kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
VERGİ DAVA DAİRELERİ 1993 93 1993 94 24/09/1993
 
VERGİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULUNUN BOZMA KARARINA UYULARAK VERİLEN
KARARLARIN SADECE BOZMA ESASLARINA UYGUNLUĞU YÖNÜNDEN TEMYİZEN İNCELE-
NEBİLECEĞİ HK.<
Maliki bulunduğu taşınmazlar nedeniyle 1986 yılı için ödediği Emlak
Vergisinin iadesi istemiyle Kurum tarafından yapılan düzeltme ve şi-
kayet başvurusu reddedilmiştir.
Bu işlemin iptali dileğiyle açılan davada Danıştay Dokuzuncu Dairesi
Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 5.5.1988 tarihli Resmi Ga-
zetede yayımlanan K:1988/1 sayılı kararıyla Kuruma ait taşınmazların
Emlak Vergisi ile bağlı harçtan muaf olduğunun kabul edildiği, gerek-
çesiyle işlemin iptaline, uyuşmazlık konusu verginin terkiniyle dava-
cıya ret ve iadesine karar vermiştir.
Kararın Belediye Başkanlığı tarafından temyiz edilmesi üzerine Danış-
tay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Kararıyla; konu ile ilgili çe-
lişkili kararlar verilmesi ve bu çelişkinin Danıştay İçtihatları Bir-
leştirme Kurulunun K:1988/1 sayılı kararıyla giderilmesinin, 4792 sa-
yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 24.maddesinde yazılı kuralın,
Kuruma ait taşınmazların Emlak Vergisinden bağışık tutulması yolunda
yeterli açıklıkta olmadığını gösterdiği, bu nedenle Vergi Usul Kanunu-
nun 118.maddesinde yazılı vergilendirme hatasından söz edilemeyeceğin-
den, taraflar arasında düzeltme ve şikayet başvurusuna konu yapılama-
yacak bir uyuşmazlık bulunduğu, gerekçesiyle Danıştay Dokuzuncu Daire
Kararını bozmuştur.
Bozma kararına uyan Danıştay Dokuzuncu Dairesi, K:1992/2246 sayılı ka-
rarıyla davayı reddetmiştir.
Karar Kurum Tarafından, dava konusu işlemin iptali gerektiği ve karar-
da davanın açıldığı tarihte yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret
tarifesine göre davalı idare lehine fazla vekalet ücretine hükmolundu-
ğu iddialarıyla temyiz edilmiştir.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasın-
da, temyiz incelemesi sonunda, görev ve yetki dışında bir işe bakılmış
olması, hukuka aykırı karar verilmesi ve usul hükümlerine uyulmamış
olması hallerinde Danıştay'ca kararın bozulacağı, aynı maddeye 3622
sayılı Kanunla eklenen 6.fıkrasında ise; Danıştay'ın ilk derece mahke-
mesi olarak gördüğü davaların temyizen incelenmesinde, ilk derece yar-
gı yerinin bozma kararına uymayarak önceki kararında ısrar etmesine
olanak sağlayan 4.fıkra hükmünün uygulanmayacağı açıklanmıştır.
Bu nedenle, Danıştay'ın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davaların
temyizen incelenmesi üzerine Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kuru-
lu tarafından verilen kararlara uyulması zorunludur. Dolayısıyla,
bozma kararı üzerine verilen kararların, bozma esaslarına uygunluk
açısından temyizen incelenmesi gerekir. Dosyanın incelenmesinden tem-
yiz istemine konu yapılan kararın bozma esaslarına uygun olduğu ve
başkaca bozma sebebi bulunmadığı anlaşılmıştır.
Ancak, 16 Mayıs 1987 tarihli ve 19462 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
ve davanın açıldığı 26.1.1989 tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık
Asgari Ücret Tarifesinin incelenmesinden, temyize konu kararda davalı
idare lehine fazla vekalet ücretine hükmolunduğu anlaşılmaktadır.
Bu nedenle, temyiz isteminin reddine, 2577 sayılı Kanunun 49.maddesi-
nin 3622 sayılı Kanun ile değişik 2.fıkrasına göre davanın açıldığı
tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 4.madde-
si de dikkate alınarak temyize konu Danıştay Dokuzuncu Dairesinin
20.1.1992 gün ve 1992/2246 sayılı kararın onanmasına karar verildi.
(DAN-DER; SAYI:89)
MT/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA