kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1998 76 1997 198 21/01/1998
 
1- ÖDEME EMRİNE KARŞI TEBLİĞ TARİHİNİ TAKİP EDEN GÜNDEN İTİBAREN 7 GÜN
İÇİNDE DAVA AÇILACAĞI,
2- GÖTÜRÜ USULDE GELİR VERGİSİNE TABİ MÜKELLEF YANINDA ÜCRETLİ OLARAK
ÇALIŞAN HİZMET ERBABININ VERGİSİNİN İŞVERENDEN TAHSİL EDİLMESİ GEREK-
TİĞİ HK.<
Vadesinde ödenmeyen 1993 yılına ait götürü ücret vergisi, kusur cezası
ve gecikme faizinin tahsili amacıyla davacı adına tanzim ve tebliğ e-
dilen ... gün ve ... takip sayılı ödeme emrine karşı açılan davayı;
... tarihinde tebliğ edilen ödeme emrine karşı 7 günlük süre geçiril-
meden sürenin son günü olan ... tarihinde dava açıldığından da-
valı idarenin usule yönelik süre definin yerinde görülmediği; öte yan-
dan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 251/a maddesinde; zamanında karne
almamış veya vergisini tarh ettirmemiş olan hizmet erbabının vergisi-
nin iş veren kimse adına tarhedileceğinin ve vergi cezasının da aynı
kimse adına kesilerek ondan tahsil olunacağının,bu fıkra hükmüne göre
tarh edilen vergi ve kesilen cezanın işverene birer ihbarname ile teb-
liğ edileceğinin hükme bağlandığı, madde hükmünden, götürü usulde ge-
lir vergisine tabi mükelleflerin yanında çalışan ücretlilerin götürü
vergilerinin tarh ve tahsilinde işverenin sorumlu tutulduğunun anla-
şıldığı, dosyanın incelenmesinden, götürü usulde gelir vergisine tabi
mükellef yanında ücretli olarak çalışan davacının vergi karnesinin ol-
maması, götürü vergisini de tarh ettirmemesi ve ödememesi nedeniyle
işveren adına tarh edilen vergiye ait ihbarnamenin işverenin eşine
tebliğ edildiği halde ödeme emrinin davacı adına düzenlenerek davacıya
tebliğ edildiğinin anlaşıldığı, oysa kanuna göre hizmet erbabının gö-
türü vergisinin tarh ve tahsilinden işveren sorumlu olduğundan işveren
adına salınan götürü verginin işverenden tahsil edilmesi gerektiği, ö-
deme emrininde davacı adına değil işveren adına düzenlenip işverene
tebliğ edilmesi gerektiği gerekçesiyle kabul ederek ödeme emrini iptal
eden Adana Birinci Vergi Mahkemesinin 10.10.1996 gün ve 1996/777 sayı-
lı kararının; 23.5.1996 tarihinde tebliğ edilen ödeme emrine karşı ...
tarihinde açılan davanın süresinde olmadığı, tebliğ edilen ödeme em-
rinde de kanuna aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek bozulması iste-
midir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açık-
lanan Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de
uygun görülmüş olup temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen
iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadı-
ğından temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına karar verildi.
(DAN-DER; SAYI:97) (MT/ES)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA