kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1984 2356 1981 1515 21/05/1984
 
ZİNA SUÇUNUN MADDEDE BELİRTİLEN ANLAMDA YÜZ KIZARTICI SUÇ SAYILAMAYA-
CAĞI, ZİNA SUÇUNDAN 6 AY HAPİS CEZASI ALAN POLİS MEMURUNUN MEMURLUĞA
ALINMA KOŞULLARINI YİTİRDİĞİ GEREKÇESİYLE GÖREVİNE SON VERİLEMEYECEĞİ
HK.<
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, Devlet Memurluğuna alınacaklar-
da arananacak şartlara ilişkin 48.maddesinin A bendinin 5.fıkrasında
"Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar
bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sah-
tecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir
fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak" hükmü yer almış
olup, aynı kanunun 98.maddesinin b fıkrasında da "Memurluğa alınma
şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya
memurlukları sırasında bu şartlardan birini kaybetmesi halinde memurlu
ğun sona ereceği" belirtilmiş bulunmaktadır.
Dava konusu olayda Polis memuru olan davacının zina suçundan 6 ay ha-
pis cezası aldığı, davalı idarece bu suç yüz kızartıcı suç sayılarak
görevine son verildiği, davanın da işbu işlemin iptali talebiyle açıl-
dığı anlaşılmaktadır.
Bir suçun, yukarıdaki maddenin uygulanmasında yüz kızartıcı suç sayı-
labilmesi için en azından mezkur maddede sayılanlara benzeyen, bunlar-
la ortak yönleri bulunan bir suç olması iktiza eder. Zira; madde met-
ninde yüz kızartıcı suç olarak sayılan suçlarda cebri veya hileli ha-
reketlerle haksız olarak menfaat sağlamak gibi bir unsurun yer almış
bulunduğu izahten varestedir.
İdare memurun işlediği bir suçu yüz kızartıcı sayıp saymamak yolundaki
takdirini kullanırken, bu ölçüleri esas alarak kanunda açıkça yüz kı-
zartıcı olarak sayılan suçlarla mukayese etmek ve bu hususta kanunun
koyduğu ölçüleri gözönünde bulundurmak zorundadır.
Bu sebeple madde metnindeki "gibi" ibaresinden ilham alınarak, bir su-
çun yüz kızartıcı sayılıp sayılmaması keyfiyetinin mutlak surette ida-
renin takdirine bırakıldığını ve arzu edildiği şekilde suçları nitelen
direbileceğini kabul etmek mümkün değildir. Zina suçunda maddede sayı-
lan suçlardaki ortak nitelik bulunmadığından, bu suçun yüz kızartıcı
suç olarak kabul edilmesi suretiyle davacının görevine son verilmiş ol
masında kanuna uyarlık görülmemiştir.
Dava konusu işlemin bu sebeple iptaline karar verildi.


BŞ/ZK
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA