kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1987 461 1987 219 24/03/1987
 
GÖREVİNİ BAŞARI İLE SÜRDÜREN VE SİCİLLERİ OLUMLU OLAN KAMU PERSONELİ-
NİN NAKLEN ATANMASINDA, YASAYLA TANINAN TAKDİR YETKİSİNİN KULLANIMINDA
AÇIK HATA YAPILDIĞI HK.<
Petrol Ofisi Bölge Başmüdür yardımcısı olan davacının, bu görevinden
alınarak Bölge Başmüdürlüğüne uzman olarak atanması işlemi aleyhine
açılan davada, İdare Mahkemesi "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
değişik 76.maddesi memurların görev ve görev yerlerini kazanılmış hak
aylıklarında bir değişiklik yapmadan değiştirme yetkisi vermekte ise
de bu yetkinin keyfi kullanılamıyacağı, bu yetkinin kullanılması sıra-
sında tesis edilen işlemlerin yargısal denetime tabi olacağı, dava ve
işlem dosyasının incelenmesinden davacının 3 yılı aşkın bir süre göre-
vini başarı ile sürdürdüğünün ve sicillerinin iyi olduğunun anlaşıldı-
ğı, görevden alınmasını gerektirir hukuken geçerli somut bilgi ve bel-
ge bulunmadığı" gerekçesiyle işlemi iptal etmiştir.
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu
ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanu
nunun 49.maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde
mümkündür.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1.maddesinde, kanun kapsamındaki
kurum ve kuruluşlar sayılmış, aynı kanunun ek geçici 9.maddesinde ise
Petrol Ofisi Personeli hakkında kendi özel kanunlarındaki hükümlerin
uygulanacağı belirtilmiştir. Bu durumda uyuşmazlığın, kurumun kendi
mevzuatı çerçevesinde incelenmesi gerekir.
19.12.1962 tarihli "Petrol Ofisi Memur ve Hizmetliler Talimatnamesi"
nin 101.maddesinde "Memur ve hizmetliler işbu yönetmelikte hüküm bulun
mayan hallerde umumi hükümlere tabi olurlar." hükmü yer almış, aynı yö
netmeliğin 25.maddesinde ise nakil başlığı altında "Memur ve Hizmetli-
ler Lüzum görülen ahvalde, bulundukları vazife veya mahalden, tayinle-
rindeki usule göre, ofise, teşkilatındaki diğer bir vazifeye veya ma-
halle nakledilebilirler. Ancak, yapılan nakilde memur veya hizmetlile-
rin derece ve ünvanına halel gelmez" hükmü getirilmiştir.
Bu hüküm kurumlara memurların görev ve görev yerlerini kazanılmış hak
aylıklarında bir değişiklik yapmadan değiştirme yetkisi vermekte ise
de, idareler hukuk esasları içinde tanınan bu yetkinin kullanılması
keyfi ve mutlak olmayıp kamu yararı ve hizmetin gerekleri ile sınırlı-
dır. İdarelerin takdir haklarından doğan yetkileri kullanarak işlem
yapmaları halinde, bu işlemin iptali istemiyle açılmış davalarda yargı
sal denetimin, kamu yararının gözetilip gözetilmediği, kamu görevinin
gerekleriyle sınırlı kalınıp kalınmadığı konularında oluşacağı belli
sebepler gösterilerek işlem yapılması hallerinde ise, yine aynı idare
hukuku ilkelerinden hareketle, bu sebeplerin var olup olmadığı, var ol
maları halinde de işlemin yapılmasına yeterli bulunup bulunmadığı hu-
suslarının araştırılacağı kuşkusuzdur. Dava dosyası ile davacıya ait
şahsi dosyanın incelenmesinden görevinde başarısızlığı söz konusu olma
yan davacının naklen atanması işleminde yasanın verdiği takdir yetkisi
nin kullanımında açık hata yapıldığı anlaşıldığından, temyiz isteminin
reddi ile İdare Mahkemesi kararının bu gerekçelerle onanmasına karar
verildi.

BŞ/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA