kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1997 3671 1996 4227 19/11/1997
 
GECİKME ZAMMI, AMME ALACAĞININ VADESİNDE ÖDENMEMESİNİN BİR MÜEYYİDENİ
OLDUĞUNDAN VE OLAYDA GEREKÇELİ KARARIN TEBLİĞİ ÜZERİNE HARÇ VADESİNDE
ÖDENDİĞİNDEN GEREKÇELİ KARARIN TEBLİĞİNDEN ÖNCE BORCUN KESİNLEŞTİĞİN-
DEN BAHİSLE YÜKÜMLÜDEN GECİKME ZAMMI İSTEMESİNDE İSABET BULUNMADIĞI
HK.<
... Sulh Hukuk Mahkemesinin ... tarih ve ... sayılı kararıyla hükme-
dilen ilam harcının vadesinden sonra ödendiğinden bahisle 6183 sayılı
Kanunun 51. maddesi uyarınca hesaplanan gecikme zammının tahsili için
düzenlenip tebliğ edilen ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davayı;
ilam harçlarının tahsil şekli ve süresinin kanunda gösterilmediği,
ilamların borçlulara tefhim ve tebliğ edildiği kabul edilerek 6183 sa-
yılı Kanuna göre çıkartılan tahsilat genel tebliğine nazaran vergi da-
iresinde talik edilmek suretiyle ilan edildiği tutanak ve ilan cetveli
ile sabit olduğundan, ilan tarihinden itibaren 30 günlük süresinde
ödenmeyen ilam harcı için gecikme zammı hesaplanması ve ayrıca bir
tebligata gerek kalmaksızın ödeme emri ile istenilmesinin yerinde ol-
duğu gerekçesiyle reddederek ödeme emrine onayan ... Vergi Mahkemesi-
nin ... gün ve ... sayılı kararının; davanın, tarafların anlaşmaları
üzerine ... tarihli duruşmada sona erdiği, kararın ... tarihinde teb-
liği üzerine ilam harcı borcunun öğrenildiği ve aynı tarihte ödemenin
yapıldığı, borcun vadesinde ödenmemesi söz konusu olmadığından gecikme
zammı hesaplanmasının hatalı olduğu ileri sürülerek bozulması istenil-
mektedir.
İstem, ilam harcının vadesinden sonra ödendiğinden bahisle 6183
sayılı Kanunun 51. maddesi uyarınca hesaplanan gecikme zammının tahsi-
li için düzenlenip tebliğ edilen ödeme emrinin iptali istemiyle açılan
davayı reddeden vergi mahkemesi kararının bozulmasına ilişkin bulun-
maktadır.
6183 Sayılı Kanunun 51. maddesinde, amme alacağının ödeme müd-
deti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay
için gecikme zammı tatbik olunacağı hükme bağlanmıştır.
Bu hükümden, gecikme zammının amme alacağının vadesinde ödenme-
mesinin bir müeyyidesi olduğu, amme alacağına gecikme zammının uygula-
nabilmesi için öncelikle alacağın doğması, vadesinin mükellef tarafın-
dan bilinmesi ve vade sonunda alacağın ödenmemiş olması gerektiği an-
laşılmaktadır.
Diğer taraftan 492 sayılı Harçlar Kanununun nisbi harçlarda
ödeme zamanını belirleyen 28/a maddesinde, karar ve ilam harçlarının
dörtte birinin peşin, geri kalanının kararın verilmesinden itibaren
iki ay içinde ödeneceği karar ve ilam harcı ödenmedikçe ilgiliye ila-
mın verilmeyeceği 37. maddesinde de, bu kanunda ödeme zamanı göste-
rilen harçlardan süresinde ödenmeyenlerin, ilgili mahkeme ve daireler
tarafından sürenin sonundan itibaren onbeş gün içinde bir yazı ile o
yerin vergi dairesine bildirileceği ve harçların vergi dairesince tah-
sil olunacağı belirtilmektedir.Yukarıda açıklanan 28/a madde hükmünde-
ki "karar ve ilam harcı ödenmedikçe ilgiliye ilamın verilmeyeceği" yo-
lundaki ibare, kararın tebliğinden önce ilam harcının tahsilini sağla-
mak amacıyla getirilmiş olup, ilam harcının vade başlangıcını tesbit
eden bir hüküm niteliğinde değildir. Ancak bu hükümlere rağmen harç
tahsil edilmeden kararın mükelleflere tebliğ edilmesi halinde harcın
iki aylık ödeme süresi bu tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır. Bu
süre içinde ödenmemesi halinde 37. maddedeki prosüdürün uygulanması
gerekecektir.Genelde uygulamada kısa kararın mahkemedeki duruşmada
açıklanması sırasında açıklanan kararın harcının ne kadar olduğu çoğu
durumlarda henüz hesaplanmamış olduğu için bilinmemekte, borçlu olunan
bu meblağ ancak gerekçeli kararın mahkemece hazırlanıp yazılması, ka-
rarın tebliğe çıkarılacak hale gelmesi ile açıklığa kavuşmaktadır. Ka-
rarın hazırlanması, tebliğe çıkarılacak hale gelmesi tarihlerinin tes-
biti tam olarak mümkün olamayacağı gibi bu tarihin, davanın tarafları
olan kişilerce de bilinmesi imkansız olduğuna göre yasanın amacına uy-
gun ve tartışma götürmeyecek vade tarihi olarak tebliğ tarihinin kabu-
lü gerekmektedir.
Olayda ... Sulh Hukuk Mahkemesinde açılan ortaklığın giderilme-
si davasının, tarafların sulh olmaları üzerine ... tarihli duruşmada
sonuçlandığı, ilam harcını içeren gerekçeli kararın yükümlüye ... ta-
rihinde tebliğ edildiği ve aynı tarihte yükümlü tarafından ilam har-
cının ödendiği anlaşılmış bulunmaktadır.Bu durumda harcın vade tarihi,
gerekçeli kararın yükümlüye tebliğ edildiği tarih olduğundan ve bu ta-
rihte de harcın ödendiği taraflarca ihtilafsız bulunduğundan gerekçeli
kararın tebliğinden önce ... tarihinde düzenlenen harç tahsil müzekke-
resine dayanılarak borcun kesinleştiğinden bahisle vergi dairesince
gecikme zammı istenilmesinde ve Vergi Mahkemesince gecikme zammının
onanmasına karar verilmesinde yasal isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerde temyiz isteminin kabulü ile ...Vergi Mah-
kemesinin ... gün ve ... sayılı kararının bozulmasına karar verildi.
(MT/ES) 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA