kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1984 1152 1984 28 31/05/1984
 
MAHKEME İLAMININ İNFAZ EDİLEMİYECEĞİNE İLİŞKİN İDARİ İŞLEMİN DAVA KO-
NUSU EDİLEMİYECEĞİ HK.<
Tapuda muhtedi rum adlarına kayıtlı bulunan gayrimenkullerin, varisle-
ri adına tesciline ilişkin olarak yapılan başvuru üzerine Sulh Mahkeme
since verilen kararın infaz edilemiyeceği yolundaki Tapu Kadastro Ge-
nel Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle açılan dava sonucunda, İdare
Mahkemesince, mahkeme ilamı infaz etmemeye ilişkin yazının iptal dava-
sına konu yapılamıyacağı gerekçesiyle davanın reddi yolunda verilen
kararın; davalı idarenin mahkeme kararını tartışmaya yetkisi olmadığı-
nı, yetkisi dışına çıkarak, kararı infaz etmeme yolunda tesis edilen
işlemin iptali gerekeceği iddiasıyla temyizen bozulması istenilmekte-
dir.
İdare ve Vergi Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinde yer alan se-
beplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Bozulması istenen karar, usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sü
rülen temyiz sebepleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte gö-
rülmediğinden temyiz isteminin reddi ile bozulması istenen kararın
onanmasına karar verildi.
(BŞ/MÜ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA