kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
VERGİ DAVA DAİRELERİ 1996 42 1994 330 26/01/1996
 
İPTALİ İSTENİLEN TEBLİG HÜKMÜ DAVACIYA BİLDİRİLEN İŞLEMLE UYGULANDI-
GINDAN, DAVANIN BU TARİHİ İZLEYEN ALTMIŞ GÜN İÇİNDE AÇILMASI GEREKTİ-
Ğİ, AYNI KONUYA İLİŞKİN İKİNCİ İŞLEMİN, YENİ BİR DAVA AÇMA HAKKI DO-
GURMAYACAĞI HK.<
Dava; yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük vergi ve resimlerinden
muaf olarak 17.2.1989 günlü gümrük giriş beyannamesi ile yükümlü Kuru-
mun ithal ettiği eşyaya ilişkin çeki listesinin ithalat sırasında DPT
Müsteşarlığınca onaylanmamış olması nedeniyle, gümrük muafiyeti kaldı-
rak vergi ve resimlerin ödenmesinin temini amacıyla tesis edilen işlem
ile bu işlemin dayanağı olarak gösterilen ve DPT Müsteşarlığınca yü-
rürlüğe konulan 88?3 sayılı Yatırımların Teşviki ve Yönlendirilmesiyle
İlgili Tebliğin 13.maddesinin 1.paragrafının iptali istemiyle açılmış-
tır.
Davayı inceleyen Danıştay Yedinci Dairesi K:1994/1193 sayılı kararıy-
la; iptali istenilen Tebliğ hükmünün davacıya, 8.2.1992 gününde duyu-
rulan işlemle uygulandığından, davanın en geç 8.4.1992 gününde açılma-
sı gerektiği, 7.9.1993 gününde açılan davada süre aşımı bulunduğu, da-
vacı tarafından 8.2.1992 gününde tebliğ edilen işlem üzerine idareye
itiraz edildiği ileri sürülmüş ise de, en erken bu tarihte itirazda
bulunulduğu kabul edildiğinde, altmış gün içinde cevap verilmediğinden
davanın ikinci altmış gün içinde ve 8.6.1992 gününe kadar açılması ge-
rektiği, dolayısıyla bu haliyle de davanın süresinde olmadığı, davacı
şirkete 11.5.1993 gününde tebliğ edilen ve ilk işlemle aynı konuda o-
lan işlemin ise yeni bir dava açma hakkı doğurmayacağı, bu durumda,
söz konusu son işleme karşı 24.5.1993 gününde yapılan itiraz üzerine
kurulan itirazın reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle 7.9.1993 gü-
nünde açılan davanın süre aşımı nedeniyle incelenmesine olanak bulun-
madığı gerekçesiyle davayı reddetmiştir.
Karar, yükümlü şirket tarafından; idarenin 4.5.1993 günlü ve 6845 sa-
yılı işleminin dava konusu yapıldığı, bu işlemin 11.5.1993 gününde
tebliğ edildiği, tebliğ tarihine göre davanın süresinde açıldığı ileri
sürülerek temyiz edilmiştir.
Dayandığı hukuksal nedenler ve gerekçesi kararın özet bölümünde yazılı
Danıştay Yedinci Dairesinin 9.3.1994 günlü ve E:1993/4054, K:1994/1193
sayılı kararı aynı gerekçe ve nedenlerle kurulumuzca da uygun bulunmuş
ve temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını ge-
rektirecek durumda görülmemiştir.
Bu nedenlerle temyiz isteminin reddine karar verildi.
KARŞI OY:
Davacının iptalini istediği 4.5.1993 günlü yazı, Halkalı Giriş Gümrük
Müdürlüğünün, eski tarihli bir işleminin teyidi ya da bir işlem hak-
kındaki başvurunun reddi yolunda değildir. Söz konusu Müdürlük, bu ya-
zıyla davacıdan daha önce istenmiş meblağın bir bölümünün ertelenmesi-
ne devam edileceğini, diğer kısmının ise tahsilinin gerektiğini bil-
dirmektedir. Bu haliyle İdare, istenmekte olan vergi ve resimlerle il-
gili olarak yeni bir işlem tesis etmektedir. İdareye bu işlemin kal-
dırılması dileğiyle başvurulduğu ve alınan cevaba göre dava süresinin
sonu "çalışmaya ara verme" dönemine rastladığına göre, söz konusu iş-
lem hakkında açılan dava süresindedir.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7.maddesinin dördüncü fık-
rasında yer alan, uygulama üzerine ilgililerin uygulama işlemi ile dü-
zenleyici işlemin her ikisine birden dava açabileceklerini öngören ku-
ralın, ancak ilk uygulama üzerine uygulanabileceği, müteakip uygulama-
lar için geçerli olamayacağı yönündeki yaklaşım, hükmün açıklığı kar-
şısında kabul edilemeyeceğinden, düzenleyici işlem hakkında uygulama
işlemi ile birlikte açılan dava da süresindedir.
Buna rağmen davanın süre aşımı noktasından reddinde isabet bulunmadı-
ğından Daire kararının bozulması gerektiği görüşüyle karara karşıyız.
BŞ/ES
(DAN-DER; SAYI:92)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA