kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1985 343 1985 252 22/02/1985
 
TEK HAKİM TARAFINDAN VERİLEN KARARA KARŞI YAPILAN İTİRAZ İLE DİĞER MÜŞ
TEREK MALİKLER HAKKINDA AYNI VERGİ MAHKEMESİ KARARINA KARŞI TEMYİZ YO-
LUNA BAŞ VURULMASI NEDENİYLE DANIŞTAY'DA BULUNAN DOSYA ARASINA BAĞLAN-
TI BULUNMADIĞI HK.<
Vergi Dairesi müdürlüğü tarafından ...'e karşı Gayrımenkul Kıymet Ar-
tış Vergisine ilişkin K:1983/1581 sayılı Vergi Mahkemesi kararının bo-
zulması istemiyle yapılan itiraz üzerine, diğer müşterek malikler hak-
kında Vergi Mahkemesince verilen kararlara karşı Vergi Dairesi Müdürlü
ğünce temyiz isteminde bulunulduğu, dosyanın Danıştay Dokuzuncu Daire-
sinde bulunduğu ve Gayrımenkul Kıymet Artış Vergisi tarhiyatına iliş-
kin bu uyuşmazlığın, diğer müşterek malikler adına yapılan tarhiyata a
it uyuşmazlık ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle dosyanın Bölge İdare
Mahkemesi kararı ile Danıştay Dokuzuncu Dairesine gönderildiği anlaşıl
makla işin gereği görüşüldü:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 38.maddesinin 1.bendinde,
idare Mahkemesi, Vergi Mahkemesi veya Danıştay'a veya birden fazla ida
re veya vergi mahkemelerine açılmış bulunan davalarda bağlantının var-
lığına taraflardan birinin isteği üzerine veya doğrudan doğruya mahke-
mece karar verilebileceği 2.bendinde, bağlantılı davalardan birinin Da
nıştay'da bulunması halinde dava dosyasının Danıştay'a gönderileceği,
hükme bağlanmış, aynı kanunun 39.maddesinde de, Danıştay'ın dava konu-
su uyuşmazlığı incelemeye yetkili dairesinin bağlantının bulunduğuna
karar verilmesi halinde davalardan birinin Danıştay'da açılmış ve çö-
zümlenmesi Danıştay'ın görevine dahil bir uyuşmazlıkla ilgili ise dava
ların tümünün de Danıştay'da birleştirilerek görüleceği belirtilmiş bu
lunmaktadır.
Bağlantılı davalara ilişkin sözü edilen yasal düzenleme ile ilk derece
mahkemesi olarak Danıştay'a açılan davalar ile vergi ve idare mahkeme-
lerine açılan davalar arasındaki bağlantının belirlenmesi esası güdül-
müştür.
Olayda ise, diğer müşterek maliklerin Zonguldak Vergi Mahkemesinde aç-
tığı davanın kısmen kabulüne ilişkin karara karşı Vergi Dairesi Müdür-
lüğünce yapılan temyiz istemi nedeniyle Danıştay'da temyizen incelenen
bir uyuşmazlık ile, Vergi Dairesi Müdürlüğünce, vergi miktarı 75 bin
liranın altında olması, nedeniyle Vergi Mahkemesi Hakimi tarafından ve
rilen karara karşı yapılan bir itiraz sözkonusu olduğuna göre, anılan
madde hükmü karşısında Vergi Mahkemesi kararına karşı yapılan itiraz i
le, diğer müşterek malikler hakkında aynı vergi mahkemesi kararına kar
şı temyiz yoluna başvurulması nedeniyle Danıştay'da bulunan dosya ara-
sında bağlantı olduğunu kabule olanak bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle ve 2577 sayılı Kanunun 39.maddesinin 2/c bendi u-
yarınca dosyanın Bölge İdare Mahkemesine gönderilmesine karar verildi.RD/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA