kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1997 172 1996 890 14/01/1997
 
DAVACI TARAFINDAN BİLDİRİLMEYİP, DÜKKANINDA YAKALANMAK SURETİYLE ELE
GEÇİRİLEN TAŞINIR MALLARDAN KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VARLIĞI OLDUĞU
TESPİT EDİLENLERİN BEDELLERİNİN ÖDENMESİ YOLUNDAKİ BAŞVURUNUN REDDİNE
İLİŞKİN İŞLEMİN İPTAL EDİLMESİNDE İSABET BULUNMADIĞI HK.<
... İdare Mahkemesinin ... günlü, 1995/172 sayılı kararının iptale i-
lişkin kısmının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması
istenilmektedir.
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 4.
maddesinde;Taşınır ve Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını bulanla-
rın en geç üç gün içinde yetkili makamlara bildirmeye mecbur oldukla-
rı; 5. maddesinde; korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve ta-
biat varlıklarından hangilerinin devlet malı niteliğinde bulunduğu;
23. maddesinde korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıkları
tek tek sayılmış; 24.maddesinde ise; Devlet malı niteliğini taşıyan
korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıklarının Devlet elinde
ve müzelerde bulundurulması ve bunların korunup değerlendirilmelerinin
Devlete ait olduğu;bu gibi varlıklardan gerçek ve tüzel kişilerin el-
lerinde bulunanların; değeri ödenerek Bakanlık tarafından satın alına-
bileceği,hükme bağlanmış; 25.maddesinde de 4.maddeye göre Kültür ve
Turizm Bakanlığı'na bildirilen taşınır kültür ve tabiat varlıklarından
Devlet müzelerinde bulunması gerekli görülenlerin usulüne uygun olarak
müzelere alınacağı ve müzelere alınmaları ile ilgili kıstasların ise
yönetmelikle belirleneceği açıklanmıştır.
Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tasni-
fi,Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 5.maddesinde
ise; "Müze İdarelerine getirilen varlıkların, öncelikle kültür ve ta-
biat varlığı olup olmadığına müze yetkililerince karar verilir. Bu ka-
rar derhal ilgilisine bildirilir; Kültür ve tabiat varlığı olmayanlar
iade edilir" hükmü yer almıştır.
Dosyanın incelenmesinden,97 adet irili ufaklı para ile 48 adet
muhtelif malzemenin taşınır kültür varlığı olarak davacıya ait işye-
rinde ele geçirildiği, davacı hakkında 2863 sayılı yasaya muhalefetten
dava açıldığı, ancak kamu davasının zamanaşımı nedeniyle ortadan kal-
dırılmasına karar verildiği; bunun üzerine davacı tarafından Kahraman-
maraş müze müdürlüğüne başvuruda bulunularak taşınmazlardan 2863 sayı-
lı yasa kapsamına girenlerin bugünkü rayiç bedellerinin ödenmesi; ka-
lanların ise iadesinin istendiği; davalı idarece; davacının suçu sabit
ve eski eser kaçakçısı olduğu belirlendiğinden yakalanan malların Dev-
let malı niteliğinde olduğu ileri sürülerek istemin reddedilmesi üze-
rine dava açıldığı anlaşılmaktadır.
İlgili Yasa ve Yönetmelik hükümlerinin birlikte değerlendiril-
mesinden, korunması gerekli taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarını el-
lerinde bulunduranların ilgili yerlere bildirmeleri üzerine yetkili
makamlarca Yönetmelikte belirlenen usullere göre bir tasnif yapılarak
taşınır kültür ve tabiat varlığı olduğu anlaşılanların devlet malı gi-
bi kabul edilerek bedeli ödenmek suretiyle satın alınabileceği, diğer-
lerinin ise sahiplerine iade edileceği sonucuna ulaşılmaktadır.
Bu durumda, davacı tarafından bildirilmeyip, dükkanında yaka-
lanmak suretiyle ele geçirilen taşınır mallardan korunması gerekli
kültür ve tabiat varlıkları olduğu tespit edilenlerin bedellerinin ö-
denmesi yolundaki başvurunun reddine ilişkin işlemin iptaline karar
verilmesinde isabet bulunmamaktadır. Ancak, alıkonulan taşınır mallar-
dan korunması gerekli kültür ve tabiat varlığı kapsamına girmeyenlerin
iade edilmesi, mevzuat gereği olduğundan mahkemece işlemin iptali yo-
lunda verilen kararda bu yönüyle hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle ... İdare Mahkemesinin ... günlü, 1995/172
sayılı kararının temyiz edilen iptale dair kısmının taşınır kültür ve
tabiat varlığı olmayanların iade edilmesi gerektiğine ilişkin bölümü-
nün ONANMASINA, korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlığı ol-
duğu tespit edilenlerin ise alıkonulmak isteniyorsa bedellerinin öden-
mesi gerektiğine ilişkin bölümünün ise BOZULMASINA karar verildi.MT/ES
(DAN-DER; SAYI:94) 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA