kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
VERGİ DAVA DAİRELERİ 1999 339 1998 385 11/06/1999
 
1- YASA GEREĞİ ALINMASI VE VERİLMESİ GEREKEN BELGELERİN VERİLMEDİĞİ VE
ALINMADIĞI YOLUNDA SOMUT VE HUKUKEN GEÇERLİ TESPİT YAPILMAKSIZIN KESİ-
LEN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASINDA HUKUKA UYGUNLUK BULUNMADIĞI ,
2- İLK DERECE MAHKEMESİ SIFATIYLA VERİLMEYEN KARARLARA KARŞI YARGILA-
MANIN YENİLENMESİ YOLUNUN İZLENEMEYECEĞİ HK.<
Emtia alımlarını gerçeği yansıtmayan faturalarla belgelendirerek hak-
sız katma değer vergisi indirimi yaptığı saptanan yükümlü adına Ocak-
Aralık 1994 dönemleri için kaçakçılık cezalı katma değer vergisi sa-
lınmış, özel usulsüzlük cezası kesilmiştir.
Tarhiyata karşı açılan davayı inceleyen ... Vergi Mahkemesi da-
vayı, kaçakçılık cezalı katma değer vergisi yönünden reddetmiş, özel
usulsüzlük cezasını kaldırmıştır.
Tarafların temyiz başvurularını inceleyen Danıştay Onbirinci
Dairesi, ... günlü, ... sayılı kararıyla; yükümlünün temyiz istemini
reddetmiş, vergi dairesi müdürlüğü temyiz istemini ise; 213 sayılı Ya-
sanın 353 üncü maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilebilmesi-
nin yasayla yasaklanan fiillerin saptanmasına bağlandığı, belge veril-
mediği saptandığında belgeyi alanın belirlenememesinin belge vermeyen
adına ceza kesilmesini engellemediği, yükümlü kurumun kaynağı belli
olmayan yerlerden temin ettiği emtiayı gerçekte tüccar olmayan şahıs-
lardan sağladığı faturalarla belgelendirmek suretiyle haksız katma de-
ğer vergisi indirimine neden olduğu saptandığından, aynı fiil için ke-
silen özel usulsüzlük cezasının kaldırılması yolundaki hükümde hukuka
uygunluk görülmediği gerekçesiyle mahkeme kararının özel usulsüzlük
cezasını kaldıran hüküm fıkrasını bozmuştur.
Bozma kararına uymayan ... Vergi Mahkemesi, ... günlü, ...sayı-
lı kararıyla ilk kararının, özel usulsüzlük cezasının kaldırılması yö-
nündeki hükmünde ve satılan emtianın veya yapılan hizmetin gerçek ol-
madığının alıcı ve satıcı nezdinde birlikte saptanmadığı gerekçesiyle
direnmiştir.
Direnme kararı vergi dairesi müdürlüğünce temyiz edilmiş, ince-
leme raporuyla tespit edilen hususlar karşısında kesilen cezanın yasal
olduğu ileri sürülerek bozulması istenmiştir.
Yükümlü ise aynı tespitler nedeniyle, adına salınan kaçakçılık
cezalı gelir (stopaj) vergisine karşı açılan davanın reddi yolundaki
kararın Danıştay Dördüncü Dairesinin ... sayılı kararıyla bozulduğunu,
gerçeğe aykırı fatura düzenlemek suçundan dolayı açılan davada beraat
ettiğini ileri sürerek yargılamanın yenilenmesini istemiştir.
Canlı hayvan ve et ticareti yapan yükümlü şirketin mal alımla-
rının bir kısmının gerçeğe aykırı faturalarla belgelendirildiği ve
gerçekte müstahsilden yapılan alımlar için müstahsil makbuzu düzenlen-
mediğinden bahisle adına kesilen özel usulsüzlük cezasının kaldırılma-
sı yolundaki ısrar kararı vergi dairesi müdürlüğünce temyiz edilmiş-
tir.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 53 üncü maddesinin
birinci fıkrasının bentlerinde sayılan nedenlerle Danıştay ile Bölge
İdare, İdare ve Vergi Mahkemelerinden verilen kararlar hakkında yargı-
lamanın yenilenmesinin istenebileceği belirtilmiş, ikinci fıkrasında
da yargılamanın yenilenmesi isteklerinin esas kararı vermiş olan mah-
kemece karara bağlanacağı kurala bağlanmıştır.
Fevkalade bir kanun yolu olan ve ancak maddi anlamda kesin hü-
küm teşkil eden kararlar için açık olan yargılamanın yenilenmesi yolu,
yargı yerlerince ilk derece mahkemesi sıfatıyla verilen ve davanın ta-
rafları arasındaki maddi uyuşmazlığı çözümleyen kararlar için geçerli-
dir. 53 üncü maddenin 1 inci bendinde sözü edilen Danıştay kararları
ise Danıştay'ın 2575 sayılı Danıştay Kanununun 24 üncü maddesi uyarın-
ca ilk derece mahkemesi sıfatıyla verdiği kararlardır.
Davacı tarafından yargılamanın yenilenmesine konu yapılan Da-
nıştay Onbirinci Dairesinin kararı, vergi mahkemesinin ilk derece mah-
kemesi olarak verdiği ve uyuşmazlığın çözümüne ilişkin kararın hukuka
uygunluğu yönünden yapılan temyiz incelemesi sonucu verilmiş bir karar
olup, sözü edilen kararın esas karar olarak nitelendirilmesi ve yargı-
lamanın yenilenmesi yoluyla Kurulumuzca incelenerek kaldırılması müm-
kün değildir.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun ... tarihleri arasında yürür-
lükte bulunan 353 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında aynı yasanın 232,
234, 235 ve 236 ncı maddeleri gereğince verilmesi ve alınması gereken
fatura, gider pusulası ve müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbu-
zunu vermeyen ve almayanlardan herbirine, her fatura, gider pusulası,
müstahsil makbuzu ve serbest meslek makbuzu için ... liradan aşağı ol-
mamak üzere bu vesikalara yazılması gereken meblağın yüzde üçü oranın-
da özel usulsüzlük cezası kesileceği ve aynı yasanın son paragrafında
da bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak saptanan
özel usulsüzlükler için kesilecek ceza toplamının ... lirayı geçemeye-
ceği kurala bağlanmıştır.
4008 sayılı Yasanın 17 nci maddesiyle değişen ve ... tarihinde
yürürlüğe giren (1) işaretli fıkrada ise, düzenlenmesi gereken her bir
belge için bir milyon liradan aşağı olmamak üzere bu belgelerde yazıl-
ması gereken meblağın yüzde yirmibeşi nisbetinde özel usulsüzlük ceza-
sı kesileceği belirtilmiştir.
Yükümlü adına bu kural uyarınca özel usulsüzlük cezası kesile-
bilmesi için cezayı gerektiren eylemin ve eylemle fail arasındaki bağ-
lantının açıklıkla saptanması ve usulsüzlük eyleminin bütün unsurla-
rıyla ortaya konulması gerekir.
Olayda ise gerçeği yansıtmadığı kabul edilen faturalara dayanı-
larak alış kaydedilen emtianın müstahsilden alındığı ve müstahsil mak-
buzu düzenlenmediği görüşüyle ceza kesilmiştir.
Müstahsilden alışı olduğuna dair somut bir tespit yapılmadan
davacı adına kesilen cezanın kaldırılması yolundaki kararda hukuka ay-
kırılık görülmemiştir.
Bu nedenlerle vergi idaresinin temyiz isteminin reddine, yüküm-
lünün yargılamanın yenilenmesi isteminin incelenmeksizin reddine karar
verildi. YÖ/ES
(DAN-DER; SAYI:102)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA