kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1996 3840 1995 7322 24/09/1996
 
KİRLİLİĞE NEDEN OLAN FABRİKA BELEDİYE MÜCAVİR ALANI DIŞINDA BULUNDU-
ĞUNDAN, KİRLENMENİN DERE YOLUYLA DAVALI BELEDİYE MÜCAVİR ALANINA ULAŞ-
MASININ VEYA VERİLMESİ İÇİN YETERLİ BİRNEDEN OLUŞTURMADIĞI, KIYI KANU-
NUNDA ÖNGÖRÜLEN İLGİ KOŞULUNUN OLAYDA VALİLİK BAKIMINDAN GERÇEKLEŞTİ-
ĞİNİN KABULÜ GEREKTİĞİ BELEDİYECE CEZA VERİLEMEYECEĞİ HK.<
Trabzon İdare Mahkemesinin 5.7.1995 günlü, E:1994/673, K:1995/796 sa-
yılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması
istenilmektedir.
Dava, davacı şirkete 3621 sayılı Kıyı Kanununun 15/a-2 maddesi
uyarınca para cezası verilmesine ilişkin sayılı işlemin iptali iste-
miyle açılmış; İdare Mahkemesince, kirliliğe neden olan fabrikanın be-
lediye mücavir alanı dışında bulunduğu, kirlenmenin dere yoluyla dava-
lı idare mücavir alanına ulaşmasının böyle bir ceza verilmesi yönünden
yeterli neden olamayacağı, Kıyı Kanununda, para cezası verilmesi bakı-
mından öngörülen ilgi koşulunun ise uyuşmazlık konusu olayda valilik
bakımından gerçekleştiğinin kabulü gerektiği gerekçesiyle işlemin yet-
ki yönünden iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından
temyiz edilmiştir.
Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolun-
daki temyize konu İdare Mahkemesinin 1995/796 sayılı kararında, 2577
sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında
sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından bozma istemi ye-
rinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının onanmasına karar verildi.
(MT/ES)
(DAN-DER; SAYI:92)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA