kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DÖRDÜNCÜ DAİRE 1991 4319 1991 1921 11/12/1991
 
DEVLET TARAFINDAN TAHSİS EDİLEN HAZİNE ARAZİSİ ÜZERİNE ORTAOKUL VE Lİ-
SE BİNASI İNŞAATI NEDENİYLE YAPILAN HARCAMALARIN 193 SAYILI KANUNUN
89/2.MADDESİ UYARINCA ÜCRET GELİRİNE AİT VERGİLERİNDEN İNDİRİLMESİ YO-
LUNDAKİ İSTEMİN VERGİLENDİRME HATASI KAPSAMINDA BULUNMADIĞI HK.<
Devlet tarafından tahsis edilen hazine arazisi üzerine ortaokul ve li-
se binası inşaatı yaptıran davacının, bu inşaat nedeniyle yaptığı har-
camalarının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89/2.maddesi uyarınca
1988 ve 1989 yıllarındaki ücret gelirlerine ait vergilerinden indiril-
mesi talebiyle yaptığı düzeltme talebinin vergi dairesi müdürlüğünce
reddi üzerine şikayet yolu ile başvurduğu Maliye ve Gümrük Bakanlığın-
ca isteğin reddi yolunda tesis edilen işlemin iptali isteğidir.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 116.maddesinde; vergi hatası, vergiye
müteallik hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden hak
sız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınması olarak tanım-
lanmış, aynı Kanunun 117.maddesinde hesap hatalarının, 118.maddesinde
ise vergilendirme hatalarının neler olduğu belirtilmiştir.
Dava konusu olayda, davacının Devletçe tahsis edilen hazine arazisi
üzerine yaptırdığı ortaokul-lise binası inşaatı için harcadığı tuta-
rın, ücret gelirleri dolayısıyle ödediği vergiden indirilmesi talebiy-
le vergi dairesi müdürlüğünden düzeltme talep ettiği, ancak vergi dai-
resince talebinin reddi üzerine Maliye ve Gümrük Bakanlığına şikayet
yoluyla başvurduğu, anılan Bakanlıkça beyanname vermeyen mükellefle-
rin, Gelir Vergisi Kanununun 89/2.maddesinde öngörülen indirimden ya-
rarlanmalarının mümkün olmadığı belirtilerek davacının talebinin redde
dildiği anlaşılmaktadır.
Görüldüğü üzere uyuşmazlık, ücret geliri nedeniyle yıllık beyanname
vermek durumunda olmayan mükelleflerin, Gelir Vergisi Kanununun 89.mad
desinde öngörülen ve münhasıran beyanname veren mükellefleri kapsayan
indirim hükmünden yararlanıp yararlanmayacakları hususuna ilişkin o-
lup, olayda 118.maddede öngörülen vergilendirme hatası bulunduğundan
söz etmek mümkün olmadığından, düzeltme ve şikayet talebinin reddinde
kanuna ve usule aykırılık bulunmamaktadır.
Bu nedenle davanın reddine karar verildi.

(DAN-DER, SAYI:84-85)

BŞ/SE


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA