kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1997 887 1995 2820 12/03/1997
 
LİSE MEZUNU OLARAK ÇALIŞMAKTAYKEN ÜST ÖĞRENİMİ BİTİREN DAVACININ EMSAL
MUKAYESESİNE DAYANILARAK, KURUMUNCA, EMSALİNİN YÜKSEKOKULU 30 HAZİRAN-
DA BİTİRDİĞİ KABUL EDİLEREK YAPILAN İNTİBAKININ, SANDIKÇA 31 TEMMUZ E-
SAS ALINARAK DEĞİŞTİRİLMESİNDE HUKUKA AYKIRILIK OLMADIĞI HK.<
Emekli olan davacının 3.derece 3.kademe olarak yapılan intibakının 2.
derece 1.kademe olarak düzeltilmesi isteğinin reddine ilişkin işlemin
iptali istemiyle açtığı davayı reddeden Ankara 7.İdare Mahkemesi'nin
19.1.1995 tarih ve 1995/76 sayılı kararının temyizen incelenip bozul-
ması istemidir.
30.6.1971 tarihinde liseyi bitiren, 26.2.1973 tarihinde memuri-
yete başlayan, memuriyetteyken 17.10.1979 tarihinde üst öğrenimini bi-
tiren, kurumunca emsalinin üst öğrenimi 30 Haziran 1975 tarihinde bi-
tirdiği kabul edilerek 657 sayılı Yasa'nın 36 maddesince 30.6.1993 ta-
rihinde intibakı 2.kademe 1.dereceye yükseltilen davacı, 27.7.1993 ta-
rihinde emekli olmuştur.
Emekli Sandığınca, davacının emsalinin üst öğrenimi 31 Temmuz
1975 tarihinde bitirdiği kabul edilerek intibakı 3.derece 3.kademe o-
larak düzeltilmiştir.
Davacı, intibakının yeniden 2.derece 1.kademe olarak düzeltil-
mesi isteğinin reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.
Ankara 7.İdare Mahkemesince; 657 sayılı Yasa'nın 36.maddesinin
(A) bendinin (12-d) fıkrasında, memuriyetteyken üst öğrenimi bitiren-
lerin, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süre-
si içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları
derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla intibaklarının yapılacağının be-
lirtildiği, 5434 sayılı Yasa'nın Ek 30.maddesinde ise, emekli kesene-
ğine esas olan derece ve kademelerin mevzuata uygunluğunun sandıkça
inceleneceğinin ve mevzuata uygun olarak derece ve kademenin yeniden
tesbit edilebileceğinin hükme bağlandığı, 9.8.1993 tarihinde emekliye
sevkedilen davacıya da 20 yıl 5 ay 14 gün hizmetine karşılık öğrenim
durumu da gözönüne alınarak 3.derece 3.kademe intibakı üzerinden emek-
li aylığı bağlandığından anılan mevzuata uygun olarak tesis edilen iş-
lemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar
verilmiştir.
Davacı, 30.6.1971 tarihinde liseyi bitrdiği, emsalinin de
30.6.1975 tarihinde 4 yıl süreli yüksekokulu bitirerek işe başladığın-
da 30.6.1993 tarihinde 2.derece 1.kademeye yükseleceği, bu itibarla
kurumunca bu derece ve kademe üzerinden yapılan intibakta mevzuata ay-
kırılık olmadığından, yeniden intibak yapılmasına olanak olmadığı id-
diasıyla anılan mahkeme kararının temyizen incelenip, bozulmasını is-
temektedir.
İdare ve Vergi Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bo-
zulması 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 3622 sayılı Ya-
sayla değişik 49.maddesinde yer alan sebeblerden birinin varlığı ha-
linde mümkündür.
Temyizen incelenen ve yukarıda özetlenen gerekçelere dayalı o-
larak verilen Ankara 7.İdare Mahkemesinin 19.1.1995 tarih 1995/76 sa-
yılı kararı, usul ve hukuka uygun olup, bozma nedeni bulunmadığı anla-
şıldığından, temyiz isteminin reddine ve anılan kararın onanmasına,
karar verildi. (MT/ES)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA