kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1994 1851 1993 2170 05/05/1994
 
DAVACI TAŞINMAZIN YER ALDIĞI BÖLGEDE KAT YÜKSEKLİĞİNİ BİRKAT ARTTIRIL-
MASI YOLUNDA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ YAPILIP BELEDİYE MECLİSİNCE ONAN-
DIKTAN SONRA VE DAVACIYA ANILAN BU PLAN UYARINCA İNŞAAT RUHSATI VERİL-
DİKTEN SONRA MÜELLİF KURULUŞ OLAN YILDIZ ÜNİVERSİTESİ PLANLAMA KURULU-
NUN OLUMSUZ GÖRÜŞÜ ÜZERİNE İMAR PLANINDA YENİDEN BİR BELEDİYE MECLİSİ
KARARI ALINMASI SURETİYLE HER HANGİ BİR İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ YAPIL-
MAKSIZIN UYGULAMANIN DURDURULMASI YOLUNDA TESİS EDİLMİŞ OLAN BELEDİYE
BAŞKANLIĞI İŞLEMİNDE MEVZUATA UYARLIK BULUNMADIĞI HK.<
Dava, ... parsel sayılı taşınmazıda kapsayan bölgede imar planı
değişikliği yapılarak 5 kat yapılaşma koşulu getiren 3.12.1990 günlü,
... sayılı Gemlik Belediye Meclisi kararının uygulanamayacağına iliş-
kin Gemlik Belediye Başkanlığı'nın 6.2.1991 günlü, ... sayılı işlemi-
nin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; 1987 onaylı uygulama
imar planının belediyesince Yıldız Üniversitesi'ne hazırlatılan şek-
liyle revize ettirilerek onaylandığı ve davacı taşınmazında B-4 yapı-
lanma nizamı öngörüldüğü, davacı ve aynı sokakta taşınmazı bulunan di-
ğer ilgililerin bu plana itirazları üzerine 3.12.1990 günlü, 990/M-179
sayılı belediye meclisi kararıyla yapınizamı B-5 olacak şekilde imar
planı değişikliği yapıldığı, itirazlar kesin karara bağladıktan ve da-
vacıya B-5 olarak inşaat ruhsatı verildikten sonra müellif kuruluş o-
lan Yıldız Üniversitesi Planlama Grubunun 31.1.1991 günlü, 6 sayılı
yazısı doğrultusunda planlamanın bütünlüğünü bozacağı gerekçesiyle
sonradan yapılan plan değişikliğine ilişkin meclis kararının uygulana-
mıyacağı yolunda 6.2.1991 günlü, ... sayılı belediye başkanlığı işle-
minin tesis edildiğinin anlaşıldığı, bu durumda, imar planı değişikli-
ğine ilişkin belediye meclisi kararı ancak başka bir meclis kararıyla
değiştirilebileceğinden imar planında herhangi bir değişiklik yapılma-
dan uygulanmasının belediye başkanlığınca durdurulmasında hukuki isa-
bet bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiş,bu karar
davalı idare vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolun-
daki temyize konu Bursa 2.İdare Mahkemesinin 30.11.1992 günlü,
1992/686 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun
49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bu-
lunmadığından bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kara-
rının ONANMASINA, karar verildi. (MT/NÇ) 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA