kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BAŞKANLAR KURULU 1999 95 1999 94 27/12/1999
 
TAŞINMAZIN EMLAK VERGİSİ YÖNÜNDEN KISITLILIK HALİNİN BELİRLENMESİ İS-
TEMİNİN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİYLE AÇILAN, KARARA BAĞ-
LANMASI VERGİ MAHKEMELERİNİN GÖREVİNDE BULUNAN DAVANIN, İDARE MAHKEME-
SİNDE SONUÇLANDIRILMASI NEDENİYLE, TEMYİZ İNCELEMESİNİN İDARİ DAVA DA-
İRESİNDE YAPILMASI GEREKTİĞİ HK.<
Dava, ... tarafından, taşınmazının emlak vergisi yönünden kı-
sıtlılık halinin belirlenmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine i-
lişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi
Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 3410 sayılı Ka-
nunla değişik 6'ncı maddesinde, vergi mahkemelerinin, genel bütçeye,
il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile
benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere iliş-
kin davalarla, bu konularda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu-
lü Hakkında Kanun'un uygulanmasına ilişkin davaları çözümleyecekleri
belirtilmiş, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun 1610 sayılı Kanunla
değişik 30'uncu maddesinde ise; kanunlar veya diğer kamu düzeni koyan
mevzuatla tasarrufu kısıtlanan bina, arsa ve arazinin vergisinin kı-
sıtlamanın devam ettiği sürece 1/10 oranında tahsil olunacağı kurala
bağlanmıştır.
Buna göre, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun uygulanmasından
kaynaklanan uyuşmazlığı çözümleme görevinin, 2576 sayılı Kanunu'nun
yukarıda değinilen 6'ncı maddesi gereğince vergi mahkemelerinin göre-
vinde bulunduğuna oybirliğiyle karar verilerek görevli dairenin tespi-
tine geçildi.
Danıştay Başsavcısı ...'un, "2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 25
inci maddesinde, idare mahkemeleri ile vergi mahkemelerince verilen
nihai kararların Danıştay'da temyiz yoluyla incelenerek karara bağla-
nacağı belirtilmiş, aynı Kanun'un 'İdari Uyuşmazlık ve Davalarda Gö-
rev başlığı altında düzenlenen 26'ncı maddesinde, idari uyuşmazlık ve
davaların, dava dairelerinde ve idari ve vergi dava daireleri genel
kurullarında incelenerek karara bağlanacağı kuralına yer verilmiş,
41'inci maddesinde de, idari işlere ilişkin idari uyuşmazlıklar ve gö-
revlerin Birinci ve İkinci Dairelerle, İdari İşler Kurulu'nda görüle-
ceği ayrıca düzenlenmiştir.
Görüldüğü üzere Kanunda, idari uyuşmazlık ve davalarda görevli
daire ve kurullar ile idari işlerde görevli daire ve kurullar açıkça
ve sayılmak suretiyle gösterilmiş, idare ve vergi mahkemelerinin ka-
rarlarını temyizen inceleme yetkisi açısından, idari dava dairesi,
vergi dava dairesi ayrımı benimsenmemiştir.
2575 sayılı Kanun'un İdari ve Vergi Dava Daireleri Genel Kurul-
larının oluşumu ile işleyiş biçimini düzenleyen 17'nci maddesinde, ay-
nı Kurulların görevlerini düzenleyen 38'inci maddesinde ve bir kısım
işlerin diğer dairelere verilmesi esaslarını kurala bağlayan 37'nci
maddesinde; idari ve vergi uyuşmazlığı biçiminde ikili bir ayırıma yer
verilmiş olması ve buna paralel olarak "idari dava dairesi" ve "vergi
dava dairesi" ibaresinin kullanılmış bulunması, Danıştay dava dairele-
rinin görev ayırımında organik bir ölçütün esas alındığını göstermez.
Bu bağlamda, görevli dairenin tespitinde esas unsur "davanın
konusu olup" temyize konu edilen kararın, idare ya da vergi mahkemesi
kararı olması değildir.
Aksi yönde bir değerlendirme, 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun
52'nci maddesinin (d) bendi ile Başkanlık Kurulu'na verilen "Danıştay
daireleri arasında çıkan görev uyuşmazlıklarını" karara bağlamak göre-
vinin yerine getirilmemesi ve görev uyuşmazlığının çözümünün mahkemece
verilmesi muhtemel bir ısrar kararına kadar ertelenmesi sonucunu doğu-
rur.
Nitekim, dava dairelerinin görevlerini düzenleyen maddelerde,
dairelerin görevlerinin konu itibariyle belirtilmiş olması da bu görü-
şü doğrulamaktadır.
Belirtilen gerekçeler çerçevesinde, ... tarafından, taşınmazı-
nın Emlak Vergisi Kanunu uyarınca kısıtlılık halinin belirlenmesi is-
temiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle
açılan dava sonucunda, Aydın Birinci İdare Mahkemesi'nce verilen kara-
rın temyiz incelemesinin, 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 33'üncü mad-
desi çerçevesinde Dokuzuncu Daire'de yapılması gerekmektedir" yolunda-
ki ayrışık oyuna karşılık,
2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 25'inci maddesine göre; idare
mahkemeleri ile vergi mahkemelerince verilen nihai kararlar Danıştayda
temyiz yoluyla incelenir ve karara bağlanır. Aynı Kanun'un 17'nci mad-
desinin 4'üncü fıkrası ile 37 ve 38'inci maddelerinde yer alan düzen-
lemelerden anlaşılacağı üzere, Danıştay'da temyiz incelemesini yapan
dava daireleri, uyuşmazlığın vergi uyuşmazlığı veya idari uyuşmazlık
olup olmamasına göre, idari dava dairesi veya vergi dava dairesi ola-
rak adlandırılmıştır. İdari dava dairelerinin ve vergi dava daireleri-
nin kendi aralarındaki görev ayırımının ölçütü, konusal olmakla bir-
likte; idare mahkemeleri ile vergi mahkemelerinin kararlarının temyi-
zen inceleme yetkisi bakımından, bu iki dava dairesi grubu arasındaki
görev ayrımının ölçütü konusal değil, organiktir. Başka bir anlatımla;
konuları ne olursa olsun, idare mahkemelerince verilen nihai kararla-
rın temyiz mercii, idari dava daireleri; vergi mahkemelerince verilen
nihai kararların temyiz mercii de vergi dava daireleridir. Bu yüzden;
idare mahkemelerince verilen nihai kararların, konularının vergiye i-
lişkin olması sebebiyle, vergi dava dairelerince; vergi mahkemelerince
verilen nihai kararların da konularının idari uyuşmazlık olması sebe-
biyle, idari dava dairelerince temyiz incelemesine tabi tutulması ola-
naklı değildir. Aksine bir uygulamanın, temyiz incelemesi sonunda, ka-
rarı bozulan ilk derece idari yargı yerinin direnme kararının, temyiz
incelemesini yapan dava dairelerinin dahil olmadığı genel kurulca in-
celenmesi gibi, sisteme ters düşen bir sonuç yaratması kaçınılmazdır.
Bu nedenle; ... İdare Mahkemesi'nin kararının temyizen incelen-
mesi görevi Danıştay Altıncı Dairesi'ne ait bulunduğundan, dosyanın a-
dı geçen Daireye gönderilmesine karar verildi. (MT/NÇ)


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA