kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1987 628 1986 255 16/04/1987
 
PROFESÖRLÜK KADROSUNA ATAMADA, İLGİLİ KURUL VE MAKAMLARIN KARAR VE GÖ-
RÜŞLERİNİ YÜKSEK ÖĞRETİM KURULUNDAN BAĞIMSIZ OLARAK VERMELERİ ESAS O-
LUP BU MERCİLERCE ALINAN KARARLARIN VE VERİLEN GÖRÜŞLERİN DEĞİŞTİRİLME
SİNİ VEYA YENİDEN DÜZENLENMESİNİ İSTEME YADA GERİ ÇEVİRME YETKİSİNİN
YÜKSEK ÖĞRETİM KURULUNA TANINMADIĞI HK.<
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 26/b maddesinde profesörlük kadro
suna atama şartları düzenlenmiş olup profesörlük kadrosuna (a) fıkra-
sındaki şartları taşıyan doçentlerle bir başka üniversitede en az üç
yıl hizmet etmiş profesörlerin atanabileceği, Üniversitelerde profesör
lük kadroları boşaldığında, rektörlerin boşalan kadroları ve o kadro
ile ilgili olarak adaylarda aranacak nitelikleri, kadronun devamlı ve-
ya kısmi statüde olduğunu belirterek Yüksek Öğretim Kuruluna bildire-
cakleri; Yüksek Öğretim Kurulunun da Üniversitelerdeki boş kadroları,
kadro statüsünü ve aranan nitelikleri ilan edeceği; rektör tarafından
seçilen üç profesörün adaylar hakkında ayrı ayrı verdikleri görüşlerin
rektör tarafından üniversite yönetim kuruluna sunulacağı; bu kurulun
aday hakkındaki görüşünü de alan Rektörün adaylar arasında Üniversite-
nin tercihini belirterek atanmak üzere Yüksek Öğretim Kuruluna önerece
ği hükme bağlanmıştır.
Dava konusu olayda Uludağ Üniversitesi Fen ve Edebiyet Fakültesi Ana-
liz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim dalındaki boş Profesörlük kadrosu
nun 31.10.1984 tarihinde ilan edildiği; davacının 9.11.1984 tarihli a-
tama başvurusu üzerine seçilen profesörlerin her birinin olumlu görüş
verdiği; Üniversite Yönetim Kurulunun ve Rektörün atama konusundaki o-
lumlu karar ve görüşlerine rağmen Yüksek Öğretim Kurulunun bu karar ve
görüşleri yeniden incelenmek üzere geri çevirmesi üzerine ikinci kez
alınan karalarla atama işleminin yapılmadığı ileri sürülmüştür.
Gerçekten de, dava dosyası ile Dairemizce verilen ara kararına davalı
idarece gönderilen belgelerin incelenmesinden, 20.12.1984 tarih ve 2
sayılı Üniversite yönetim Kurulu kararı ile davacının Fen Edebiyat Fa-
kültesi Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim dalında açık bulunan
profesörlük kadrosuna atanması için Yüksek Öğretim Kuruluna önerilmek
üzere, oybirliği ile, Rektörlük makamına olumlu görüş bildirildiği;
Rektörlüğün 25.12.1984 günlü yazısında da görüşüne başvurulan profe-
sölerin değerlendirmelerine ve alt komisyon raporlarına dayanılarak ve
davacının bilimsel araştırma niteliği, eğitim ve öğretim hizmetlerinde
ki verimliliği, Uluslararasındaki yayınları,yöneticilik ve bilim adamı
yetiştirmesi yönünden başarısı, daha önce profesörlüğe yükseltilmiş ol
duğu hususları vurgulanarak adı geçenin söz konusu kadroya atanmasının
Yüksek Öğretim Kuruluna önerildiği; Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı-
nın 25.11.1985 günlü yazısı ile profesörlerin verdikleri raporlar ile
Üniversite Yönetim Kurulu kararının daha önce Kurulca belirlenen ilke-
lere uygun olarak düzenlenmesi gerektiğinden bahisle Rektörlüğe iade
edildiği; bunun üzerine Üniversite Yönetim Kurulunun 6.2.1986 gün 1 sa
yılı, Rektörlüğün 7.2.1986 günlü görüşü ile daha önce alınan olumlu ka
rar ve görüşün "davacının boş kadroya atanmasının uygun olmadığı" şek-
linde değiştirildiği, anlaşılmıştır. Davalı idare savunmasında, özel-
likle bu son karar ve görüşü ve 2547 sayılı yasanın 26/b-5 maddesini
ileri sürerek, davacının açık profesörlük kadrosuna atanmamasına iliş-
kin dava konusu işlem, Rektörün atama önerisinde bulunmaması hususuna
dayandırmıştır.
Davalı idare bundan başka, 28.4.1986 günlü 6418 sayılı yazı ekinde, da
vacı hakkında yapılan güvenlik soruşturması sonucunu ve bu sonuca göre
kendisinin profesör olarak atanmasının sakıncalı olduğunu bildiren Baş
bakanlığın 28.1.1985 günlü, 19-348-02846 sayılı yazısını dosyasına sun
muş ve bunların savunmaya ek olarak dikkate alınmasını istemiştir.
Gerek Başbakalığın söz konusu yazısı ve bu yazıda davacının profesör
olarak atanmasının sakıncalı olduğu yolunda açıklanan görüş, gerekse
Yüksek Öğretim Kurulunca Uludağ Üniversitesi Yönetim Kurulu kararının
yeniden düzenlenmesinin Başbakanlığın belirtilen yazısından sonra is-
tenmiş olması dava konusu işlemin gerçek sebebinin davacı hakkında dü-
zenlenen güvenlik soruşturması belgesinde yer alan bilgiler olduğunu
ortaya koymaktadır.
Üniversiteler Yasasının profesörlük kadrosuna atama usulünü ve yetkisi
ni düzenleyen 26.maddesinde, ilgili kurul ve makamların karar ve görüş
lerini Yüksek Öğretim Kurulundan bağımsız olarak vermeleri amaçlanmış;
bu merciler tarafından alınan kararların ve verilen görüşlerin, atama
konusunda ileride alınacak karara zemin hazırlamak üzere veya başka
bir nedenle değiştirilmesini, düzeltilmesini veya yeniden düzenlenmesi
ni istemek veya geri çevirmek yetkisi Yüksek Öğretim Kuruluna tanıma-
mıştır. Adı geçen Kurul önceki aşamalarda verilen karar ve görüşleri
inceleyip değerlendirerek atama konusunda kendisine verilen yetkiyi ya
sa çerçevesinde kullanmak durumundadır.
Dava konusu işlemde Yüksek Öğretim Kurulunca bu yetki aşılarak, olumlu
olan Üniversite Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük önerisi iade edil-
miş; iadeden sonra adı geçen Kurul tarafından güvenlik soruşturması so
nucuna dayanılarak olumsuz görüş verilmesi üzerine rektörlükçe atama
önerisinde bulunulmamıştır. Görüldüğü üzere, Üniversite Yönetim Kurulu
kararının ve rektörlük görüşünün alınmasında yasaya aykırı olarak izle
nen usul, iptali istenen işlemin oluşmasından doğrudan doğruya etkili
olmuştur.
Öte yandan güvenlik soruşturması belgesinde yer alan bilgiler istihba-
ri nitelikte olup; içerik ve biçim yönünden hukuki kanıt niteliği taşı
mayan bu belgenin, Üniversitede halen doçent kadrosunda görev yapan
bir öğretim üyesinin profesörlüğe atanmaması işlemi için hukuki bir se
bep olarak kabulü de mümkün bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle usul ve esas yönünden yasaya aykırı olan dava ko-
nusu işlemin iptaline karar verildi.

BŞ/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA