kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 2000 3101 2000 726 06/11/2000
 
İTHAL EDİLDİKTEN SONRA, SÖZLEŞME ŞARTLARINA UYMADIĞI SAPTANAN VE MAH-
RECİNE İADE EDİLEN EŞYANIN MÜKELLEFİNE İADESİ GEREKTİĞİ HK.<
Davacı şirket tarafından ithal edilen, ancak satış sözleşmesine aykırı
olmasından dolayı mahrecine iade edilen eşya nedeniyle ödenen gümrük
vergi ve resimlerinin iadesi istemiyle yapılan başvurunun reddine i-
lişkin işlemi; 1615 sayılı Gümrük Kanununun 85'inci maddesinin 2-a
bendinde, bentte sayılan koşulların yerine getirilmesi şartıyla, satış
akdi hükümlerine aykırı çıkan eşyanın vergilerinin geri verileceğinin
hükme bağlandığı; 10.8.1996 tarih ve 22723 sayılı Resmi Gazete'de ya-
yımlanan 3 seri Nolu Gümrük Genel Tebliğinde de, mahrecine iade edile-
cek eşyanın sipariş evsafına uygun bulunmadığına ilişkin Uluslararası
Gözetim Şirketlerinin vereceği belgenin kabul olunacağının belirtildi-
ği; olayda, ... gün ve ... sayılı gümrük giriş beyannamesi ile ithal
olunan eşyanın, kalite ve sağlık yönünden, Tarım ve Köyişleri Bakanlı-
ğı Hatay İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünce yapılan muayenesi sonucu
düzenlenen ... gün ve ... sayılı muayene ve analiz raporu uyarınca,
ithaline engel bir durum bulunmadığı tespit edilerek ithalatın tamam-
landığı, emtianın depoya indirilmesinden sonra, satış akdi hükümlerine
aykırı olduğundan iade edileceği, bu nedenle idarenin denetiminde bir
yere konulması, eşyaya isabet eden gümrük vergi ve resimlerinin iadesi
talebini içeren ... günlü dilekçenin Antakya Gümrük Müdürlüğüne veril-
diği, ayı tarihte, ... Gözetme - Expertiz ve Kontrolluk Limited Şir-
ketine başvurularak, alın sipariş evsafına ve satış akdi hükümlerine
uygun olup olmadığının araştırılmasının istenildiği, gözetim şirketi-
nin ... tarihli raporunda, yapılan kontrolde, büyük miktarda hasarlı
(delik, çürük, içi boş, benekli, farklı boyutta) mala rastlanılmasın-
dan dolayı malın satış akdi hükümlerine aykırı olduğunun tespit edil-
diğinin belirtildiği; ... tarihinde idarece yapılan muayene ve kontrol
sonucu, malın giriş ayniyatına uygun olduğu tespit edilerek, aynı ta-
rihte, idarece mahrecine iade kararı verildiği, ... gün ve ... sayılı
gümrük çıkış beyannamesi ile malın mahrecine iade edildiği, ... tari-
hinde de, ödenen vergi ve resimlerin iadesinin davalı gümrük müdürlü-
ğünden istenildiği hususlarının anlaşıldığı; bu duruma göre, ithal e-
dilen eşyanın gümrükten çekildiği tarihten itibaren, Gümrük Kanununun
85'inci maddesinin 2-a bendinde öngörülen iki aylık süre içinde, eşya-
nın satış akdi hükümlerine aykırı çıkmasından dolayı mahrecine iade e-
dileceği bildirilerek, gümrük idaresinin gözetiminde bir yere konulma-
sı için idareye başvuruda bulunan ve eşyanın satış akdi hükümlerine
aykırı olduğuna ilişkin Uluslararası Gözetim Şirketi raporunu anılan
sürede idareye ibraz eden davacı şirketin, mahrecine iade edilen eşya
nedeniyle ithalde ödediği vergilerin iadesi için üzerine düşen hukuki
sorumlulukları yerine getirdiğinin kabulü gerekeceğinden, söz konusu
vergilerin iadesi istemiyle yaptığı başvurunun reddi yolunda tesis e-
dilen işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle iptal eden, ...
Vergi Mahkemesinin ... günlü, ... sayılı kararının; ithalat sırasında
alınan numuneler üzerinde Tarım İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü ve
Antakya Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığı ta-
rafından yapılan inceleme sonucu, büyük miktarda hasarın olmadığının
tespit edildiği, bu nedenle, söz konusu eşya nedeniyle ödenen vergile-
rin iade edilemeyeceği ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle, gerekçesi yukarıda açık-
lanmış bulunan mahkeme kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce
de uygun görülmüş olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar sö-
zü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, tem-
yiz isteminin reddine; kararın onanmasına karar verildi.
YÖ/ES 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA