kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1957 23 1957 13 28/02/1957
 
SON YOKLAMA SIRASINDA ÜST ÜSTE İKİ YIL SINIFTA KALDIKLARI ANLAŞILAN ÖĞ
RENCİLERİN, SINIFTA KALDIKLARI DERS YILININ KISMEN ASKERLİK YÜKÜMLÜLÜ-
ĞÜ ÇAĞI DIŞINDA OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILMAKSIZIN ASKER EDİLMELERİ GEREK
TİĞİ HK.(*)<
1111 sayılı Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 35. maddesinin ilk fıkra-
sında; son yoklama sırasında bu maddede gösterilen sebeplerle askerlik
yapamayacakları anlaşılanların muamele ve muayenelerinin ertesi seneye
bırakılacağı ve aynı maddenin (C) fıkrasında da (... mekteplerde oku-
makta oldukları anlaşılanlar)'ın bu hükümden faydalanacakları açıklan-
dıktan sonra bu fıkranın muterize içindeki kısmında; iki sene üst üste
sınıf geçemeyenlerin ertesi seneye bırakılmayıp asker edilecekleri tas
rih olunmuştur. Muterize içindeki kısmın sonunda da talebenin dersleri
ne muntazaman devam etmeleri şartıyla hangi işlerle iştigallerinin te-
cillerine mani teşkil etmeyeceği gösterilmiştir.
Askerlik mükellefiyeti çağı dışındaki başarısızlığın askerlik mükelle-
fiyetini alakadar edemiyeceği düşüncesi ile mükellefiyet çağından ev-
vel başlayan ve mükellefiyet yılında devam eden bir ders yılında tale-
benin muvaffakiyetsizliği halinde bunu intaç eden sebeplerin mükellefi
yet çağından evvelki tedrisat günlerinde tekevvün etmeye başladığı mü-
talaasına dayanarak bu hükmün ancak mükellefiyet çağından sonra iki
tam tedris yılında sınıf geçememiş olan talebeye hasrı lazım geleceği
suretindeki noktai nazara iştirak edilememekte ve zira herşeyden evvel
maddenin, askerlik mükellefinin son yoklama sırasındaki durumunu istih
daf eden mutlak hükmü buna müsait bulunmamaktadır. Bundan başka iki se
ne üst üste sınıfta kalan talebeye belge verildiğini ve belge alan ta-
lebe, okulun devamlı öğrencisi olmak vasfını da kaybederek ancak kendi
sınıf arkadaşlarından bir sene sonrası için o sınıf imtihanına dışar-
dan girme hakkını haiz bulunduğuna göre okula devam mecburiyeti olma-
yan böyle bir talebenin bu maddeye tevfikan tecili de bahis konusu ol-
mamak lazım gelir. Kaldı ki iki sene üst üste sınıfta kalan öğrenci-
lerin üst üste sınıfta kaldıkları senelerin kısmen veya tamamen asker-
lik mükellefiyeti çağında olmalarına göre ayrı ayrı muameleye tabi tu-
tulmalarını; bunlar arasında icabı olmayan bir eşitsizlik tevlidine
yol açacağı da şüphesizdir.
Yukarıda yazılı sebeplere binaen son yoklama sırasında üst üste iki se
ne sınıfta kaldıkları anlaşılan talebenin sınıfta kaldıkları ders yılı
nın kısmen askerlik mükellefiyeti çağı dışında olup olmadığı araştırıl
maksızın asker edilmeleri şeklindeki görüşün kanunun metin ve maksadı-
na uygun bulunduğuna ittifakla karar verildi.
GENEL KURUL EVRESİ SAPTANAMAMIŞTIR. MS/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA