kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1997 3789 1996 3458 22/09/1997
 
İHALENİN VE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN FESHİNE İLİŞKİN İŞLEMİN
İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVADA FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ÖZEL HUKUK
HÜKÜMLERİNE GÖRE YAPILDIĞINDA BU SÖZLEŞMEDEN DOĞAN UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜ-
MÜNÜN ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE GÖRE YAPILACAĞI HK.<
İstanbul 2. İdare Mahkemesinin ... günlü, 1996/181 sayılı kararının u-
sul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.
Dava, ... parkında kullanılmak üzere parkın ihtiyacı olan park
masası ve oturma bankı için açılan ihalenin davacı şirket üzerinde
kalması sonucu davacı ile davalı idare arasında finansal kiralama söz-
leşmesi akdedildikten sonra ihalenin usulsüz yapıldığından bahisle i-
hale ve sözleşmenin feshine ilişkin ... Encümeni kararının iptali is-
temiyle açılmış, İdare Mahkemesince; uyuşmazlığa konu ihale ve finan-
sal kiralama sözleşmesinin fesih koşullarının oluşup oluşmadığının ve
feshin hukuki olup olmadığının anılan şartname gereği sözleşme ince-
lenmek suretiyle özel hukuk hükümlerine göre belirlenecek olması nede-
niyle davanın görüm ve çözümünün adli yargının görevi içinde bulundu-
ğundan, davanın görev yönünden reddine karar verilmiş, bu karar davacı
şirket tarafından temyiz edilmiştir.
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 1. maddesinde "Genel bütçeye
dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin özel idare ve belediyelerin
alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa mülkiyetin gayri ayni hak te-
sisi ve taşıma işleri bu kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür" hük-
mü yer almıştır.
Bu Kanun Kapsamına giren işlere ilişkin olarak yapılan ihale-
lerde, ihale kararının kesinleşmesine kadar olan dönem içerisinde ida-
relerce tesis olunacak işlemler idari işlem niteliğinde olduğundan i-
dari yargı denetimine tabidir.
Dosyanın incelenmesinden ... parkında kullanılmak üzere alına-
cak park masası ve oturma bankı için 2886 sayılı Yasanın 50 nci madde-
si uyarınca açılan ihalenin davacı üzerinde kalması nedeniyle idare i-
le finansal kiralama sözleşmesi yapıldığı, ancak ihalenin hazırlanma-
sının ve ilanlarının 2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre yapılacağı
öngörüldüğü halde 50 nci maddeye göre yapılmasının usulsüz olduğu ge-
rekçesiyle ihale ve finansal kiralama sözleşmesinin fesh edildiği an-
laşılmıştır.
Dava hem ihalenin hemde finansal kiralama sözleşmesinin feshine
ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.Finansal Kiralama Sözleş-
mesi, özel hukuk hükümlerine göre yapılan bir sözleşme olup, bu söz-
leşmeden doğan uyuşmazlığın çözümünün de özel hukuk hükümlerine göre
yapılacağı açıktır. Ancak 2886 sayılı yasa hükümleri uyarınca yapılan
ve ihale kararı kesinleşmeden önce ihalenin hazırlanmasında ve ilanla-
rında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle fesh edilmesi konusu idari
yargının görevine girmektedir.
Bu durumda yargısal denetimi farklı olan iki ayrı konuda tek
dilekçe ile idari yargı yerinde açılan dava ile ilgili olarak söz ko-
nusu uyuşmazlığın adli yargının görevine girdiğinden bahsedilerek gö-
rev yönünden reddedilmesinde yasal isabet bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, ... İdare Mahkemesinin ... günlü, 1996/-
181 sayılı kararının BOZULMASINA, karar verildi. (MT/ES)
(DAN-DER; SAYI:95)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA