kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1990 1306 1987 2746 11/06/1990
 
KENDİ İSTEĞİYLE KURUMLARARASI YER DEĞİŞTİRMEYE TABİ TUTULAN DAVACI HİZ
METLİ STATÜSÜNDE OLMADIĞINDAN ALMAYA HAK KAZANDIĞI YOLLUĞUNUN YENİ NAK
LEDİLDİĞİ KURUM TARAFINDAN ÖDENMESİ GEREKTİĞİ HK.<
Dava, Zile kasabası müezzini olan davacının isteği uyarınca Kayseri Be
lediyesi Ölçü Ayar memurluğuna nakli dolayısıyla yolluk verilmesi iste
minin Belediye Başkanlığınca reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle
açılmıştır.
İdare Mahkemesince verilen kararla; yolluklar yönünden 657 sayılı Dev-
let Memurları Kanununun 177.maddesinde 6245 sayılı Harcırah Kanununa
yollama yapıldığı, sözkonusu kanunun 57.maddesinde, harcırahın hizme-
tin taaluk ettiği kurum bütçesinden ödeneceğinin hükme bağlandığı, 4.
maddesinde de sadece isteği ile yer değiştiren hizmetlilere harcırah
ödenmeyeceğinin belirtildiği, bu durumda davacı Kayseri Belediyesinde
görev almak üzere kurumlararası yer değiştirdiğinden ve statüsü itiba-
rıyle hizmetli de olmadığından yolluk verilmemesinde mevzuata uyarlık
görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.
Davalı idare kararın temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62.maddesinin 2595 sayılı Kanun-
la değişik 3.fıkrasında, yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda
memurlara atama emri tebliğ edilince yolluklarının ödeme emri beklen-
meksizin saymanlıklarca derhal ödeneceği hükme bağlanmışsa da, sözkonu
su hüküm sadece kurum içinde yer değiştirme suretiyle atananlara iliş-
kin olup bu tür atamalar aynı kanunun 72.maddesinde düzenlenmiştir. Ku
rumlararası atamalar ise 74.maddede düzenlenmiş olup bu tür atamalarda
yolluğun ne suretle ve hangi kurum tarafından ödeneceğine dair 657 sa-
yılı kanunda bir açıklı bulunmadığından olaya bu Kanunun 177.maddesin-
de yapılan yollama sebebiyle 6245 sayılı Harcırah Kanununun 57.madde-
sinde yer alan; harcırahın hizmetin taalluk edeceği bütçeden ödeneceği
kuralının uygulanacağı açıktır. Dolayısıyla davacının yolluğunun yeni
nakledildiği kurum olan Kayseri Belediye Başkanlığınca ödenmesi gerek-
mekte olup aksi yolda tesis edilen işlemde mevzuata uyarlık bulunmamak
tadır.
Açıklanan nedenle davalı idarenin temyiz isteminin reddiyle Kayseri
İdare Mahkemesince verilen 8.7.1987 günlü, 1987/324 sayılı kararın yu-
karıda belirtilen gerekçelerin de eklenmesi suretiyle onanmasına karar
verildi.
ŞT/NÇ


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA