kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1986 990 1984 1594 13/03/1986
 
VERGİ DEĞERİNİN GERÇEK BİR ALIM SATIM İŞLEMİNE DAYANMAYAN GENEL BEYAN-
LARIN EMSAL ALINARAK TESBİT EDİLMESİNİN KANUN VE TÜZÜK HÜKÜMLERİNE UY-
GUN BULUNMADIĞI, AYRICA YÜKÜMLÜNÜN 2801 SAYILI YASAYA GÖRE VERDİĞİ 2.
BEYANNAME VERGİ DAİRESİNDE KABUL EDİLEREK TAHAKKUK YAPILDIĞINA GÖRE DE
ĞERLEME RAPORUNUNUN İPTALİ GEREKECEĞİ HK. <
Uyuşmazlık; AĞır kusur cezalı Emlak Vergisinin terkini istemiyle açı-
lan davayı; Uyuşmazlığın, Emlak Vergisi değerleme ve inceleme raporuna
dayanarak salınan kusur cezalı Emlak Vergisi ve beyan edilen değerin
inceleme raporu ile indirilmesine ilişkin olduğu, yapılan işlem, Gayrı
menkul Kıymet Artışı Vergisi yönünden yükümlü aleyhine olabileceğinden
ve idarenin hiç bir eylem ve işlemi yargı denetimi dışında bırakılama-
yacağından, vergi dairesince vergi kontrol memurluğu tarafından tesbit
edilen değerin düşük olduğu ileri sürülerek işlemin iptalinin istenemi
yeceği yolundaki iddiasında isabet bulunmadığı, yükümlünün 1980 yılı
genel beyan dönemine ilişkin olarak Emlak Vergisi beyannamesini verdi-
ği, ihtilafa konu taşınmaz için beyanda bulunduğu, idarece yükümlü be-
yanından önce değerlemeye gidildiğinden değerleme ve inceleme raporu
ile tesbit edilen rayiç değere göre tarhiyat yapıldığı, değerleme ve
inceleme raporunda mukayese yapılırken aynı araziye % 7,5 hisse ile or
tak olan yükümlünün 1977 yılı Emlak Vergisi beyanının esas alındığı,
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 31.maddesine dayanılarak çıkarılan
tüzüğün 29.maddesinde, arsanın normal alım satım bedelinin emsal arsa-
nın alım satım bedeline göre, bunun mümkün olmaması halinde emsal ola-
bilecek arsa üzerine inşa edilmiş binanın vergi değeri yoluyla buluna-
cağı, 30.maddesinde, vergi değerinin, emsal arsa bedeline göre takdiri
halinde, 26.maddede belirtilen özellikleri itibariyle aynı vasıftaki
arsanın normal alım satım bedeli esas alınmak suretiyle takdirin yapı-
lacağının hükme bağlandığı, çeşitli nedenlerle gerçek bir alım satım
işlemine dayanmayan genel beyanların emsal alınmasının hem hazine hem
de kişi hukuku açısından haksız sonuçlar doğurmasının mümkün olduğu,
fiili bir alım satım işlemine dayanmayan beyanların emsal alınamayaca-
ğının Danıştay'ın muhtelif kararlarında da benimsendiği, bu nedenle de
ğerleme elemanınca genel beyan esas alınarak yapılan mukayese işlemi
vu bu işleme göre yapılan tarhiyatın kanun ve tüzük hükümlerine uygun
bulunmadığı, ihtilafa konu taşınmaz için 1983-1986 yılları 4.genel be-
yan dönemi için asgari ölçüde m2 birim değerinin 8000 lira olarak tak-
dir edildiği ve bunun Danıştay'dan verilen kararla 7000 lira olarak ke
sinleştiği, öte yandan yükümlüler dava açtıktan sonra Emlak Vergisi Ka
nununun 32.maddesinin 3.fıkrası ve 2801 sayılı Kanunun 10.maddesinin
4.fıkrası uyarınca 7.3.1983 tarihinde 1980,1981 ve 1982 yılları için
Emlak Vergisi beyannamesi vererek vergi tahakkuk ettirildiği, ara kara
rı üzerine vergi dairesince gönderilen yazıdan, 26.3.1983 tarihinde
vergi matrahına esas teşkil edecek değerin yeniden tesbiti için iste-
nen değerlemenin iptalinin istendiğinin anlaşıldığı, bu durumda yüküm-
lü tarafından 2801 sayılı Kanun uyarınca verilen 2.beyanname vergi dai
resince işleme konulup tahakkuk yapıldığına ve beyan, takdir edilen de
ğerden yüksek olduğu gibi 2.değerlemeden de vazgeçildiğine göre cezalı
tarhiyatın ve dayanağı değerleme raporunun hükmünün ortadan kalkmış bu
lunduğu gerekçesiyle kabul ederek değerleme işlemini ve tarhiyatı ip-
tal eden Vergi Mahkemesi kararının, bozulması isteminden ibarettir.
Temyiz edilen Vergi Mahkemesi kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden
hiçbirisinin bulunmadığı anlaşıldığından temyiz isteminin reddine, anı
lan mahkeme kararının onanmasına karar verildi.

RD/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA