kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DÖRDÜNCÜ DAİRE 1996 5672 1996 2603 17/12/1996
 
KANUNDA ÖNGÖRÜLMEYEN BİR CEZANIN İDARİ DÜZENLEMEYLE GETİRİLMESİNİN,
"CEZANIN KANUNLA KONULMASI" GENEL KURALININ İHLALİ ANLAMINDA OLDUĞU
HK.<
1995 yılına ait "Muhtasar Beyannamelere ilişkin Yıllık Bildirim"i 235
sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen süreden sonra
veren davacı adına Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 355 inci maddesi u-
yarınca özel usulsüzlük cezası kesilmiştir. Edirne Vergi Mahkemesinin
29.5.1996 günlü ve 1996/250 sayılı kararıyla; 235 sayılı Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği ile stopaj gelir vergisi ve katma değer vergisi
mükellefleri için, tebliğde açıklanan esaslar çerçevesinde yıllık bil-
dirim verme zorunluluğu getirilip, tebliğin son parağrafında da yıllık
bildirimleri belirlenen sürede vermeyenler ile eksik veya yanıltıcı o-
larak düzenleyenler hakkında Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 355 inci
ve 361 inci maddeleri uyarınca işlem yapılacağının belirtildiği, olay-
da 1995 yılına ait muhtasar beyannameye ilişkin bildirimi tebliğde ön-
görülen 20.1.1996 tarihi yerine bu tarihten sonra 24.1.1996 gününde
vergi dairesine verdiği ihtilafsız olan davacı adına kesilen özel u-
sulsüzlük cezasında kanuna aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın
reddine karar verilmiştir. Davacı, söz konusu cezanın kanuni dayanak-
tan yoksun olduğunu ileri sürerek, kararın bozulmasını istemektedir.
213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 355/1 inci maddesin-
de, Bu Kanun'un 86, 148 ve 257 nci maddeleriyle 150 nci maddesinin 4
numaralı bendi hükümlerine çekinme sebebi olmaksızın riayet etmeyen-
lerden, birinci sınıf tüccarlar ve bilanço esasına göre defter tutan
çiftçiler ile serbest meslek erbabı hakkında ... lira özel usulsüzlük
cezası kesileceği öngörülmüştür.
Bu maddede ceza kesilebilmesi için dayanak gösterilen Vergi U-
sul Kanunu'nun 86 ncı, 148 inci ve 257 nci maddeleri, esas olarak mat-
rah takdiri ve vergi incelemeleri için zirai kazançlar il ve merkez
komisyonları ile Maliye Bakanlığının ve vergi incelemesi yapmaya yet-
kili olanların isteyecekleri bilgileri vermek yönünden mükelleflere
yüklenen ve uyulması zorunlu kılınan ödevleri düzenlemekte olup, de-
vamlı bilgi verme keyfiyeti ise Kanun'un 149 uncu maddesiyle getiril-
miştir. Maliye Bakanlığı yukarıda anılan 148 ve 149 uncu maddelerin
verdiği yetkiden hareketle 235 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliğini yayımlamıştır. Bu tebliğle getirilen "Muhtasar beyannamele-
re İlişkin Yıllık Bildirim", Vergi Usul kanununun 148 inci maddesinde
belirtilen ve mükerrer 355 inci madde uyarınca uyulmaması halinde özel
usulsüzlük cezası kesilmesini gerektiren "bilgi verme" niteliğinde bir
düzenleme değil 149 uncu maddesinde düzenlenen "devamlı bilgi verme"
kapsamında Bakanlıkça yapılan bir düzenlemedir. 149 uncu maddeye göre
mükelleflere getirilen bir ödev, davacı hakkında uygulanan cezanın da-
yanağı olan mükerrer 355 inci maddede öngörülmediğine göre, söz konusu
bildirimi vermeyen veya bu konudaki yükümlülüğü süresinde yerine ge-
tirmeyen mükellefler hakkında uygulanması mümkün olmayıp, böyle bir
düzenleme cezanın kanuniliği ilkesine aykırı olduğu gibi kanunda öngö-
rülmeyen bir cezanın idari düzenlemeyle konulması sonucunu doğurur ki
idari cezalar için de geçerli olan "cezanın kanunla konulması" genel
kuralının ihlali anlamındadır. Bu itibarla kanuna aykırı olarak davacı
adına ceza kesilmesinde ve bu cezaya karşı açılan davayı reddeden mah-
keme kararında isabet görülmemiştir.
Bu nedenle davacı temyiz isteminin kabulü ile Edirne Vergi Mah-
kemesinin 1996/250 sayılı kararının bozulmasına, karar verildi.(MT/ES)

(DAN-DER; SAYI:96)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA