kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1984 1927 1984 909 19/11/1984
 
BİR KAMU GÖREVLİSİNİN ÜZERİNE ATILI SUÇ, AYNI ZAMANDA CEZA KANUNUNA
GÖRE DE SUÇ NİTELİĞİ TAŞIYORSA VE İLGİLİ YARGILAMA SONUCUNDA SUÇSUZ
GÖRÜLMÜŞSE, ARTIK DİSİPLİN SORUŞTURMASI ESAS ALINIP, İLGİLİNİN SÖZ
KONUSU SUÇU İŞLEDİĞİNİ KABULE OLANAK BULUNMADIĞI HK.<
Gümrük ambar memuru olan davacı, 1920 sayılı Yasaya göre memuriyetle
ilişiğinin kesilmesi yolunda Yüksek Disiplin Kurulunca alınan ve Bakan
onayı ile kesinleşen kararın iptali istemiyle bu davayı açmış bulun-
maktadır.
1920 sayılı Yasanın 1.maddesi birinci fıkrası, "Gümrük memurlarından
manifesto, ambar, muayene, tetkik ve muhasebe işlerinde müstahdem o-
lanlarla bunları doğrudan doğruya sevk ve idare eden gümrük başmüdür
ve müdürlerinden ve mülhakat merkez memurluklariyle idare memurların-
dan vazifei memurelerini suistimal ettikleri teftiş veya tahkik rapor-
ları üzerine inzibat komisyonunca anlaşılanların memuriyetten alakala-
rının kesilmesine bu komisyonca karar verilir. Ancak komisyon kararla-
rı vekilin tasdikiyle tamam olur." hükmünü taşımaktadır.
1920 sayılı Yasaya ek 2350 sayılı Yasanın 1.maddesinde ise, "1920 nu-
maralı Kanunda sayılı gümrük amir ve memurlarından ve muhafaza müdür-
leri ve muhafaza ve mıntıka memurlarından vazife olarak yaptığı veya
yapacağı işlerden dolayı veya hangi sebep ve bahane ile iş sahiplerin-
den, gümrük komisyoncularından veya bunların adamlarından bahşiş ola-
rak veya başka adlarla para veya hediye isteyen veya alan herhangi bir
menfaat kabul edenler, vazifelerini yolunda ve zamanında yapmış olsa-
lar bile, adı geçen kanunun birinci maddesinin birinci fıkrası daire-
sinde salahiyetli inzibat komisyonları tarafından memurluktan çıkarı-
lır ve haklarında o kanun dairesinde muamele yapılır." hükmünü içer-
mektedir.
3.5.1976 tarihinde, Münih'den uçakla Ankara'ya getirilip, kaçak olarak
yurda sokulmak istenilirken yakalanan ve elkonulan dört koli halindeki
saatler, Esenboğa Gümrük Müdürlüğü ambarına alınmıştır. Ağır Ceza Mah-
kemesince, yurda kaçak olarak sokulmak istenilmesi nedeniyle zoralımı-
na karar verilen, gümrük ambarında bulunan saatler ambar memurlarının
değişmesi nedeniyle, 24.11.1976 tarihinde yeni ambar memurları davacı
ve Kadir Deniz'e devredilmiş; ambar memurlarının 1978 yılında tekrar
değişmesi nedeniyle de söz konusu saatlerin bulunduğu ambar, davacı ve
diğer ambar memurunca 13.3.1978 tarihli devir teslim tutanağı ile
ambar memuru Ahmet Arıcı'ya devredilmiştir. Fakat 25.5.1978 tarihinde
yapılan sayım ve tesbit sırasında söz konusu kaçak saatlerin büyük bir
kısmının ambarda bulunmadığı anlaşılmıştır.
Olay üzerine yapılan soruşturma sonucu düzenlenen raporlarda, 1976 yı-
lında kaçak olarak yurda sokulmak istenilirken yakalanıp mahkemece
zoralımına karar verilen, ambar memuru davacının zimmetinde bulunan
saatlerin, davacı tarafından ambardan çıkarılıp, para karşılığı, bu
saatleri yurda kaçak sokmak isteyen kişilere verildiğinin anlaşıldığı;
her ne kadar, söz konusu saatlerin ambarda bulunmadığının anlaşılma-
sından önce kaçak eşya ambarı, davacı ve diğer ambar memuru tarafından
yeni ambar memuruna devredilmişse de, sayım ve tesbit yapılmadan amba-
rın devredilmiş olduğunun saptandığı, davacının saatleri, 13.3.1978
tarihli devir tesliminden önce ambardan çıkardığı kanaatına varıldığı,
davacının 1920 sayılı Yasaya ek 2350 sayılı Yasaya göre memuriyetle
ilişinin kesilmesi gerektiği belirtilmiştir. Gümrük ve Tekel Bakanlığı
Yüksek Disiplin Kurulu da, bu soruşturmayı dayanak alıp, 1920 sayılı
Yasaya göre davacının memuriyetle ilişiğinin kesilmesine karar vermiş-
tir.
Ancak, anılan olay nedeniyle zimmet suçunu işlediği gerekçesiyle Ağır
Ceza Mahkemesinde hakkında kamu davası açılan davacı, yargılanması so-
nucu beraat etmiştir. Ağır Ceza Mahkemesi, temyiz edilmesi sonucu ona-
narak kesinleşen kararında, diğer ambar memuru ile birlikte kaçak eşya
ambarını yeni ambar memuruna devretmiş olan davacının, ambarda bulunan
saatleri ambardan çıkarıp zimmetine geçirdiği yolunda yeterli kesin ve
kanaat verici kanıt bulunmadığı gerekçesiyle, davacının beraatına ka-
rar vermiştir.
Kamu hizmetinin gerektiği biçimde yürütülmesini, memur statüsünün ko-
runmasını amaçlayan disiplin cezaları, toplum düzenini korumaya yöne-
lik ceza yasasında öngörülen cezalardan farklı nitelik taşırlar. Fakat
bir kamu görevlisinin üzerine atılı suç, aynı zamanda ceza yasasına
göre de suç niteliği taşıyorsa ve ilgili ceza yasasına göre yapılan
yargılaması sonucunda suçsuz görülmüşse, artık disiplin soruşturması
dayanak alınıp, ilgilinin söz konusu suçu işlediğini kabule olanak bu-
lunmamaktadır. Kuşkusuz bu husus da, olayın personel hukuku yönünden
değerlendirilmesine, saptandığı takdirde başka bir disiplin suçu nede-
niyle ilgiliye disiplin cezası verilmesine engel değildir.
Bu itibarla, memuriyetle ilişkisinin kesilmesine neden olarak gösteri-
len olaydan dolayı Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve beraat eden
davacının, bu beraat kararına rağmen, mahkemece zoralımına karar veri-
len ve gümrük ambarında bulunan kaçak saatleri, ambardan çıkardığını,
menfaat karşılığı bu saatlerin yurda kaçak olarak sokulmasını sağladı-
ğını kabule olanak görülmemektedir.
Belirtilen durum karşısında, üzerine atılı suçu işlediği kanıtlanmayan
davacının memuriyetle ilişiğinin kesilmesinde mevzuata uyarlık bulun-
mamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, mevzuata aykırı bulunan, davacının memuriyetle
ilişiğinin kesilmesine ilişkin kararın iptaline karar verildi.
(MS/MÜ)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA