cezası verilmesine neden olmuş bir
eylem, işlem, tutum veya davranışın cezaların sicilden silinmesine i-
lişkin süre içinde yinelenmesinde bir derece ağır ceza uygulanır" hük
mü getirmiş bulunmaktadır.
Temyizi istenilen mahkeme kararında her nekadar, "davacının gerçek ol-
mayan mazeret göstererek izin alıp, nöbet mahallini terketmesi meslek
disiplinine ve onuruna yaraşır bir davranış olmadığından cezalandırıl-
ması gerekmekte ise de, netice itibariyle olayda nöbet mahallini izin-
siz terk etme fiili bütün unsurlarıyla gerçekleşmediğinden yalnızca,
amirini yanıltarak izin alma fiilinin gerçekleştiğini kabul etmek ge-
rektiği" belirtilerek dava konusu kararın iptali yoluna gidilmiş ise
de, olayda ilgili soruşturma dosyası ile davacının özlük dosyasının in
celenmesinden davacının olay gecesi karakol nöbeçisi olduğu halde, dev
riye görevlisi polis memuruna yemeğe gideceğini söyleyerek karakoldan
ayrıldığı, amirinden herhangi bir şekilde izin almış olmasının söz ko-
nusu olmadığı ve nöbete uzun süre dönmemesi nedeniyle bizzat amiri ta-
rafından kahvehanede bulunup göreve dönmesinin sağlandığı, ayrıca daha
önce de "görevi terk" suçunu işlediği için 24 ay uzun süreli durdurma
cezasıyla cezalandırıldığı ve bu cezanın henüz sicilinde mevcut olduğu
ve silinme süresinin dolmadığı anlaşılmaktadır.
Bu durumda davacıya, görevini terk suçundan dolayı verilecek olan 24
ay uzun süreli durdurma cezasının yukarıda hükmü yazılı 14.madde uya-
rınca bir üst ceza olarak uygulanmasını, yani davacı hakkında meslek-
ten çıkarma cezası verilmesi yerinde bulunmaktadır.
Açıklanan nedenle, İdare Mahkemesinin iptal kararı yerinde bulunmadı-
ğından adı geçen mahkemenin kararının bozulmasına, işin esasına geçile
rek aynı gerekçeyle davanın reddine karar verildi.

(BŞ/MÜ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA