kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1990 1812 1990 3713 17/10/1990
 
MEMURİYETLE BAĞDAŞMAYAN TUTUM VE DAVRANIŞLARI SAPTANAN VE BU EYLEMLERİ
NEDENİYLE DİSİPLİN CEZASI VERİLEN DAVACININ, ADAYLIK SÜRESİNİN DOLMASI
BEKLENMEDEN GÖREVİNE SON VERİLMESİNDE MEVZUATA AYKIRILIK OLMADIĞI HK.<
Dava, davacının adaylık dönemi içinde görevine son verilmesine ilişkin
işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
İdare Mahkemesi kararıyla, 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanu-
nunun 9.maddesinde adaylık süresinin iki yıl olduğu, 657 sayılı Kanunu
nun 56.maddesinde de "Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı Eği-
tim ve Staj devrelerinin her birinde başarısız olanlara adaylık süresi
içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları tes-
bit edilenlerin" görevlerine son verileceğinin hükme bağlandığı, dava-
cının görevinde olumsuz tutum ve davranışlarının bulunduğu ileri sürül
mekte ise de; adaylık süresini tamamlamayan davacının adaylık sicili-
nin olumsuz olduğundan bahisle görevine son verilmesinde mevzuata uyar
lık bulunmadığı, diğer taraftan 6 ay hapis cezasının 90.000 lira para
cezasına çevrilmesi nedeniyle ve 647 sayılı Yasanın değişik 4.maddesin
deki hükümden dolayı davacının 657 sayılı Yasanın 48/a-5.maddesindeki
memuriyete alınma şartlarını da kaybetmediği, dolayısıyla bu eylemin
görevine son verilmesini gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiy
le dava konusu işlem iptal edilmiştir.
Davalı idare, davacının adaylık dönemi içinde üç kez disiplin cezası
aldığını, sarkıntılık suçundan adli yargı merciince 6 ay hapis cezası
ile cezalandırıldığını, hakkında sicil amirlerince doldurulan sicilin
olumsuz olduğunu ileri sürmekte ve anılan kararın temyizen incelenerek
bozulması istemektedir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54.maddesinde adaylık süresinin
bir yıldan az iki yıldan çok olamıyacağı hükme bağlanmış olup; aynı Ka
nunun 56.maddesinde de hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak
durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin adaylık süresi
içinde görevlerine son verileceğine işaret edilmektedir. 772 sayılı
Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununun 9.maddesinde adaylık süresi iki
yıl olarak tespit edilmiştir. Çarşı ve Mahalle Bekçisi olan davacının
bu göreve 30.12.1987 tarihinde atandığı ve adaylık dönemi içinde görev
yerinden izinsiz ayrılmak suçundan "6 ay kısa süreli durdurma" cezası,
telefonda sarkıntılık suçundan 12 ay uzun süreli durdurma cezası aldı-
ğı, aynı olay nedeniyle adli yargı merciinin 6 ay hapis cezasına çarp-
tırıldığı, adaylık dönemi içindeki sicilinin olumsuz olduğu ve bu hu-
suslar gözönünde tutularak 9.10.1989 tarihinde görevine son verildiği
belgelerin incelenmesinden anlaşılmıştır.
Mahkemece 772 sayılı Kanunun 9 ve 657 sayılı Kanunun 56.maddeleri uya-
rınca adaylık süresinin iki yıl olduğu bu süre dolmadan aday memurun
görevine son verilmeyeceği gerekçesiyle işlem iptal edilmiş ise de;
adaylık süresi içinde memuriyetle bağdaşmayan tutum ve davranışları bu
lunan ve bu eylemleri nedeniyle hakkında disiplin cezaları ve hapis ce
zası uygulanan, ayrıca sicili olumsuz düzenlenen davacının adaylık sü-
resinin dolması beklenmeden görevine son verilmesinde mevzuata aykırı-
lık bulunmadığından bu yolda tesis edilen işlemin iptaline ilişkin Mah
keme kararında hukuki isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle davalı idareden temyiz isteminin kabulüyle İdare
Mahkemesi kararının 2577 sayılı Kanunun 49.maddesinin 1.fıkrasının (b)
bendi uyarınca bozulmasına, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alı-
narak yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın aynı maddenin 3622 sa-
yılı Yasanın 18.maddesiyle değişik 3.fıkrası uyarınca adı geçen Mahke-
meye gönderilmesine karar verildi.

(DAN-DER, SAYI:82-83)
BŞ/YÖ


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA