kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1991 2279 1989 3554 04/07/1991
 
İFLASIN AÇILMASI İLE MÜFLİS İFLAS MASASINI OLUŞTURAN MALLAR ÜZERİNDE
TASARRUF YETKİSİNİ KAYBETTİĞİ VE MÜFLİS YÜKÜMLÜNÜN MAL VARLIĞINI İLGİ-
LENDİREN UYUŞMAZLIKLARDA DAVAYI İZLEME VE KANUN YOLLARINA BAŞVURMA YET
KİSİ MASANIN HAKLARINI KORUMAKLA YÜKÜMLÜ VE SORUMLU OLAN İFLAS İDARESİ
NE GEÇECEĞİ HK.<
Dosyanın incelenmesinden; yükümlünün, adına salınan kaçakçılık cezalı
gelir (stopaj) vergisini, vergi mahkemesinde dava konusu yaptığı, dava
karara bağlanmadan önce yükümlünün iflasına karar verildiği, Mahkemece
davanın reddi cihetine gidilerek tarhiyatın onandığı, bu kararın iflas
müdürüne tebliğ edildiği, müflis yükümlünün kararın temyizi istemiyle
Danıştay'a başvurduğu anlaşılmaktadır.
İcra İflas Kanununun 184.maddesinde, iflas açıldığı zamanda müflisin
haczi kabil bütün mallarının hangi yerde bulunursa bulunsun bir masa
teşkil edeceği ve alacakların ödenmesine tahsis olunacağı, iflasın ka-
panmasına kadar müflisin uhdesine geçen malların masaya gireceği, müf-
lis namına gelen mektupların iflas idaresi tarafından açılacağı ve sa-
ir mevrudelerinde masaya gönderilmesinin posta idaresine bildirilece-
ği, 191.maddesinde, borçlunun iflas açıldıktan sonra masaya ait mallar
üzerinde her türlü tasarrufunun alacaklılara karşı hükümsüz olacağı
belirtilmiş, kanunun 226.maddesinde de, "masanın kanuni mümessili if-
las idaresidir" denildikten sonra, idarenin masanın menfaatlerini gö-
zeteceği ve tasfiyeyi yapacağı, aynı kanunun 194.maddesinde ise, madde
de yazılı haller müstesna olmak üzere müflisin davacı ve davalı olduğu
hukuk davalarının duracağı ve ancak alacaklıların ikinci toplanmasın-
dan on gün sonra devam olunacağı, dava durduğu müddetçe müruru zaman
ve hakkı düşüren müddetlerin işlemiyeceği hükme bağlanmıştır.
Anılan madde hükümlerinde belirtildiği üzere, iflasın açılması ile müf
lisin masaya giren malları üzerinde tasarruf yetkisi kısıtlanmakta, if
las kapanıncaya kadar bu mallar üzerindeki her türlü tasarrufu alacak-
lılara karşı hüküm ifade etmemekte; tasarruf yetkisi iflas masasına ve
masanın kanuni mümessili iflas idaresine geçmektedir.
Söz konusu mallar müflisin mamelekini ilgilendirmketdir. Doktrinde ma-
melek (mal varlığı), "kişinin para ile ölçülebilen mal ve haklarının
tamamıdır." biçiminde tanımlanmıştır.
Bir kamu alacağı olan ve İcra İflas Kanununun 206.maddesine göre "Adi
ve rehinli alacaklar" sırasında yer alan vergi alacağı da kişinin mame
lekini ilgilendirmekte ve iflas masasına giren mal ve haklarını etkile
mektedir. Bu yönyle vergi davalarının kişinin mamelekini ilgilendiren
diğer hukuk davalarından farkı bulunmamaktadır. Müflis yükümlünün ver-
gi davasının takibinde bir menfaatinin olmaması nedeniyle gerekli gay-
ret ve çabanın gösterilmemesi sonucu davanın kaybedilmesi hallerinde,
vergi borcu kesinleşmiş olacak, dolayısıyla masanın pasifi artarak, ak
tifi azalacaktır. Bu durumun ise, masanın alacaklıları yönünden zarar-
lı sonuçlar doğuracağı açıktır.
Yukarıda belirtildiği gibi, iflasın açılması ile müflisin, iflas masa-
sını oluşturan malları üzerindeki tasarruf yetkisi kısıtlanmakta, bu
yetki masaya ve masanın kanuni mümesslili durumundaki iflas idaresine
geçmektedir. Kuşkusuz yükümlününün medeni haklarından yararlanma ve bu
hakları kullanma ehliyeti devam etmektedir.
Ancak; masayı oluşturan mallar üzerindeki tasarruf yetkisini kaybetti-
ğinden ve bu yetki iflas idaresine geçtiğinden, müflis yükümlünün mame
lekini (mal varlığını) ilgilendiren uyuşmazlıklarda, davayı izleme ve
kanun yollarına başvurma yetkisinin masanın haklarını korumakla yüküm-
lü ve sorumlu olan iflas idaresine geçeceğinin kabulü zorunlu bulunmak
tadır.
Bu bakımdan, yetkili iflas idaresi yerine, müflis yükümlünlün temyiz
isteminde bulunmasında usul ve kanun hükümlerine uyarlık görülmemiş-
tir.
Açıklanan nedenlerle müflis yükümlü tarafından yapılan temyiz istemi-
nin reddine karar verildi. (DAN-DER, SAYI:84-85) BŞ/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA