kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1987 867 1987 43 08/10/1987
 
2981 SAYILI YASA GEREĞİNCE ÖDENMESİ GEREKLİ RUHSAT HARÇLARININ ÖDENME-
MESİ NEDENİYLE DAVACIYA 6785 SAYILI İMAR KANUNUNUN 20.MADDESİNE İSTİNA
DEN PARA CEZASI VERİLEMİYECEĞİ HK. <
Dava, 2981 sayılı Yasa gereğince ödenmesi gerekli ruhsat harçlarının ö
denmemesi nedeniyle 6785 sayılı Kanunun 20.maddesi uyarınca takdir edi
len inşaat maliyet bedeli kadar para cezası olarak alınmasına ilişkin
belediye encümeni kararının iptali dileğiyle açılmış, İdare Mahkemesin
ce; 6785 sayılı Yasanın 20.maddesine göre yapının mühürlenerek durdu-
rulmadığı ve durdurma emri tebliğ edilmediğinden durdurmadan sonra in-
şa edilen kısmın da sözkonusu olmadığı, bu hususun getirilen işlem dos
yasından anlaşıldığğ, bu durumda sadece 2981 sayılı yasa gereğince ö-
denmesi gerekli harçların ödenmemesi nedeniyle takdir edilen inşaat ma
liyet bedelinin para cezası olarak verilmesinde mevzuata uyarlık bulun
madığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiş, karar davalı ida-
re tarafından temyiz edilmiştir.
Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki tem
yize konu İdare Mahkemesi kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Yasasının 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbi
risi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme
kararının onanmasına karar verildi. RD/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA