kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1986 22 1985 896 14/01/1986
 
TAŞINMAZ BARAJ MALZEME SAHASI İÇİN KAMULAŞTIRILMIŞ İSE DE KAMULAŞTIRMA
TEBLİGATI YAPILDIĞI TARİHTE BARAJ İNŞAATI TAMAMLANDIĞINDAN, KAMULAŞTIR
MA YOLUNA GİDİLMESİNDE İSABET GÖRÜLMEDİĞİ HK.<
Dava, taşınmazın, Uluborlu Barajı Malzeme sahası olarak kamulaştırılma
sına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmış İdare Mahkemesi kararıy-
la Bakan tarafından onaylı proje uyarınca Baraj Malzeme sahası içinde
kalan taşınmazın kamulaştırılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı
nedeniyle reddedilmiş, bu karar davacılar tarafından temyiz edilmiş-
tir.
2942 sayılı Yasanın 3.maddesinde, kamu yararının gerektirdiği hallerde
kamu hizmetlerinin veya teşebbüslerin yürütülmesi için gerekli olan
işlerde kullanılmak üzere özel mülkiyette bulunan taşınmazların kamu-
laştırılacağı kuralı yer almaktadır. Bu kural kamulaştırma işlemlerin-
de kamu yararının var olması ve idarenin taşınmaz mala yapacağı hizme-
ti yürütebilmesi yönünden kesin ihtiyacının bulunması gerektiğini açık
ça ortaya koymaktadır. Diğer bir deyişle kamulaştırma bir kamu hizmeti
nin yürütülmesine gerekli olan taşınmaz ve kaynakların sağlanması ama-
cıyla yapılmalıdır.
Öte yandan kamulaştırma işlemi tebligatla tekemmül eder ve ancak ilgi-
lisine tebligat yapıldıktan sonra kesin ve yürütülmesi gerekli bir iş-
lem niteliğine kavuşur.
Dosyanın incelenmesinden Uluborlu Barajının yapımı sırasında malzeme
ihtiyacının karşılanması amacıyla Bakanlıkça onaylı özel plan ve proje
ye göre baraj inşaatı malzeme sahasında kalan taşınmazın kamulaştırıl-
masına ilişkin kararın davacılara 28.8.1983 gününde tebliğ edildiği ve
kamulaştırma işleminin tekemmül ettiği tarihte baraj inşaatının tamam-
landığı anlaşılmıştır.
Bu durumda, idarenin kamulaştırılacak taşınmaza sahip olmaması durumun
da kendisinden istenilen görevi yerine getiremiyorsa taşınmazın kamu-
laştırılmasında kamu yararının varlığından söz edilebileceğinden hiz-
metin yürütülmesi tamamlandıktan sonra kamulaştırma yoluna gidilmesin-
de isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle İdare Mahkemesi kararının bozulmasına uyuşmazlı-
ğın niteliği ve dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler dava hakkın
da karar vermeye yeterli görüldüğünden, 2577 sayılı İdari Yargılama U-
sulü Kanununun 49.maddesinin 2.bendi uyarınca işin esasının ıncelenme-
sine geçilerek yukarıda belirtilen nedenlerle dava konusu işlemin ip-
taline karar verildi.

(MS/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA