kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1968 53 1967 475 14/02/1968
 
ASKERİ MEMURLARIN EMEKLİLİK YAŞ SINIRLARININ 926 SAYILI YASANIN GEÇİCİ
12.MADDESİ HÜKMÜNÜN HENÜZ YÜRÜRLÜĞE GİRMEMESİ NEDENİYLE 5434 SAYILI
YASANIN 40/Ç MADDESİNE GÖRE SAPTANACAĞI HK.(*)<
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40.maddesinin
7198 sayılı Kanunla değiştirilen (Ç) bendinde, emeklilik ve yaş hadle-
ri, subaylar ve askeri memurlar için farklı olarak tesbit olunmuş iken
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 12.madde-
sinde Silahlı Kuvvetlerde halen askeri memur olarak bulunanlar hakkın-
da yaş hadleri ve diğer özlük hakları dahil eşidi subaylar ile bu Ka-
nun hükümlerine göre işlem yapılacağı hükme bağlanmak suretiyle bu
fark kaldırılmıştır.
Bu hükmün filhal tatbiki istenseydi, eski hükmün kaldırıldığını veya
yeni hükmün hemen uygulanacağını belirten bir intikali hükmün sevki
gerekirdi. Bu yola gidilmemiş olduğuna ve Kanunun 29.maddesinin (b)
bendinde kademe terfii, aylıklar, harçlıklar, mahrumiyet yeri ödeneği,
öğrenim yurtları ve burslar, aile yardımı ödeneği, doğum yardımı öde-
neği, temsil giderleri, emeklilik ikramiyesi ve yakacak yardımına ait
hükümlerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun mali hükümleri ile
birlikte yürürlüğe gireceği kabul edildiğine göre, ertelenen hükümlere
aykırı olan eski hükümlerin yürürlükte bulunduğunun kabulü zaruridir.
Subayların emeklilik yaş hadleri, bekleme süreleri ve rütbelere ait
kademelerini gösteren kanuna ek 1 sayılı cetvelde yer aldığına, kade-
meleri gösteren bu cetvel, kademe terfilerinin Devlet Memurları Kanu-
nunun mali hükümlerinin uygulanmasına kadar ertelenmiş olmasından do-
layı uygulanamıyacağına göre yine bu cetvelde yer alan yaş hadlerine
ilişkin kısmın da halen yürürlüğe girmediği ve bu konuda T.C. Emekli
Sandığı Kanununun 40.maddesinin (Ç) fıkrasına göre işlem yapılmasına
devam edilmesi gerektiğine karar verildi.
Genel Kurul'un 15 Ocak 1968 gün ve E:1968/70,K:1968/82 sayılı kararıy-
la onanmıştır. (BŞ/SE)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA