kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1984 3172 1982 4571 12/11/1984
 
KÖYDEKİ TAŞINMAZIN 1980 GENEL BEYAN DÖNEMİ İÇİNDE KAMULAŞTIRILMASI HA-
LİNDE 1980 YILI EMLAK VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLEN DEĞERİN İKTİ-
SAP DEĞERİ OLARAK ALINMASI GEREKTİĞİ,BU DURUMDADA VERGİ DOĞMAYACAĞI HK
rın 5.6.1980 tarihinde ilgilisine tebliği üzerine kamulaştırma bedeli
olarak iktisap olunan değer ile 1977 Emlak Vergisi beyannamesinde gös-
terilen değer iktisap maliyeti olarak kabul edilmek suretiyle yapılan
Gayrimenkul Kıymet Artış Vergisi tarhiyatını tadilen onayan İtiraz Ko-
misyonu kararının bozulması isteminden oluşmaktadır.
Olay tarihinde yürürlükte olan 1318 sayılı Finansman Kanununun 36.mad-
desinde Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi matrahının, arazi arsa ve
bunlar üzerindeki binaların (bağımsız bölümler dahil) devir ve temliki
karşılığında iktisap olunan değerler ile bunların iktisap maliyetleri
arasındaki fark olduğu, devir ve temlik karşılığında iktisap olunan
değerlerin beyan tarihindeki rayiç bedelden aşağı olamayacağı hükme
bağlanmış aynı kanunun iktisap maliyetinin tesbiti esaslarını gösteren
37.maddesinin (a) bendinde de vergiyi doğuran olayın vukuu tarihinde,
Bina ve Arazi vergilerinin tarhına esas olan vergi değerinin iktisap
maliyeti olacağı belirtilmiştir.
Açıklanan hükümlere göre iktisap değeri, rayice uygun olmak kaydı ile
devir ve temlik karşılığında alınan bedel, iktisap maliyeti ise Emlak
Vergisi beyannamesinde gösterilen bedeldir.
Diğer taraftan, Türk Medeni Kanununun 633.maddesinde kamulaştırma su-
retiyle bir taşınmazı iktisap eden kimsenin tescilden evvel dahi ta-
şınmaza malik olacağı hükme bağlandığına göre 6830 sayılı istimlak ka-
nununun 13.maddesi hükmü uyarınca kamulaştırma kararının yükümlüye
tebliğ edildiği 5.6.1980 tarihinde ivazlı devrin ve dolayısıyla vergi-
yi doğuran olayın meydana geldiğini kabul etmek gerekmektedir.
Ayrıca, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun, 2350 sayılı kanunun 12.
maddesiyle eklenen geçici 11.maddesinde, 1980 yılı Bütçe Kanununun
10/E.maddesine göre Maliye Bakanlığınca aynı yıl yapılan beyana dave-
tin, bu kanunun 23.maddesine göre yapılmış genel beyana davet hükmünde
olduğu, sözü edilen hükmün dışında kalan yerlerde ki mükelleflerin de
bu kanunun yürürlüğe girdiği ayı takip eden 3 aylık süre içinde genel
beyana davetlerinin ve genel beyanda bulunmalarının sağlanacağı belir-
tilmiş bulunmaktadır.
Dava dosyasının incelenmesinden, kamulaştırılan yükümlüye ait taşınma-
zın köy hudutları içinde olduğu ve yukarda sözü edilen madde uyarınca
da yükümlünün 1980 yılı genel beyan dönemi için geçerli olmak üzere
13.2.1981 tarihinde Emlak Vergisi beyanında bulunduğu anlaşılmaktadır.
Bu nedenlerle, kamulaştırma kararı yükümlüye 1980 genel beyan dönemi
başladıktan sonra tebliğ edildiğinden, yükümlünün 1980 yılı Emlak Ver-
gisi beyannamesinde gösterdiği değerin iktisap maliyeti olarak alınma-
sı gerekmekte olup bu durumda dahi, Gayrimenkul Kıymet Artış, Emlak
Alım ve Emlak Vergisi matrahlarının belirlenmesinde işlem tarihinde ki
rayiç bedel esas alınacağından olayda iktisap maliyeti ile iktisap de-
ğeri arasında, bir fark doğmayacaktır. Bir taşınmazın aynı tarihte de-
ğişik rayiç değerinin bulunacağının kabulü yasanın özüne aykırı düşe-
ceği gibi hukuk mantığıyla da bağdaştırılamaz.
Yükümlü davası yönünden İtiraz Komisyonu kararının bozulmasına tarhi-
yatın resen terkinine karar verildi.
(MS/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA