kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1999 2737 1998 2578 18/05/1999
 
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANINA UYGUN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR
PLANININ İLÇE BELEDİYESİNCE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KARARINDAN
SONRA EN GEÇ 6 AY İÇİNDE KARARA BAĞLANACAĞI, KARAR ÇIKMAZSA TEKLİF SA-
HİBİNİN MAĞDURİYETİNİN ÖNLENMESİ AMACIYLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİ-
SİNCE UYGULAMA İMAR PLANININ YAPILACAĞI, İLÇE BELEDİYESİNİN 3030 SAYI-
LI YASANIN 24.MADDESİ UYARINCA BU KARARI DERHAL UYGULAMAK ZORUNDA OL-
DUĞU YOLUNDA TESİS EDİLEN İŞLEMDE HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HK.<
... İdare Mahkemesinin ... günlü, 1997/1456 sayılı kararının usul ve
yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.
Dava, ... Büyükşehir Belediye Meclisinin ... günlü, ... sayılı
kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, 3194 ve 3030
sayılı Yasalar uyarınca 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000
ölçekli uygulama imar planını yapma yetkisinin ilçe belediyelerine ait
olduğu, ilçe belediyelerince nazım plan ilkeleri doğrultusunda en kısa
sürede uygulama imar planı yapılarak uygulamaya konulması planlı şe-
hirleşme gereği olmakla birlikte, mevzuatta uygulama imar planlarının
yapılmasına ilişkin bir süre getirilmemiş olması karşısında, dava ko-
nusu işlemle 6 ay gibi bir süre öngörülmesinin hukuken mümkün olmadı-
ğı, diğer taraftan 3030 sayılı Yasanın 24.madde hükmü ile ilçe beledi-
yelerinin kendi aralarında veya büyükşehir belediyesi ile arasında ih-
tilaf çıkması veya farklı uygulamalar halinde, gerekli düzenleyici ve
yönlendirici tedbirlerin alınması konusunda büyükşehir belediyelerine
yetki verilmiş ise de, bu hükmün yasada belirlenen görev ve yetkileri
ortadan kaldıracak şekilde büyükşehir belediyelerine uygulama imar
planı yapma ve bu plan uyarınca ilçe belediyelerince uygulama yapma
zorunluluğu getirme yetkisi veren bir hüküm olarak anlaşılmasına ola-
nak bulunmadığı nedeniyle, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunma-
dığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş, karar davalı idare vekili
tarafından temyiz edilmiştir.
Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolun-
daki temyize konu ... İdare Mahkemesinin ... günlü, 1997/1456 sayılı
kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin
1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından
bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının ONANMASINA,
karar verildi. (MT/ES)
(DAN-DER; SAYI:102) 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA