kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1986 140 1986 62 25/03/1986
 
ÖZÜLÜ DE OLSA ALTI AY İÇİNDE YAPILAN TOPLANTILARIN YARIDAN BİR FAZLA-
SINA KATILMAYAN TİCARET ODASI MECLİS ÜYESİNİN DÜŞÜRÜLMESİNDE YASA VE
YÖNETMELİĞE AYKIRILIK BULUNMADIĞI HK.<
Ticaret Odası Meclis Üyeliğinden dÜöÜrÜlmesine ilişkin işlemin iptali
isteğiyle açılan davayı, altı ay içinde yapılan toplantıların yarıdan
bir fazlasına katılmayan davacının Meclis Üyeliğinin düşürülmesinde hu
kuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle reddeden İdare Mahkmesi kararı
nın temyizen incelenerek bozulması isteğidir.
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından, verilen kararların temyiz yolu
ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanu-
nunun 49.maddesinin 1.fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına bağlı-
dır.
İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı gerekçe usul ve yasaya uy
gun olup, bozulmasını gerektiren başka bir neden de bulunmadığından;
temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına karar verildi.
AZLIK OYU:
Ticaret Odaları ile ilgili Tüzük ve Yönetmelikte meclisce kabul edilen
bir özürü olmaksızın bir biri arkasından üç toplantıya katılmayan veya
altı ay içinde yapılan toplantıların yarısından bir fazlasına katılma-
yan üyenin istifa etmiş, sayılacağı öngörülmüştür.
Bu durumda ard arda 3 toplantıya özürlü olarak katılmadığı ve bildirdi
ği özrü meclis tarafından da kabul edilmiş olan davacının, altı ay
içinde katılmadığı toplantılar hesaplanırken, daha önce özürlü katılma
dığı meclisce kabul edilmiş olan toplantıların hesap dışında tutulması
ve özürsüz katılmadığı toplantıların dikkate alınması gerekir. Aksi
halde bir yandan üyenin özürlü olarak toplantıya katıldığı kabul edi-
lirken diğer yönden özürlü olsun olmasın yarıdan bir fazla toplantıya
katılmadığı gerekçesiyle istifa etmiş sayılması gerekecektirki, madde-
nin düzenleniş tarzından böyle bir gaye güdülmediği açıktır.
Diğer taraftan Oda Meclisinin görevleri 5590 sayılı yasanın 17.madde-
sinde sayılmıştır. 4081 sayılı yasa uyarınca koruma meclisi üyelerinin
seçimi için Belediye Meclisi, Ticaret ve Sanayi ve Ziraat Odalarının
katılmasıyla Belediye Meclisinde yapılan müşterek toplantıda, Oda mec-
lisinin mutad toplantısı niteliğinde değildir. Bu toplantıya katılmama
durumunun üyeliğin düşürülmesinde dikkate alınmaması gerekir.
Belirttiğim nedenlerle temyiz, isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi ka
rarının bozulması gerektiği görüşü ile onama yönünde oluşan çoğunluk
kararına katılmıyorum.
Ticaret Odaları ile ilgili Tüzük ve Yönetmelikte meclisce kabul edilen
bir özrü olmaksızın bir biri arkasından üç toplantıya katılmayan veya
altı ay içinde yapılan toplantıların yarısından bir fazlasına katılma-
yan üyenin istifa etmiş sayılacağı öngörülmüştür.
Bu durumda ard arda 3 toplantıya özürlü olarak katılmayan ve bildirdi-
ği özrü meclis tarafından da kabul edilmiş olan davacının, altı ay
içinde katılmadığı toplantılar hesaplanırken, daha önce özürlü katılma
dığı meclisce kabul edilmiş olan toplantıların hesap dışında tutulması
ve özürsüz katılmadığı toplantıların dikkate alınması gerekir. Aksi
halde bir yandan üyenin özürlü olarak toplantıya katılmadığı kabul edi
lirken diğer yandan özürlü özürlü olsun olmasın yarıdan bir fazla top-
lnatıya katılmadığı gerekçesiyle istifa etmiş sayılması gerekecektir-
ki, maddenin düzenleniş tarzından böyle bir gaye güdülmediği açıktır.
Bu nedenle temyiz isteminin kabulü ile idare mahkemesi kararının bozul
ması gerektiği görüşü ile onama yönünden oluşan çoğunluk kararına ka-
tılmıyorum.
(DAN-DER; SAYI:64-65)
BŞ/SE 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA