kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1986 331 1984 3198 04/02/1986
 
İHTİYAR MECLİSİ ÜYESİ İLE BİLFİİL ÇALIŞARAK ÜCRET ALAN KİŞİLERİN UYGU-
LADIĞI YOKLAMA FİŞİNE İTİBAR EDİLECEĞİ VE MADEN OCAĞINDA (YER ALTINDA)
ÇALIŞAN İŞÇİLERİN ÜCRETLERİNİN VERGİLENDİRİLEMİYECEĞİ HK.<
Uyuşmazlık mükellef adına 25.5.1977-31.12.1977 takvim yılında işçi ça-
lıştırıp gelir (muhtasar) vergisi beyannamesini vermediğinin yoklama
fişi ile tesbit edilmesi üzerine Takdir Komisyonu kararına istinaden
re'sen salınan gelir (stopaj) ve mali denge vergisi ile kesilen kaçak-
cılık cezasını; ihtilafın maden ocağında (yer üstünde) işçi çalıştırı-
larak ücret ödenip ödenmediğine ve yer altında çalışan işçi ücretleri-
nin de bu vergi içersinde yer alıp almadığı husuna ilişkin bulunduğu,
davacı vekilince, ilgili dönemde kömür üretiminin olmadığı, yer altın-
da çalışan işçilerin ücretlerinin de vergilendirildiğinin iddia edilme
si üzerine komisyonlarınca tarhiyata dayanak olarak alınan ve 213 sayı
lı Vergi Usul Kanununun 131.maddesi hükmü uyarınca nezdinde yoklama ya
pılanın bulunmaması nedeniyle ihtiyar meclisi üyesi (aza) ile bilfiil
çalışarak ücret alan kişilerin imzaladığı yoklama fişinin tetkikinden;
ilgili dönemde 23 kişinin yer üstünde çalışarak ücret aldıklarının tes
bit edildiği, Takdir Komisyonunca da tesbit edilen hususlar gözönünde
bulundurularak matrah takdir edildiği, Vergi dairesi Müdürlüğünce de
sadece yer üstünde çalışan işçi ücreylerinin vergilendirildiği, yer
altında çalışan işçi ücretlerinin vergilendirilmediği anlaşıldığından
yasa hükümlerine uygun olarak düzenlenen yoklama fişine istinaden ya-
pılan tarhiyatın yerinde de olduğu gerekçesiyle tasdik eden İtiraz Ko-
misyonu kararının; bozulması isteminden ibarettir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan İti
raz Komisyonu kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun
görülmüş olup, davada ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozul-
masını sağlayacak durumda bulunmadığından davanın reddine karar veril-
di.
AYRIŞIK OY:
28.1.1981 günlü yoklama fişi ile tesbit edilen rakamsal verileri 1977
takvim yılı için aynen benimsemek mümkün olamayacağından dosyada mev-
cut olup, 10.4.1981 gününde A.Yılmaz Kardaş tarafından düzenlenmiş o-
lan raporda yer alan ve 1977 takvim yılına ilişkin bulunan tesbitlerin
doğru olup olmadığının Adana Sosyal Sigortalar Bölge Müdürlüğü kayıtla
rı ile karşılaştırılması suretiyle araştırılmasından sonra bir karar
verilmesi gerektiği, aksi halde tarhiyatın bu raporda yer alan işçi sa
yısının 1/3 üne isabet eden kısmının yer üstünde çalıştığı kabul edile
rek (70 kişinin 23 ünün yer üstünde çalıştığı hususu veri alınarak)
tarhiyatın buna göre tadilen onanması, cezanın ise olayın geçişi iti-
bariyle yükümlüye vergi kaçırma kastı yüklenemeyeceği noktasından ku-
sur cezasına çevrilmesi gerektiği görüşü ile çoğunluk kararına katılmı
yorum.BŞ/EK


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA