kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1985 1234 1985 655 10/10/1985
 
DANIŞTAY'A VE İDARİ MAHKEMELERE DOĞRUDAN DOĞRUYA TAM YARGI DAVASI AÇI-
LABİLECEĞİNDEN, MAHKEMECE TAZMİNAT DAVASININ YAPININ YIKTIRILMASI İŞ-
LEMİNİN HUKUKA AYKIRILIĞININ BİR YARGI KARARI İLE SAPTANMAMIŞ OLDUĞU
GEREKÇESİYLE REDDİNDE İSABET BULUNMADIĞI HK.<
Dava, hazine arazisi üzerinde bulunan gecekondunun 775 sayılı Yasanın
18.maddesi uyarınca yıktırılması nedeniyle uğranılan zarar karşılığı
maddi tazminata hükmedilmesi isteğiyle açılmış oluş, İdare Mahkemesi-
nin kararıyla; Konutun yıktırılması işleminin hukuka aykırılığı bir
yargı kararı ile saptanmamış olduğundan bu işleme dayalı tazminat is-
teminin de dayanağı bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiş, karar
davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Olayda, hazine arazisi üzerindeki gecekondunun 775 sayılı Yasanın 18.
maddesi gereğince yıktırılacağı hususunun iki gün süre verilerek
4.10.1982 tarihinde davacıya tebliğ edildiği, yıkımın davacı tarafın-
dan yapılmaması nedeniyle 6.10.1982 tarihinde belediye ekiplerince
gerçekleştirildiği, anılan eylem üzerine doğrudan doğruya tazminat is-
temiyle bu davanın açıldığı dosyanın incelenmesinden anlaşılmaktadır.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 12.maddesinde; ilgililerin
haklarını ihlal eden bir idari işlem dolayısıyla Danıştay'a ve idare
veya vergi mahkemelerine doğrudan doğruya tam yargı davası veya iptal
ve tam yargı davalarını birlikte açabilecekleri gibi, ilk önce iptal
davası açarak bu davanın karara bağlanması üzerine, bu husustaki kara-
rın veya kanun yollarına başvurulması halinde verilecek kararın tebli-
ği veya bir işlemin icrasi sebebiyle doğan zararlardan dolayı icra ta-
rihinden itibaren dava süresi içinde tam yargı davası açabilecekleri
kurala bağlanmıştır.
Bu durumda, doğrudan doğruya tam yargı davası açılabilmesi mevzuat ge-
reği olduğundan İdare Mahkemesince işin esasının incelenerek yıkma ey-
leminin de hukuka uygun olup olmadığının yargısal denetimden geçiril-
mek suretiyle davacının tazminata hak kazanıp kazanmadığı hususunun
tesbiti gerekirken, mevzuata aykırı olarak konutun yıktırılması işle-
minin hukuka aykırılığının yargı kararıyla saptanmamış olduğundan ba-
hisle davanın reddi yolunda verilen kararda usul ve yasaya uyarlık gö-
rülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, eksik incelemeye dayalı İdare Mahkemesi kararı-
nın bozulmasına karar verildi.(MS/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA