kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1982 5807 1981 823 11/05/1982
 
CAN GÜVENLİĞİ BULUNMAMASI NEDENİYLE GÖREVİNE DEVAM EDEMEYEN DAVACININ,
GÖREVDEN ÇEKİLMİŞ SAYILAMAYACAĞI HK.<
Dava dosyasının incelenmesinden Kurumda garson olan davacının 17.6.980
tarihinden itibaren 10 günlük istirahat raporu aldığı raporun bitim
tarihi olan 27.6.1980 tarihinde göreve başlaması gerekirken göreve baş
lamadığı gerekçesiyle bu tarihten itibaren 29.7.1980 tarihli onayla
görevden çekilmiş sayıldığı davanın da bu işlem aleyhine açıldığı an-
laşılmaktadır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 94.maddesinde "Mezuniyetsiz veya
kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve
bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde yazılı müracaat şartı
aranmaksızın çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır." hükmü yer almış-
tır. Bağ-Kur Personel Yönetmeliğinin 132.maddesi de bu hükme paralel
olarak görevden çekilmeyi düzenlemiştir.
T.C.Anayasanın 14.maddesinde, "Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığı-
nı geliştirme haklarına ve kişi hürriyetine sahiptir." hükmü yer almak
tadır. Bu madde yaşama isteğinin aynı zamanda bir hak olarak anayasal
güvence altında bulunduğu anlamına gelir. Anayasanın kişiye tanıdığı
bu hakkın korunması devletin başta gelen ödevlerinden ve varoluş neden
lerinden biridir. Hal böyle olunca, yaşama arzusunun sonucu olarak teh
likeli ortamdan uzak kalmayı uygun bulan kişinin bu davranışından dola
yı cezalandırılmasına olanak yoktur.
Kuşkusuz kanunun 94.maddesinin normal bir çalışma ortamı içinde kişi-
sel iradeleri ile devamsızlık etmiş memurlar için uygulanması söz konu
sudur. Yaşama güvencesi bulunmayan bir kurumda kişisel iradelerin öte-
sinde bir nedenle daha açık bir deyimle can korkusu düşüncesiyle devam
edemeyen davacının görevine son verilmesi biçiminde müeyyideye bağlı-
yan hükümlerinin uygulanması düşünülemez.
Bu durum karşısında dava konusu uyuşmazlığın çözümü için öncelikle
1979-1980 yılında memurun bulunduğu kurumda meydana gelen olayların
davacıyı can korkusuna düşürecek boyutlara ulaşmış olup olmadığı yönün
den değerlendirilmesi gerekmektedir.
Dosyanın incelenmesinden temizlikçi olan davacının çalıştığı kurumda
can güvenliğinin bulunmadığı bu nedenle izinli bulunduğu 30.6.1980 ta-
rihinde Sıkıyönetim Komutanlığına başvurduğu dilekçesinin Emniyet Mü-
dürlüğüne havale edildiği ve aynı tarihte adı geçenin ifadesinin alın-
dığı, Yine aynı konu ile ilgili Ankara Sıkıyönetim komutanlığı 2.nolu
Askeri Mahkemesinin 81/70 sayılı dosyasında ise kurumda çalışan bir
grubun kendi görüşünü benimsemeyen diğer memurları dövüp tedirgin et-
tiği ve iş yerlerine devam etmemeye zorlandıkları bu nedenle kurumda
çalışan bu kişiler hakkında kamu binasına girmeye engel olmak suçundan
dava açıldığı devam eden davaya adı geçenin dava konusu olaydan zarar
gördüğü bu nedenle davaya müdahil olarak katılma isteğinin kabul edil-
diği anlaşılmaktadır.
Açıklanan nedenlerle, can güvenliği bulunmayışından dolayı görevine
devam edemediği anlaşılan davacının görevden çekilmiş sayılmasına iliş
kin işlemin iptaline karar verildi.


(MS/ZK)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA