kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1990 1468 1989 1377 29/11/1990
 
AMAÇ DIŞI KULLANILDIĞI BELİRLENEN İÇKİSİZ LOKANTANIN İŞLETME İZNİNİN
İPTAL EDİLMESİNDE YASALARA AYKIRILIK BULUNMADIĞI HK.<
Uyuşmazlık; davacının işletmekte olduğu içkisiz lokanta izninin, geri
alınması yolunda Belediye Encümenince verilen kararın iptaline iliş-
kindir.
1580 sayılı Belediye Yasasının 15.maddesinin 2.fıkrasının 19.bendinde;
belediye yasa düzen ve yasaklarına uymayan, yasaca izne bağlı iken
izinsiz yapılan, beldenin esenlik, düzen, sağlık ve dirliğini bozan
şeylere izin vermemek ve bunları yasaklamak belediyenin görevleri ara-
sında sayılmıştır.
Dava dosyasının incelenmesinden, davacının içkisiz lokanta izni ile
işlettiği işyerinin 1983 yılından bu yana ahlak ve adaba aykırı davra-
nışları alışkanlık haline getiren kimselerin toplantı yeri haline ge-
tirildiği, burada gürültülü eğlenceler düzenlendiği ve bira satışı ya-
pıldığı ve böylece birahaneye dönüştürüldüğü, daha önce Zührevi Hasta-
lıklar ve Fuhuşla mücadele komisyonunca üç ay süre ile kapatıldığı
halde yine aynı biçimde çalışmaların sürdürüldüğü anlaşılmaktadır. Bu
durumda işyerinin ahlak ve adaba aykırı ve amaç dışı kullanılmasında
süreklilik olduğunu kabul etmek gerekir. Bu nedenle davacının amaç dı-
şı çalışmasının değişik günlerde yinelendiği ve süreklilik göstermedi-
ği gerekçesiyle iptal eden Mahkeme kararında yasalara uyarlık görül-
memiştir.
Açıklanan nedenlerle İdare Mahkemesi kararının bozulmasına ve dosyanın
mahkemeye geri gönderilmesine karar verildi.


(DAN-DER, SAYI:82-83)


(MT/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA